Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zaproszenie do złożenia oferty - zakup i dostawa urn wyborczych

WAP.502.1.2016                                            

        Nowogrodziec, dnia 29 sierpnia  2016 r.

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

Na realizacje zadania: zakup i dostawa urn wyborczych

I. Opis sposobu przygotowania oferty:

Propozycję cenową należy złożyć na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zaproszenia.

 

II.  Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa urn wyborczych o parametrach zgodnych  z uchwałą Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 21 marca 2016 r. w sprawie wzorów urn wyborczych, która to uchwała stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zaproszenia. Dodatkowo przedmiotem zamówienia są kartonowe bądź z innego chroniącego urny materiału, elementy do przechowywania i transportu zakupionych urn wyborczych      w czasie między wyborami (do każdej urny odrębnie)

 

Ilość i rodzaj urn

Lp

Rodzaj urny

ilość

1

 

Urna wyborcza dla obwodu głosowania do 750 wyborców, w tym dla lokalu,             w którym lokal wyborczy dostosowany jest do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

3

2

Urna wyborcza dla obwodu powyżej 750 wyborców, w tym dla lokalu,             w którym lokal wyborczy dostosowany jest do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

 

7

3

Urna wyborcza dla obwodu powyżej 750 wyborców,

4

4

 

Urna wyborcza pomocnicza

1

     

     III   Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium:

Cena, kryterium wagowe: 100 %

IV. Wykonawca składający ofertę, jest zobowiązany dołączyć do niej następujące dokumenty:

Kompletna oferta powinna zawierać: wypełniony i podpisany przez osobę upoważnioną formularz ofertowy wraz z dokumentacją fotograficzną każdego rodzaju urny wyborczej oraz elementu do przechowywania lub do transportu urn.

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

Zamawiający poprawi w ofertach oczywiste omyłki pisarskie i rachunkowe, a także   inne  omyłki, które nie mają wpływu na merytoryczną zawartość oferty .

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

 

V. Opis sposobu obliczenia ceny:

  1. Cena oferty jest ceną ryczałtową, niezmienną w trakcie wykonywania zamówienia i winna uwzględniać wszystkie zobowiązania wobec zamawiającego oraz koszty dostawy i ryzyko związane z wykonywaniem zamówienia.

2. Podstawą wyliczenia ceny ofertowej powinna być dla Wykonawcy jego własna, oparta
na rachunku ekonomicznym kalkulacja. Cena ofertowa ma obejmować wszystkie prace, jakie z technicznego punktu widzenia są konieczne do prawidłowego wykonania i oddania
do użytkowania przedmiotu zamówienia.

3. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania przedmiotu i zakresu zamówienia nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia określonego w umowie.

4. Cena powinna być podana w PLN (brutto, netto), z wyodrębnieniem należnego podatku VAT.

5. W przypadku podania innej waluty (dotyczy Wykonawców spoza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej) – cena oferty zostanie przeliczona na PLN wg średniego kursu NBP na dzień złożenia oferty.

6. Wykonawca jest zobowiązany do podania ceny netto całości usługi będącej przedmiotem zamówienia powiększonej o obowiązujący podatek VAT . Łączną ceną oferty jest cena brutto podana na formularzu ofertowym.

7. Cena podana przez Wykonawcę obowiązuje przez cały okres obowiązywania umowy
i nie będzie podlegała waloryzacji.

8. Cena może być tylko jedna za oferowany przedmiot zamówienia, nie dopuszcza się wariantowości cen.

 

VI.  Miejsce i termin złożenia oferty:

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia: 07 września 2016 r. na adres e-mail a.lenart@nowogrodziec.pl. do godz. 10.00. Oferta otrzymana przez Zamawiającego po upływie terminu na składanie ofert i nie będzie podlegała procesowi oceny. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę przed upływem terminu wyznaczonego na składanie ofert.

VII.   Miejsce oraz termin otwarcia oferty:

Rozpatrzenie złożonych w postępowaniu ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego ul. Rynek1, 59-730 Nowogrodziec, pok. 12. w dniu 9 września 2016 r.

Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcami jest: Agnieszka Lenart

tel. 75 738 06 69 lub Jolanta Janeczko tel. 75 7380681

VIII . Informacje dotyczące zawarcia umowy:

W terminie do 7 dni od dnia powiadomienia przez Zamawiającego o wyborze oferty Wykonawca, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą w postępowaniu, jest zobowiązany do podpisania umowy. Umowa musi zawierać w swej treści wszystkie elementy oferty Wykonawcy.                                                                                            

Zatwierdził:

  Burmistrz

Robert Relich

      Załączniki:

DOCXZałącznik nr 1.wzor oferty.docx (17,42KB)
PDFzalacznik nr 2.uchwala PKW.wzor urn.pdf (1,88MB)