Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wykonanie siłowni zewnętrznej w Czernej, Godzieszowie, Nowej Wsi i Zabłociu oraz doposażenie placu zabaw w Kierżnie - Zaproszenie do złożenia oferty

Strona archiwalna

 

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

 

Nazwa zadania: Wykonanie siłowni zewnętrznej w Czernej, Godzieszowie, Nowej Wsi i Zabłociu oraz doposażenie placu zabaw w Kierżnie.

 

1. ZAMAWIAJĄCY

GMINA NOWOGRODZIEC

ul. Rynek 1

59-730 Nowogrodziec

NIP: 612-16-36-266

REGON: 230821581

 

2. PRZEDMIOT I ZAKRES ZAMÓWIENIA

Przedmiot zamówienia obejmuje:

Zadanie I – Dostawa i montaż 5 urządzeń siłowni zewnętrznej wraz z wykonaniem nawierzchni z kostki betonowej w miejscowości Czerna.

Zadanie II - Dostawa i montaż 3 urządzeń siłowni zewnętrznej wraz z wykonaniem nawierzchni z kostki betonowej w miejscowości Godzieszów.

Zadanie III - Dostawa i montaż stołu betonowego do tenisa stołowego, stojaka na rowery oraz 2 ławek wolnostojących wraz z wykonaniem nawierzchni z kostki betonowej w miejscowości Kierżno.

Zadanie IV - Dostawa i montaż 2 urządzeń siłowni zewnętrznej wraz z wykonaniem nawierzchni z kostki betonowej w miejscowości Nowa Wieś.

Zadanie V - Dostawa i montaż 3 urządzeń siłowni zewnętrznej w miejscowości Zabłocie.

 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia opisany jest w projektach budowalnych oraz przedmiarach robót, które stanowią załączniki do niniejszego zamówienia.

 

Zadanie III:

Zarówno w projekcie budowlanym, jak i w przedmiarze robót zawarte jest wyposażenie placu rekreacji ruchowej dla seniorów również w urządzenie treningowe Orbitrek, natomiast nie wchodzi ono w zakres przedsięwzięcia i nie powinno ono stanowić elementu ceny za wykonanie zadania III.

Wymagania szczególne odnośnie przedmiotu zamówienia:

1. Wymagany minimalny termin gwarancji dla niniejszego przedmiotu zamówienia wynosi 36 miesięcy. Wykonawca może zaoferować dłuższy termin gwarancji. Okres gwarancji nie stanowi kryterium oceny ofert.

 

Zadania I, II, IV, V:

1. W ramach zawartej umowy wymagane jest przeprowadzenie przez Wykonawcę obowiązkowego nieodpłatnego przeglądu technicznego urządzeń w połowie okresu gwarancji oraz przed zakończeniem okresu gwarancji przedmiotu zamówienia do odbioru pogwarancyjnego.

2. Wymagane jest, aby przegląd techniczny gwarancyjny był przeprowadzany z udziałem osoby uprawnionej z ramienia Wykonawcy i musi obejmować następujące czynności:

 1. sprawdzenie elementów konstrukcyjnych oraz ich odkształcenia,
 2. sprawdzenie połączeń śrubowych, ew. konserwacja,
 3. sprawdzenie elementów metalowych z uwzględnieniem stanu warstwy powłoki,
 4. sporządzenie Świadectwa Przeprowadzenia Kontroli Technicznej (zgodnie normami wskazanymi w projekcie budowlanym) wraz z listą elementów wymagających naprawy i renowacji.

 

Powyższe wymogi szczególne winny zostać uwzględnione przez Wykonawców w cenie oferty.

 

3. TERMIN I MIEJSCE WYKONANIA ZAMÓWIENIA

1. Termin wykonania zamówienia:

Zamówienie należy zrealizować w terminie 10 tygodni od dnia podpisania umowy.

2. Miejsce realizacji inwestycji:

Zadanie I – działka nr 328 - obręb Czerna, Gmina Nowogrodziec.

Zadanie II – działka nr 446/3 - obręb Godzieszów, Gmina Nowogrodziec.

Zadanie III – działka nr 139 – obręb Kierżno, Gmina Nowogrodziec.

