Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Opracowanie kompleksowej dokumentacji technicznej projektu pn. Przebudowa budynku Sali Gimnastycznej Centrum Kultury i Sportu w Nowogrodźcu na salę wielofunkcyjną wraz z zakupem doposażenia - ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Strona archiwalna

 

Nowogrodziec, 27.07.2016 r.

 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

(zamówienie o wartości poniżej 30 tys. EUR)

Na opracowanie kompleksowej dokumentacji technicznej (branża konstrukcyjno- budowlana, sanitarna, elektryczna) dla projektu pn.  Przebudowa budynku Sali Gimnastycznej Centrum Kultury i Sportu w Nowogrodźcu na salę wielofunkcyjną wraz z zakupem doposażenia”

1. Zamawiający:

Gmina  Nowogrodziec

2. Adres Zamawiającego:

Gmina  Nowogrodziec

ul. Rynek 1

59-730 Nowogrodziec

tel. 75 738 06 68

fax. 75 731 64 16 

e-mail: ,

REGON: 230821581

NIP: 612 16 36 266

3. Osoby do kontaktu w sprawie zapytania ofertowego:

Pani Urszula Bober  – Naczelnik Wydziału Inwestycji, tel. 75 738 06 66, w godz. 7.30-15.30.

Pan Henryk Buźniak – Z-ca Naczelnika Wydziału Inwestycji, tel. 75 738 06 68, w godz. 7.30-15.30.

4. Opis przedmiotu zamówienia:

CPV 71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

Projekt o wartości poniżej 1 mln euro.

Zamówienie obejmuje:

4.1. Opracowanie wielobranżowego, kompleksowego projektu architektoniczno – budowlanego i wykonawczego (obejmującego wszystkie branże), wymaganego przepisami ustawy Prawo budowlane i spełniającego wymagania rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (w tym informacja BIOZ), wraz z opisami i rysunkami niezbędnymi do realizacji robót, w razie potrzeby uzupełnionego szczegółowymi projektami umożliwiającymi wykonanie zamówienia bez konieczności dodatkowych opracowań dla inwestycji zgłoszonej do dofinansowania  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego pn. ,,Przebudowa budynku Sali Gimnastycznej Centrum Kultury i Sportu w Nowogrodźcu na salę wielofunkcyjną wraz z zakupem doposażenia”.

Zakres projektu winien obejmować:

a) zaprojektowanie przebudowy,

b) wykonanie inwentaryzacji budowlanej obiektu do celów projektowych budynku Sali gimnastycznej oraz opisu i oceny stanu technicznego budynku objętego opracowaniem,

c) Szczegółowy zakres projektowanych robót modernizacyjnych:

I. Roboty wewnętrzne:

- zbicie tynków, skucie posadzek;

- wysuszenie ścian budynku i odgrzybienie;

- wykonanie nowych ścianek działowych wydzielających sanitariaty, szatnie i zaplecze sceny;

- termomodernizacja dachu, naprawa pokrycia;

- wykonanie tynków renowacyjnych termoizolacyjnych na istniejących ścianach oraz tynków cem.-wap. na nowoprojektowanych ścianach, malowanie;

- wykonanie okładzin ścian w węzłach sanitarnych;

- wykonanie nowych posadzek;

- wykonanie sceny i miejsc dla widowni

- montaż ekranu rozwijanego

- montaż stolarki drzwiowej wewnętrznej drewnianej;

- montaż rolet zaciemniających;

- wykonanie nowych instalacji wewnętrznych:

 • elektrycznej 220 V i 380 V,
 • oświetleniowej,
 • nagłośnieniowej,
 • audiowizualnej,
 • wodno-kanalizacyjnej,
 • centralnego ogrzewania, zasilana z własnej kotłowni gazowej
 • wentylacji grawitacyjnej,
 • wentylacji mechanicznej z klimatyzacją
 • monitoringu, antywłamaniowej
 • ppoż.,
 • odgromowej,
 • oraz instalacji sieci komputerowej i telefonicznej.

