Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zagospodarowanie terenu obok remizy OSP w Gierałtowie - zaproszenie do złożenia oferty

Strona archiwalna

 

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

 

Nazwa zadania: Zagospodarowanie terenu obok remizy OSP w Gierałtowie.

 

1. ZAMAWIAJĄCY

GMINA NOWOGRODZIEC

ul. Rynek 1

59-730 Nowogrodziec

NIP: 612-16-36-266

REGON: 230821581

 

2. PRZEDMIOT I ZAKRES ZAMÓWIENIA

Przedmiot zamówienia obejmuje zagospodarowanie terenu obok remizy OSP w Gierałtowie. Roboty polegać będą na wykonaniu nowych terenów zielonych w bezpośrednim sąsiedztwie remizy OSP w Gierałtowie. Roboty prowadzone będą na terenie działki nr 583. W chwili obecnej na części działki znajduje się boisko rekreacyjne do koszykówki i siatkówki (ok. 0,27 ha), na pozostałej części znajduje się nieużytek, z nasypem z odpadów gruntowych (glina z niewielką ilością frakcji piaszczystych oraz niesortu i tłucznia bazaltowego).

 

Zakres prac

Przyjęto zakres prac, który należy wykonać, aby docelowo uzyskać powierzchnię zieloną, równą, bez istotnej korekty spadków, tj. utrzymany zostanie spadek terenu w kierunku działki nr 534/3.

1) Na części działki istnieją słupki od koszy do gry w koszykówkę oraz od siatki do gry w piłkę siatkową, które zostaną usunięte przez Sołectwo Gierałtów.

2) W północno-wschodniej części działki występują fundamenty betonowe, które należy usunąć przed rozpoczęciem prac związanych z rekultywacją zieleni.

3) Część działki, na której obecnie znajduje się boisko, a które pokryte jest darnią, należy przygotować pod wyrównanie oraz dosypanie nowej ziemi poprzez zabiegi agrotechniczne polegające na talerzowaniu broną talerzową oraz zebraniu darni przy pomocy bronowania. Zabieg ma na celu zarówno wyrównanie istniejącej powierzchni, jak i pozostawienie urodzajnego gruntu, aby obniżyć koszty zakupu nowego.

4) Pozostała część terenu zostanie zniwelowana i przygotowana wstępnie pod wysypanie gruntu (ziemi), na której zostanie zasiana trawa.

5) Na całej powierzchni działki zostanie rozścielona warstwa ziemi urodzajnej o grubości ok. 8-10 cm. Wykonane zostaną również prace polegające na wałowaniu oraz zasianiu nasion traw wraz z nawożeniem terenu.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia opisany jest w przedmiarze robót, który stanowi załącznik do niniejszego zamówienia.

 

Wymagania szczególne odnośnie przedmiotu zamówienia:

Wymagany minimalny termin gwarancji dla niniejszego przedmiotu zamówienia wynosi 12 miesięcy. Wykonawca może zaoferować dłuższy termin gwarancji. Okres gwarancji nie stanowi kryterium oceny ofert.

 

Powyższy wymóg szczególny winien zostać uwzględniony przez Wykonawców w cenie oferty.

 

3. TERMIN I MIEJSCE WYKONANIA ZAMÓWIENIA

1) Termin wykonania zamówienia:

Zamówienie należy zrealizować w terminie do 30 września 2016 r.

2) Miejsce realizacji inwestycji:

Działka nr 583 - obręb Gierałtów, Gmina Nowogrodziec.

 

4. SPOSÓB OBLICZANIA CENY

1) Cena oferty jest ceną ryczałtową, niezmienną w trakcie wykonywania zamówienia i winna uwzględniać wszystkie zobowiązania wobec Zamawiającego oraz koszty dostawy i ryzyko związane z wykonywaniem zamówienia.

2) Cena powinna być podana w PLN (brutto, netto), z wyodrębnieniem należnego podatku VAT.

3) W przypadku podania innej waluty (dotyczy Wykonawców spoza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej) – cena oferty zostanie przeliczona na PLN wg średniego kursu NBP na dzień złożenia oferty.

4) Cena podana w ofercie winna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego.

5) Cena może być tylko jedna za oferowany przedmiot zamówienia, nie dopuszcza się wariantowości cen.

6) Cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia należy przedstawić w „Formularzu ofertowym” stanowiącym załącznik do niniejszego zapytania ofertowego.

7) Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania przedmiotu i zakresu zamówienia nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia określonego w umowie.

8) Cena podana przez Wykonawcę obowiązuje przez cały okres obowiązywania umowy i nie będzie podlegała waloryzacji.

 

5. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy którzy spełniają następujące warunki:

1) Posiadają kompetencje/uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów.

2) Znajdują się w sytuacji ekonomicznej lub finansowej gwarantującej prawidłową realizację zamówienia,

3) Posiadają zdolności techniczne/zawodowe gwarantujące prawidłową realizację zamówienia.

 

Wykonawca może polegać na potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów.

 

6. DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA POTWIERDZAJĄCE SPEŁNIANIE WARUNKÓW

1) Kompletna oferta powinna zawierać:

  1. wypełniony i podpisany przez osobę upoważnioną formularz ofertowy – zał. nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego,
  2. kosztorys ofertowy wypełniony na podstawie przedmiaru robót z uwzględnieniem wymogów opisanych w pkt 2 niniejszego zaproszenia,
  3. upoważnienie do podpisania oferty (jeżeli dotyczy).

2) Zamawiający nie wymaga składania żadnych innych dokumentów potwierdzających spełnianie warunków w postępowaniu. Zamawiający uzna spełnienie warunków na podstawie prawidłowo wypełnionego i podpisanego formularza ofertowego.

3) Inne dokumenty, np. referencje itp. nie są wymagane na etapie składania ofert, ale mogą być fakultatywnie załączane przez oferentów.

4) Zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania wykonawców do wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert, w szczególności stwierdzenia, że złożona oferta zawiera rażąco niską cenę.

5) Zamawiający poprawi w ofertach oczywiste omyłki pisarskie i rachunkowe, a także inne omyłki, które nie mają wpływu na merytoryczną zawartość oferty.

6) Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, zobowiązany jest do niezwłocznego przedstawienia wszystkich dokumentów niezbędnych do zawarcia umowy, tj.:

- dokumenty dotyczące prowadzonej działalności lub oświadczenie w przypadku osoby fizycznej;

- dane osób upoważnionych do podpisania umowy oraz nr i nazwę rachunku bankowego.

 

Nieprzedstawienie wymaganych wyjaśnień lub dokumentów na wezwanie Zamawiającego rozumiane będzie jako odmowa zawarcia umowy i skutkować będzie odrzuceniem oferty.

 

7. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT

1) Oferty należy składać w jednej z wybranych form:

  • bezpośrednio w siedzibie Zamawiającego - Urząd Miejski w Nowogrodźcu ul. Rynek 1, Punkt Obsługi Interesanta (parter);
  • drogą pocztową na adres: Urząd Miejski w Nowogrodźcu ul. Rynek 1, 59-730 Nowogrodziec;
  • faksem – nr 75 731 64 16;
  • drogą elektroniczną – adres e-mail: z.pawlowska@nowogrodziec.pl. W celu potwierdzenia przyjęcia oferty składający ofertę powinien zażądać potwierdzenia odbioru.

2) W wypadku przesłania oferty będzie się liczyła data jej wpłynięcia do siedziby Zamawiającego.

3) Ostateczny termin składania ofert: 31.08.2016 r.,  godz. 12:00.

4) Otwarcie ofert nastąpi dnia 31.08.2016 r. godz. 12:30 w siedzibie Zamawiającego pok. nr 25.

5) Oferta otrzymana przez Zamawiającego po upływie terminu na składanie ofert zostanie zwrócona Wykonawcy i nie będzie podlegała procesowi oceny.

6) Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

7) Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę przed upływem terminu wyznaczonego na składanie ofert.

 

8. KRYTERIA WYBORU OFERT

1) Porównaniu podlegać będą oferty:

a) kompletne,

b) złożone zgodnie z terminem wyznaczonym w niniejszym zaproszeniu,

c) zgodne z treścią niniejszego zaproszenia,

2) Jedynym kryterium wyboru oferty jest cena oferty brutto – 100%.

3) Oferta otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku ilość punktów wynikającą z działania:

Pi (C) = (Cmin/Ci)  • 100

gdzie:

Pi(C)

ilość punktów jakie otrzyma oferta "i" za kryterium "Cena";

Cmin

najniższa cena brutto spośród wszystkich ważnych i nieodrzuconych ofert;

Ci

Cena brutto oferty "i";

100

maksymalna ilość punktów jakie może otrzymać oferta za kryterium "Cena".

 

4) Niniejsze zamówienie zostanie udzielone temu Wykonawcy, którego oferta uzyska najwyższą liczbę punktów w ostatecznej ocenie punktowej.

5) Jeżeli Zamawiający nie może dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.

6) Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

 

9. OSOBY UPRAWNIONE DO KONTAKTU

Osobami upoważnionymi do kontaktowania się z oferentami w sprawach merytorycznych są:

  1. Żaneta Pawłowska – Inspektor ds. inwestycji – tel. 75 738 06 68;
  2. Urszula Bober – Naczelnik Wydziału Inwestycji – tel. 75 738 06 66.

 

10. WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

1) Wyboru oferty dokona 3 osobowa komisja z ramienia Zamawiającego.

2) Zamawiający zawrze umowę dotyczącą poszczególnej części zamówienia, którą uzna za najkorzystniejszą w świetle wymogów i kryteriów określonych w pkt 8.

3)  Z wybranym oferentem zostanie zawarta umowa w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

4) W przypadku odmowy zawarcia umowy przez wyłonionego Wykonawcę, Zamawiający zawrze umowę z Wykonawcą, którego oferta została porównana i oceniona jako kolejna najbardziej korzystna ekonomicznie.

 

11. WARUNKI ZAPŁATY

1) Wypłata wynagrodzenia nastąpi na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego podpisanego przez strony oraz prawidłowo wystawionej faktury VAT.

2) Wypłata wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu zamówienia będzie płatna w formie przelewu w terminie 21 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT przez Zamawiającego na rachunek bankowy Wykonawcy.

3) Zamawiający nie przewiduje zapłaty gotówką, jak również za tzw. zaliczeniem pocztowym.

 

12. INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie podana do wiadomości publicznej na stronie internetowej Zamawiającego oraz na Tablicy Ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Nowogrodźcu.

 

13.  UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA I ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ

1) Zamawiający unieważni całość postępowania lub jego poszczególną część jeżeli nie wpłynie żadna ważna oferta.

2) Zamawiający może unieważnić postępowanie jeżeli wystąpią inne istotne przesłanki braku możliwości udzielenia Wykonawcom niniejszego zamówienia publicznego.

3) Wykonawcom nie przysługują środki ochrony prawnej przewidziane ustawą Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.).

 

14. WYMAGANIA DODATKOWE

Wykonawca przed złożeniem oferty powinien dokonać wizji lokalnej terenu objętego zakresem opracowania w celu uzyskania wszystkich niezbędnych informacji koniecznych do sporządzenia wyceny przedmiotu zamówienia, gdyż wyklucza się możliwość roszczeń Wykonawcy z tytułu pominięcia elementów dokumentacji niezbędnych do wykonania umowy oraz błędnego skalkulowania ceny.

 

Burmistrz Nowogrodźca

 Robert Relich 

 

PDFumowa.pdf (37,18KB)
PDFPrzedmiar robót.pdf (377,88KB)
DOCXZałącznik nr 1 - Formularz ofertowy.docx (74,37KB)