Zadanie IV – działka nr 110/4 – obręb Nowa Wieś, Gmina Nowogrodziec.

Zadanie V – działka nr 118/16 – obręb Zabłocie, Gmina Nowogrodziec.

 

4. SPOSÓB OBLICZANIA CENY

1. Cena oferty jest ceną ryczałtową, niezmienną w trakcie wykonywania zamówienia i winna uwzględniać wszystkie zobowiązania wobec zamawiającego oraz koszty dostawy i ryzyko związane z wykonywaniem zamówienia.

2. Cena powinna być podana w PLN (brutto, netto), z wyodrębnieniem należnego podatku VAT.

3. W przypadku podania innej waluty (dotyczy Wykonawców spoza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej) – cena oferty zostanie przeliczona na PLN wg średniego kursu NBP na dzień złożenia oferty.

4. Cena podana w ofercie winna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego.

5. Cena może być tylko jedna za oferowany przedmiot zamówienia, nie dopuszcza się wariantowości cen.

6. Cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia należy przedstawić w „Formularzu ofertowym” stanowiącym załącznik do niniejszego zapytania ofertowego.

7. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania przedmiotu i zakresu zamówienia nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia określonego w umowie.

8. Cena podana przez Wykonawcę obowiązuje przez cały okres obowiązywania umowy
i nie będzie podlegała waloryzacji.

 

5. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy którzy spełniają następujące warunki:

1. Posiadający uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek ich posiadania.

2. Posiadający wiedzę i doświadczenie oraz dysponujący odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

Wykonawca może polegać na potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów.

 

6. DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA POTWIERDZAJĄCE SPEŁNIANIE WARUNKÓW

1. Kompletna oferta powinna zawierać:

 1. wypełniony i podpisany przez osobę upoważnioną formularz ofertowy – zał. nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego,
 2. kartę techniczna producenta lub inny dokument potwierdzający, że oferowane urządzenia spełniają wymogi techniczne opisane w projekcie budowlanym,
 3. kosztorys ofertowy wypełniony na podstawie przedmiaru robót z uwzględnieniem wymogów opisanych w pkt 2 niniejszego zaproszenia,
 4. upoważnienie do podpisania oferty (jeżeli dotyczy).

2. Zamawiający nie wymaga składania żadnych innych dokumentów potwierdzających spełnianie warunków w postępowaniu. Zamawiający uzna spełnienie warunków na podstawie prawidłowo wypełnionego i podpisanego formularza ofertowego.

3. Inne dokumenty, np. referencje itp. nie są wymagane na etapie składania ofert, ale mogą być fakultatywnie załączane przez oferentów.

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania wykonawców do wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert, w szczególności stwierdzenia, że złożona oferta zawiera rażąco niską cenę.

5. Zamawiający poprawi w ofertach oczywiste omyłki pisarskie i rachunkowe, a także inne omyłki, które nie mają wpływu na merytoryczną zawartość oferty.

6. Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, zobowiązany jest do niezwłocznego przedstawienia wszystkich dokumentów niezbędnych do zawarcia umowy, tj.: - dokumenty dotyczące prowadzonej działalności lub oświadczenie w przypadku osoby fizycznej;

- dane osób upoważnionych do podpisania umowy oraz nr i nazwę rachunku bankowego.

 

Nieprzedstawienie wymaganych wyjaśnień lub dokumentów na wezwanie Zamawiającego rozumiane będzie jako odmowa zawarcia umowy i skutkować będzie odrzuceniem oferty.

 

7. SPOSÓB, MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT

1. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim w sposób czytelny i nieścieralny
na załączonym formularzu ofertowym lub innym dokumencie treścią odpowiadającym zapisom formularza.

2. Każda strona oferty powinna być podpisana przez Wykonawcę lub osobę uprawnioną do występowania w imieniu Wykonawcy. Upoważnienie do podpisania oferty powinno być dołączone do oferty, o ile nie wynika to z innych dokumentów załączonych przez Wykonawcę.

3. Podpis winien być czytelny bądź opatrzony pieczęcią identyfikującą osobę składającą podpis.

4. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Częściami oferty są poszczególne zadania wymienione w pkt 2, tj. zadanie I, zadanie II, zadanie III, zadanie IV, zadanie V.