II. Roboty zewnętrzne:

- wymiana istniejących okien z PCV na nowe energooszczędne drewniane z odtworzeniem dawnych okien łukowych;

- wymian stolarki drzwiowej zewnętrznej – drzwi drewniane energooszczędne;

- oczyszczenie i uzupełnienie cokołu z piaskowca, z impregnacją;

- oczyszczenie elewacji ceglanej, uzupełnienie ubytków, scalenie kolorystyczne i impregnacja z zabezpieczeniem powłokowym;

- naprawa obróbek blacharskich oraz wymiana rur spustowych i rynien;

III. Zagospodarowanie terenu:

- wykonanie drogi dojazdowej i utwardzenia terenu z kostki granitowej z zapewnieniem co najmniej 12 miejsc parkingowych ( wtym 2 dla osób niepełnosprawnych) oraz jednego miejsca dla autokaru;

- wymiana przyłącza wodociągowego;

- wykonanie przyłącza teleinformatycznego;

- wymiana ogrodzenia z bramą wjazdową i furtką;

- wykonanie obsadzeń zielenią ozdobną;

Budynek byłej Sali gimnastycznej w Nowogrodźcu przy ul. Lubańskiej 39 (były kościół ewangelicki) znajduje się na wykazie obiektów podlegających ochronie prowadzonym przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków we Wrocławiu.

Opracowanie winno zawierać wszystkie wymagania funkcjonalne i użytkowe budynku określone w Programie Funkcjonalno – Użytkowym stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.

4.2. Wykonanie map do celów projektowych.

4.3. Uzyskanie wszystkich niezbędnych uzgodnień, pozwoleń, opinii (sanitarnej i rzeczoznawcy ds. p.poż.).

4.4. Opracowanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, przez którą należy rozumieć opracowanie zawierające zbiory wymagań w zakresie sposobu wykonania robót budowlanych, obejmujących w szczególności wymagania właściwości materiałów, wymagania dotyczące sposobu wykonania i oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót oraz zakres prac, które powinny być ujęte w cenach poszczególnych pozycji przedmiarów.

4.5. Opracowanie przedmiarów robót, przez które należy rozumieć opracowanie zawierające opis robót budowlanych w kolejności technologicznej ich wykonania z podaniem liczby jednostek przedmiarów robót, wynikających z dokumentacji projektowej.

4.6 Opracowanie kosztorysu inwestorskiego, który należy wykonać zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego z podziałem na poszczególne branże.

4.7 Uzyskania na rzecz Inwestora decyzji w sprawie pozwolenia na budowę.

4.8 Całość opracowań należy wykonać w wersji papierowej: projekt budowlany – 6 szt., pozostałe opracowania – 3 szt. oraz w wersji elektronicznej – płyta CD.

4.9 Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych i wariantowych.

5. Opis sposobu obliczenia ceny:

5.1. Całkowitą cenę brutto oferty, za wykonanie przedmiotu zamówienia stanowi wartość zamówienia netto wraz z podatkiem od towaru i usług (VAT).

5.2. Przy ustalaniu ceny oferty należy przyjąć stawkę VAT 23%.

5.3. Wykonawca określa cenę realizacji zamówienia poprzez wskazanie w formularzu oferty (zał. Nr 1 do niniejszego zapytania ) całkowitej ceny brutto oferty oraz stawki podatku VAT.

5.4. Wszelkie rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będą w PLN.

5.5. Za wykonanie przedmiotu zamówienia Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe.

5.6. Wykonawca określi ceny na wszystkie elementy zamówienia wymienione w niniejszym zapytaniu.

5.7.Wszystkie wartości powinny być liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

5.8 Cena może być tylko jedna za oferowany przedmiot zamówienia, nie dopuszcza się wariantowości cen.

Wykonawca zobowiązany jest do zdobycia wszelkich informacji, które mogą być konieczne do prawidłowej wyceny wartości usługi, gdyż wyklucza się możliwość roszczeń Wykonawcy związanych z błędnym skalkulowaniem ceny lub pominięciem elementów niezbędnych do wykonania umowy.

