Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zaproszenie do złożenia oferty - Rewitalizacja płyty ul. Rynek i ul. Kościuszki w Nowogrodźcu

Strona archiwalna

 


Nowogrodziec, 22.11.2016 r.

 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

(zamówienie o wartości poniżej 30 tys. EUR)

Na opracowanie dokumentacji aplikacyjnej dla projektu pn. Rewitalizacja płyty ul. Rynek i ul. Kościuszki  w Nowogrodźcu

1. Zamawiający: Gmina  Nowogrodziec

2. Adres Zamawiającego:

Gmina  Nowogrodziec

ul. Rynek 1

59-730 Nowogrodziec

tel. 75 738 06 68

fax. 75 731 64 16 

e-mail: ,

REGON: 230821581

NIP: 612 16 36 266

3. Osoba do kontaktu w sprawie zapytania ofertowego:

Pani Urszula Bober  – Naczelnik Wydziału Inwestycji, tel. 75 738 06 68, w godz. 7.30-15.30,

Pan Henryk Buźniak – Z-ca Naczelnika Wydziału Inwestycji, tel. 75 738 06 68, w godz. 7.30-15.30.

4. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

CPV 71241000-9 - Studia wykonalności, usługi doradcze, analizy

Projekt o wartości powyżej 1 mln euro.

Zamówienie obejmuje opracowanie:

4.1. Wniosku o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – do naboru nr RPDS.06.03.01-IZ.00-02-169/16;

4.2.Studium Wykonalności.

4.3. Pozostałych załączników do wniosku o dofinansowanie projektu.

4.4.Dokumentację aplikacyjną należy opracować zgodnie z:

4.4.1.Regulaminem konkursu - Regionalny Program Operacyjny  Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, Oś priorytetowa 6: Infrastruktura Spójności Społecznej, Działanie 6.3 ,,Rewitalizacja zdegradowanych obszarów”, Poddziałanie 6.3.1 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów – nabór na OSI dostępnym na stronie: http://rpo.dolnyslask.pl/ogloszenie-o-konkursie-w-ramach-poddzialania-6-3-1-rewitalizacja-zdegradowanych-obszarow-konkursy-horyzontalne-nabor-na-osi-2/.

4.4.2.Obowiązującymi aktami prawnymi:

 • Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej;
 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006. Rozporządzenie ogólne;
 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1301/2013
  z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego                          i przepisów szczególnych dotyczących celu „Inwestycje na rzecz wzrostu i zatrudnienia” oraz w sprawie uchylenia rozporządzenia (WE) nr 1080/2006;
 • Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 215/2014 z dnia 7 marca 2014 r. ustanawiające zasady wykonania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego w zakresie metod wsparcia w odniesieniu do zmian klimatu, określania celów pośrednich i końcowych na potrzeby ram wykonania oraz klasyfikacji kategorii interwencji w odniesieniu do europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych;
 • Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r.
  w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, s. 1);
 • Rozporządzenie Komisji (UE) nr 651/2014 z 17 czerwca 2014 roku uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, s. 1);
 • Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie;
 • Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (tekst. jedn.: Dz. U. z 2007 r. Nr 59, poz. 404, z późn. zm.);
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014–2020 (Dz. U. poz. 488);
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 28 sierpnia 2015 r. w sprawie udzielania pomocy inwestycyjnej na kulturę i zachowanie dziedzictwa kulturowego w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020;
 • Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów
  w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 217) [ustawa wdrożeniowa];
 • Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst. jedn.: Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.);
 • Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst. jedn.: Dz. U.z 2015 r. poz. 513, z późn. zm.);
 • Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tekst jedn.: Dz.U. z 2003 r. Nr 162, poz. 1568);
 • Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. 2015 poz. 460);