5. Oferent może złożyć jedną ofertę na wybrane części zamówienia lub na wszystkie części łącznie.

6. Oferty należy składać w jednej z wybranych form:

 1. bezpośrednio w siedzibie Zamawiającego - Urząd Miejski w Nowogrodźcu ul. Rynek 1, Punkt Obsługi Interesanta (parter);
 2. drogą pocztową na adres: Urząd Miejski w Nowogrodźcu ul. Rynek 1, 59-730 Nowogrodziec;
 3. faksem – nr 75 731 64 16;
 4. drogą elektroniczną – adres e-mail: z.pawlowska@nowogrodziec.pl.

W wypadku przesłania oferty będzie się liczyła data jej wpłynięcia do siedziby zamawiającego.

7. W celu potwierdzenia przyjęcia oferty składający ofertę powinien zażądać potwierdzenia odbioru.

8. Ostateczny termin składania ofert: 15.07.2016 r.,  godz. 15:30.

9. Oferta otrzymana przez Zamawiającego po upływie terminu na składanie ofert zostanie zwrócona Wykonawcy i nie będzie podlegała procesowi oceny.

10. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

11. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę przed upływem terminu wyznaczonego na składanie ofert.

 

8. KRYTERIA WYBORU OFERT

1. Porównaniu podlegać będą oferty:

a) kompletne,

b) złożone zgodnie z terminem wyznaczonym w niniejszym zaproszeniu,

c) zgodne z treścią niniejszego zaproszenia,

2. Jedynym kryterium wyboru oferty jest cena oferty brutto – 100%.

3. Oferta otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku ilość punktów wynikającą z działania:

Pi (C) =    • 100

gdzie:

Pi(C)

ilość punktów jakie otrzyma oferta "i" za kryterium "Cena";

Cmin

najniższa cena brutto spośród wszystkich ważnych i nieodrzuconych ofert;

Ci

Cena brutto oferty "i";

100

maksymalna ilość punktów jakie może otrzymać oferta za kryterium "Cena".

 

4. Niniejsze zamówienie zostanie udzielone temu Wykonawcy, którego oferta obejmująca wybraną część zamówienia uzyska najwyższą liczbę punktów w ostatecznej ocenie punktowej, tj. przedstawi najniższą cenę za realizację wybranej części zamówienia.

5. Jeżeli Zamawiający nie może dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.

6. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

 

9. OSOBY UPRAWNIONE DO KONTAKTU

Osobami upoważnionymi do kontaktowania się z oferentami w sprawach merytorycznych są:

 1. Żaneta Pawłowska – Inspektor ds. inwestycji – tel. 75 738 06 68;
 2. Urszula Bober – Naczelnik Wydziału Inwestycji – tel. 75 738 06 66.

 

10. WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

1. Wyboru oferty dokona 3 osobowa komisja z ramienia Zamawiającego.

2. Zamawiający zawrze umowę dotyczącą poszczególnej części zamówienia, którą uzna za najkorzystniejszą w świetle wymogów i kryteriów określonych w pkt 7 i 8.

2.  Z wybranym oferentem zostanie zawarta umowa w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

3. W przypadku odmowy zawarcia umowy przez wyłonionego Wykonawcę, Zamawiający zawrze umowę z Wykonawcą, którego oferta została porównana i oceniona jako kolejna najbardziej korzystna ekonomicznie.

 

11. WARUNKI ZAPŁATY

1. Wypłata wynagrodzenia nastąpi na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego podpisanego przez strony oraz prawidłowo wystawionych faktur VAT dla każdego zadania osobno.

2. Wypłata wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu zamówienia będzie płatna w formie przelewu w terminie 21 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT dla każdego zadania osobno przez Zamawiającego na rachunek bankowy Wykonawcy.

3. Zamawiający nie przewiduje zapłaty gotówką, jak również za tzw. zaliczeniem pocztowym.

 

12. INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie podana do wiadomości publicznej na stronie internetowej Zamawiającego oraz na Tablicy Ogłoszeń Urzędu Miejskiego
w Nowogrodźcu.