6. Miejsce i termin i wykonania zamówienia:

6.1. Inwestycja będzie realizowana w Nowogrodźcu przy ul. Lubańskiej 39. Dostęp do obiektu jest możliwy po wcześniejszym uzgodnieniu terminu wizyty z przedstawicielem Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Nowogrodźcu ul. Lubańska 42 a, tel. 75 73 16 398.  

6.2. Termin wykonania zamówienia: 3 miesiące od podpisania umowy

6.3 Wskazany termin uwzględnia złożenie wniosku w sprawie pozwolenia na budowę, nie uwzględnia otrzymania decyzji pozwolenia na budowę.

7. Opis warunków udziału w postępowaniu.

7.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wy­konania Zamówienia.

7.2. Wykonawcy nie są zobligowani do przedkładania dokumentów potwierdzających spełnianie warunku, który zostanie zweryfikowany na podstawie oświadczenia w formularzu ofertowym.

7.3. W przypadku oferty składanej wspólnie przez kilku Wykonawców, co najmniej jeden z Wykonawców musi spełniać w/w warunki.\

8. Opis sposobu przygotowania oferty:

8.1. Wykonawca sporządza formularz oferty zgodnie z wzorem stanowiącym zał. nr 1 do niniejszego zapytania

8.2. W przypadku, gdy Wykonawca zamierza część zamówienia powierzyć podwykonawcom, załącza do oferty opis części zamówienia, którą powierzy temu podwykonawcy (zał. nr 2 do niniejszego zapytania). Brak powyższej informacji w ofercie oznaczać będzie, że Wykonawca nie będzie korzystał z podwykonawstwa przy realizacji zamówienia.

8.3. Inne dokumenty, np. certyfikaty, referencje, itp. nie są wymagane, ale mogą być fakultatywnie załączane przez oferentów.

8.4. Oferta musi być sporządzona w języku polskim w formie pisemnej, w sposób trwały, uniemożliwiający niezauważalne usunięcie zapisów oraz podpisana przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy. Dokumenty sporządzone w języku obcym winny być składane wraz z tłumaczeniami na język polski, poświadczonymi przez Wykonawcę.

8.5. Kopie dokumentów winny być poświadczone za zgodność z oryginałem przez uprawnionego lub upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy.

8.6. Wszelkie miejsca, w których Wykonawca naniósł poprawki powinny być parafowane przez osobę lub osoby podpisujące ofertę.

8.7. Dokumenty niejawne, zastrzeżone składane w ofercie Wykonawca wydziela i odznacza w wybrany przez siebie sposób.

8.8 Oferta musi obejmować całość zamówienia.

9. Kryteria oceny ofert:

Przy wyborze ofert Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium:

9.1. Cena - 100 %, co oznacza: cenę najniższą spośród złożonych ofert.

9.2 Jeżeli nie można będzie wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawią taki sam bilans ceny, Zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę, która została złożona w pierwszej kolejności.

10. Miejsce, sposób i termin składania ofert:

10.1. Oferty należy złożyć do dnia 04.08.2016 r do godz. 12.00. w jednej z wybranych form:

10.1.1. Osobiście w siedzibie Zamawiającego – ul. Rynek 1, 59-730 Nowogrodziec, pok. 11 w zamkniętych kopertach z napisem „Oferta na opracowanie dokumentacji technicznej – sala wielofunkcyjna przy ul. Lubańskiej w Nowogrodźcu”. Poza oznaczeniami podanymi powyżej na opakowaniu należy podać czytelnie nazwę i adres Wykonawcy;

10.1.2. Przesłać pocztą elektroniczną z tytułem: Oferta na opracowanie dokumentacji aplikacyjnej - jako zeskanowane dokumenty w pliku PDF na adres: . W celu potwierdzenia przyjęcia oferty składający ofertę powinien zażądać potwierdzenia odbioru;

10.1.3 Przesłać drogą pocztową w zamkniętej kopercie wg zasad opisanych w pkt.10.1.1 na adres: Urząd Miejski w Nowogrodźcu ul. Rynek 1, 59-730 Nowogrodziec.

10.2. Oferty złożone po tym terminie zostaną zwrócone bez otwierania nie będą podlegały procesowi oceny. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską.

10.3. Doręczenie oferty do innego miejsca lub pod inny adres niż wskazany nie jest równoznaczne ze złożeniem oferty w sposób skuteczny.

10.4 Wykonawca może złożyć tylko jedna ofertę, wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę przed upływem terminu wyznaczonego na składanie ofert.

Otwarcie złożonych w postępowaniu ofert nastąpi bezpośrednio po upływie terminu składania ofert w siedzibie Zamawiającego ul. Rynek 1, 59-730 Nowogrodziec, pok. nr 25.

11. Sposób rozliczenia wynagrodzenia Wykonawcy i zapłata.

11.1 Wypłata wynagrodzenia nastąpi na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego podpisanego przez strony, przy czym z chwilą przekazania dokumentacji i złożenia wniosku pozwolenia na budowę Zamawiający uzna prawo Wykonawcy do zapłaty 80% wynagrodzenia. Pozostałe 20 % wynagrodzenia zostanie wypłacone po uzyskaniu przez Inwestora decyzji pozwolenia na budowę.

11.2 Zapłata wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu zamówienia będzie płatna w formie przelewu w terminie 14 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT/ rachunku przez Zamawiającego na rachunek bankowy Wykonawcy.

12. Informacje dotyczące zawarcia umowy oraz możliwości zmiany terminu realizacji umowy:

12.1. Wyboru najkorzystniejszej oferty dokona 3 osobowa komisja z ramienia Zamawiającego.

12.2 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie podana do wiadomości publicznej na Tablicy Ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Nowogrodźcu.

12.3. Z wybranym oferentem zostanie zawarta umowa w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

12.4. W przypadku odmowy zawarcia umowy przez wyłonionego Wykonawcę, Zamawiający zawrze umowę z Wykonawcą, którego oferta została porównana i oceniona jako kolejna najbardziej korzystna ekonomicznie.

12.5 Termin wykonania przedmiotu zapytania ofertowego może ulec przedłużeniu wówczas, gdy:

12.5.1 Zmianie ulegną wytyczne Zamawiającego w zakresie szczegółowości zakresu opracowania projektowego uzasadnione jego zdolnościami finansowymi i prawnymi;

12.5.2 Zmianie ulegną wytyczne/stanowiska w programach operacyjnych na lata 2014 - 2020, a zmiana wytycznych/stanowisk będzie miała wpływ na sporządzane opracowania projektowe i kosztorysowe;

12.5.3 Wykonawca nie uzyska od Zamawiającego wszystkich danych niezbędnych do prawidłowego sporządzenia dokumentacji projektowej w terminie umożliwiającym przygotowanie przedmiotu zamówienia,

12.5.4 Procedura uzyskiwania niezbędnych opinii i uzgodnień przedłuży się w sposób niezawiniony przez Wykonawcę.

13. Unieważnienie postępowania i środki ochrony prawnej.

13.1 Opracowania zostaną przekazane Zamawiającemu na podstawie sporządzonego przez Wykonawcę protokołu odbioru dokumentów, podpisanego przez upoważnionych przedstawicieli obu stron. Zamawiający wymaga, aby protokół zawierał m. in. oświadczenie Wykonawcy o wykonaniu przedmiotu niniejszego opracowania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, warunkami wiedzy technicznej, wytycznymi Zamawiającego oraz celowi jakiemu ma służyć.

13.2 Zamawiający unieważni postępowanie jeżeli nie wpłynie żadna ważna oferta.

13.3 Zamawiający może jednorazowo przedłużyć termin składania ofert jeżeli w wymaganym terminie wpłynie tylko 1 ważna oferta.

13.4 Zamawiający może unieważnić postępowanie jeżeli wystąpią inne istotne przesłanki braku możliwości udzielenia Wykonawcom niniejszego zamówienia publicznego.

13.5 Wykonawcom nie przysługują środki ochrony prawnej przewidziane ustawą Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.).

 

Burmistrz Nowogrodźca - Robert Relich

DOCFormularz ofertowy.doc (390,00KB)
PDFPFU- zał. nr 2.pdf (1,58MB)