4.4.3. Dokumenty programowe i wytyczne:

 • Strategia Rozwoju Województwa Dolnośląskiego 2020;
 • Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 przyjęty przez Komisję Europejską w dniu 18 grudnia 2014 r.;
 • Szczegółowy opis osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 z dnia 26 września2016 r.;
 • Kontrakt Terytorialny dla Województwa Dolnośląskiego zatwierdzony Uchwałą ZWD nr  6465/IV/14  z dnia 14 listopada 2014 r.
 • Kryteria wyboru projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, zatwierdzone Uchwałą nr 42/16 z dnia 08 września 2016 r. Komitetu Monitorującego RPO WD 2014-2020;
 • Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030;
 • Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Dolnośląskiego, Perspektywa 2020
 • „Wytyczne w zakresie trybów wyboru projektów na lata 2014-2020”
  z dnia 31 marca 2015 r., wydane przez Ministra Infrastruktury i Rozwoju;
 • „Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020” z dnia 10 kwietnia 2015 r., wydane przez Ministra Infrastruktury i Rozwoju;
 • „Wytyczne w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020” z dnia 8 maja 2015 r., wydane przez Ministra Infrastruktury i Rozwoju;
 • „Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020” z dnia 3 marca 2016 r., wydane przez Ministra Infrastruktury i Rozwoju;
 • „Wytyczne w zakresie warunków gromadzenia i przekazywania danych
  w postaci elektronicznej na lata 2014-2020” z dnia 3 marca 2015 r., wydane przez Ministra Infrastruktury i Rozwoju;
 • „Wytyczne w zakresie informacji i promocji programów operacyjnych polityki spójności na lata 2014-2020” z dnia 30 kwietnia 2015 r., wydane przez Ministra Infrastruktury i Rozwoju;
 • „Wytyczne w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020” z dnia 2 sierpnia 2016 r., wydane przez Ministra Rozwoju;
 • „Wytyczne w zakresie  dokumentowania postępowania w sprawie oceny  oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięć współfinansowanych z krajowych lub regionalnych programów operacyjnych” z dnia 19 października 2015 r., wydane przez Ministra Infrastruktury i Rozwoju;
 • „Wytyczne w zakresie zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód i projektów hybrydowych na lata 2014-2020” z dnia 31 marca 2015 r., wydane przez Ministra Infrastruktury i Rozwoju.
 • Wytyczne Programowe IZ RPO WD dotyczące zasad przygotowania lokalnych programów rewitalizacji  (lub dokumentów równorzędnych) w perspektywie finansowej 2014-2020.

4.5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych i wariantowych.

5. Opis sposobu obliczenia ceny:

5.1. Całkowitą cenę brutto oferty, za wykonanie przedmiotu zamówienia stanowi wartość zamówienia netto wraz z podatkiem od towaru i usług (VAT).

5.2. Przy ustalaniu ceny oferty należy przyjąć stawkę VAT 23%.

5.3. Wykonawca określa cenę realizacji zamówienia poprzez wskazanie w formularzu oferty (zał. Nr 1 do niniejszego zapytania ) całkowitej ceny brutto oferty oraz stawki podatku VAT.

5.4. Wszelkie rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będą w PLN.

5.5. Za wykonanie przedmiotu zamówienia Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe.

5.6. Wykonawca określi ceny na poszczególne elementy zamówienia (wniosek i studium wykonalności) zgodnie z wzorem na formularzu ofertowym .

5.7.Wszystkie wartości powinny być liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

Wykonawca zobowiązany jest do zdobycia wszelkich informacji, które mogą być konieczne do prawidłowej wyceny wartości usługi, gdyż wyklucza się możliwość roszczeń Wykonawcy związanych z błędnym skalkulowaniem ceny lub pominięciem elementów niezbędnych do wykonania umowy.

6. Termin i miejsce wykonania zamówienia: 31.01.2017 r.

7. Opis warunków udziału w postępowaniu.

7.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wy­konania zamówienia.

7.2 Zamawiający zweryfikuje spełnianie w/w warunku przez Wykonawcę na podstawie oświadczenia zawartego na formularzu ofertowym.

7.3. Wykonawcy nie są zobligowani do przedkładania wraz z ofertą żadnych innych dokumentów potwierdzających spełnianie warunku.

W przypadku oferty składanej wspólnie przez kilku Wykonawców, co najmniej jeden z Wykonawców musi spełniać w/w warunek.

8. Kryteria oceny ofert:

Przy wyborze ofert Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium:

8.1. Cena -100 %, co oznacza wybór oferty z ceną najniższą spośród złożonych ofert.

9. Miejsce i termin składania ofert:

9.1. Oferty należy złożyć do dnia 05.12.2016 r. w jednym z wybranych sposobów:

9.1.1 Osobiście w siedzibie Zamawiającego – ul. Rynek 1, 59-730 Nowogrodziec, pok. 11 w zamkniętych kopertach z napisem „Oferta na opracowanie dokumentacji aplikacyjnej - rewitalizacja”. Poza oznaczeniami podanymi powyżej na opakowaniu należy podać czytelnie nazwę i adres Wykonawcy.

9.1.2 Przesłać pocztą elektroniczną z tytułem: Oferta na opracowanie dokumentacji aplikacyjnej - rewitalizacja - jako zeskanowane dokumenty w pliku PDF na adres: . W celu potwierdzenia przyjęcia oferty składający ofertę powinien zażądać potwierdzenia odbioru.

9.1.3 Przesłać drogą pocztową w zamkniętej kopercie wg zasad opisanych w pkt.9.1.1 na adres: Urząd Miejski w Nowogrodźcu ul. Rynek 1, 59-730 Nowogrodziec.

9.2. Oferty złożone po tym terminie zostaną zwrócone bez otwierania. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską.

9.3. Doręczenie oferty do innego miejsca lub pod inny adres niż wskazany nie jest równoznaczne ze złożeniem oferty w sposób skuteczny.

10. Sposób przygotowania oferty:

10.1. Wykonawca sporządza formularz oferty zgodnie z wzorem stanowiącym zał. nr 1 do niniejszego zapytania

10.2. W przypadku, gdy Wykonawca zamierza część zamówienia powierzyć podwykonawcom, załącza do oferty opis części zamówienia, którą powierzy temu podwykonawcy (zał. nr 2 do niniejszego zapytania). Brak powyższej informacji w ofercie oznaczać będzie, że Wykonawca nie będzie korzystał z podwykonawstwa przy realizacji zamówienia.