 

13.  UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA I ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ

1. Zamawiający unieważni całość postępowania lub jego poszczególną część jeżeli nie wpłynie żadna ważna oferta.

2. Zamawiający unieważni postępowanie jeżeli wystąpią inne ważne przesłanki niewynikające z winy stron postępowania.

3. Wykonawcom nie przysługują środki ochrony prawnej przewidziane ustawą Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.).

 

14. WYMAGANIA DODATKOWE

Wykonawca przed złożeniem oferty powinien dokonać wizji lokalnej terenu objętego zakresem opracowania w celu uzyskania wszystkich niezbędnych informacji koniecznych do sporządzenia wyceny przedmiotu zamówienia, gdyż wyklucza się możliwość roszczeń Wykonawcy z tytułu pominięcia elementów dokumentacji niezbędnych do wykonania umowy oraz błędnego skalkulowania ceny.

 

Burmistrz Nowogrodźca

Robert Relich              

 

PDFCzerna Opis PB Plac rekreacji ruchowej.pdf (1,25MB)
PDFCzerna Plac rekreacji ruchowej A3 200 Rys.2 Siłownia.pdf (2,86MB)
PDFCzerna Plac rekreacji ruchowej A4 1000 Rys.1 PZT.pdf (17,38MB)
PDFGodzieszów Opis PB Plac rekreacji ruchowej.pdf (1,15MB)
PDFGodzieszów Plac rekreacji ruchowej A3 200 Rys.2 Siłownia.pdf (3,13MB)
PDFGodzieszów Plac rekreacji ruchowej A4 1000 Rys.1 PZT.pdf (13,50MB)
PDFKierżno Plac rekreacji ruchowej A3 500 Rys.1 PZT.pdf (9,82MB)
PDFKierżno Plac rekreacji ruchowej A4 200 Rys.2 Siłownia.pdf (1,78MB)
PDFNowa Wieś Plac rekreacji ruchowej A3 200 Rys.2 Siłownia.pdf (16,50MB)
PDFNowa Wieś Plac rekreacji ruchowej A3 500 Rys.1 PZT.pdf (17,48MB)
PDFOpis PB Plac rekreacji ruchowej Kierżno.pdf (1,05MB)
PDFOpis PB Plac rekreacji ruchowej Nowa Wieś.pdf (1,04MB)
PDFOpis PB Plac rekreacji ruchowej Zabłocie.pdf (1,12MB)
KSTPlac rekreacji ruchowej Czerna PRZEDMIAR.kst (25,58KB)
ATHPlac rekreacji ruchowej Czerna PRZEDMIAR.ath (7,52KB)
PDFPlac rekreacji ruchowej Czerna PRZEDMIAR.pdf (51,29KB)
ATHPlac rekreacji ruchowej Godzieszów PRZEDMIAR.ath (7,22KB)
KSTPlac rekreacji ruchowej Godzieszów PRZEDMIAR.kst (25,07KB)
PDFPlac rekreacji ruchowej Godzieszów PRZEDMIAR.pdf (46,93KB)
ATHPlac rekreacji ruchowej Kierżno PRZEDMIAR.ath (8,30KB)
KSTPlac rekreacji ruchowej Kierżno PRZEDMIAR.kst (27,24KB)
PDFPlac rekreacji ruchowej Kierżno PRZEDMIAR.pdf (48,33KB)
ATHPlac rekreacji ruchowej Nowa Wieś PRZEDMIAR.ath (7,31KB)
KSTPlac rekreacji ruchowej Nowa Wieś PRZEDMIAR.kst (25,27KB)
PDFPlac rekreacji ruchowej Nowa Wieś PRZEDMIAR.pdf (47,10KB)
ATHPlac rekreacji ruchowej Zabłocie PRZEDMIAR.ath (7,30KB)
KSTPlac rekreacji ruchowej Zabłocie PRZEDMIAR.kst (16,06KB)
PDFPlac rekreacji ruchowej Zabłocie PRZEDMIAR.pdf (37,20KB)
DOCXUmowa - WZÓR.docx (28,10KB)
PDFZabłocie Plac rekreacji ruchowej A3 1000 Rys.1 PZT.pdf (17,79MB)
PDFZabłocie Plac rekreacji ruchowej A4 200 Rys.2 Siłownia.pdf (1,92MB)
DOCXZałącznik nr 1 - Formularz ofertowy.docx (26,84KB)