10.3. Inne dokumenty, np. certyfikaty, referencje, itp. nie są wymagane, ale mogą być fakultatywnie załączane przez oferentów.

10.4. Oferta musi być sporządzona w języku polskim w formie pisemnej, w sposób trwały, uniemożliwiający niezauważalne usunięcie zapisów oraz podpisana przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy. Dokumenty sporządzone w języku obcym winny być składane wraz z tłumaczeniami na język polski, poświadczonymi przez Wykonawcę.

10.5. Kopie dokumentów winny być poświadczone za zgodność z oryginałem przez uprawnionego lub upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy.

10.6. Wszelkie miejsca, w których Wykonawca naniósł poprawki powinny być parafowane przez osobę lub osoby podpisujące ofertę.

10.7. Dokumenty niejawne, zastrzeżone składane w ofercie Wykonawca wydziela i odznacza w wybrany przez siebie sposób.

10.8. Złożenie oferty jest równoznaczne z akceptacją warunków projektu umowy, który jest załącznikiem nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego.

11. Sposób rozliczenia wynagrodzenia Wykonawcy i zapłata.

11.1 Wypłata wynagrodzenia nastąpi na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego i pisemnego oświadczenia Wykonawcy, że opracowanie jest wykonane zgodnie z umową, przepisami prawa powszechnie obowiązującego, wytycznymi i kompletne z punktu widzenia celu, któremu ma służyć oraz że w ramach zaproponowanego wynagrodzenia Wykonawca dokona niezbędnych uzupełnień i zmian. Z dniem podpisania protokołu przez strony umowy Zamawiający uzna prawo Wykonawcy do 80 % należnego wynagrodzenia brutto. Pozostałe 20 % wynagrodzenia może zostać wypłacone nie wcześniej niż po pozytywnej ocenie merytorycznej projektu.

11.2 Zapłata wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu zamówienia będzie płatna w formie przelewu w terminie 14 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT/ rachunku przez Zamawiającego na rachunek bankowy Wykonawcy.

12. Informacje dotyczące zawarcia umowy oraz możliwości zmiany terminu realizacji umowy:

12.1. Wyboru najkorzystniejszej oferty dokona 3 osobowa komisja z ramienia Zamawiającego.

12.2 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie podana do wiadomości publicznej na Tablicy Ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Nowogrodźcu oraz stronie internetowej Zamawiającego.

12.3. Z wybranym oferentem zostanie zawarta umowa w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

12.4. W przypadku odmowy zawarcia umowy przez wyłonionego Wykonawcę, Zamawiający zawrze umowę z Wykonawcą, którego oferta została porównana i oceniona jako kolejna najbardziej korzystna ekonomicznie.

12.5 Termin wykonania przedmiotu zamówienia może ulec przedłużeniu wówczas, gdy:

12.5.1 Zmianie ulegną wytyczne Zamawiającego w zakresie szczegółowości zakresu opracowania projektowego uzasadnione jego zdolnościami finansowymi i prawnymi;

12.5.2 Zmianie ulegną wytyczne/stanowiska w programach operacyjnych na lata 2014 - 2020, a zmiana wytycznych/stanowisk będzie miała wpływ na sporządzane opracowania;

12.5.3 Przesunięciu ulegnie termin naboru wniosków przez Instytucję Zarządzającej RPO WD -  termin realizacji przedmiotu zamówienia może zostać wydłużony na okres nie dłuższy niż 7 dni przed upływem w/w terminu naboru, 

12.5.4 Wykonawca nie uzyska od Zamawiającego wszystkich danych niezbędnych do prawidłowego sporządzenia dokumentacji aplikacyjnej w terminie umożliwiającym przygotowanie przedmiotu zamówienia.

13. Unieważnienie postępowania i środki ochrony prawnej.

13.1 Opracowania zostaną przekazane Zamawiającemu na podstawie sporządzonego przez Wykonawcę protokołu odbioru dokumentów, podpisanego przez upoważnionych przedstawicieli obu stron. Zamawiający wymaga, aby protokół zawierał m. in. oświadczenie o którym mowa w pkt. 11.1 niniejszego zaproszenia.

13.2 Zamawiający unieważni postępowanie jeżeli nie wpłynie żadna ważna oferta.

13.3 Zamawiający może jednorazowo przedłużyć termin składania ofert jeżeli w wymaganym terminie wpłynie tylko 1 ważna oferta.

13.4 Zamawiający może unieważnić postępowanie jeżeli wystąpią inne istotne przesłanki braku możliwości udzielenia Wykonawcom niniejszego zamówienia publicznego.

13.5 Wykonawcom nie przysługują środki ochrony prawnej przewidziane ustawą Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.).


Robert Relich - Burmistrz Nowogrodźca

Załączniki: