Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Dostawa artykułów promocyjnych do Przedszkola Publicznego w Zebrzydowej - zaproszenie do złożenia oferty

Strona archiwalna

 


Oznaczenie sprawy: WI.041.2.2016                                                                                                          Nowogrodziec, 26 stycznia  2017 r.

 

WYKONAWCY

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

Nazwa zadania: Dostawa artykułów promocyjnych do Przedszkola Publicznego w Zebrzydowej.

1. ZAMAWIAJĄCY

GMINA NOWOGRODZIEC

ul. Rynek 1

59-730 Nowogrodziec

NIP: 612-16-36-266

REGON: 230821581

2. PRZEDMIOT I ZAKRES ZAMÓWIENIA

CPV: 39294100-0    Artykuły informacyjne i promocyjne

Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa dostawa artykułów promocyjnych do Przedszkola Publicznego w Zebrzydowej w ramach projektu dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 pn. ,,Tworzenie nowych miejsc przedszkolnych w Zebrzydowej poprzez zakup wyposażenia”.

Szczegółową specyfikację wraz z ilością zamawianych dostaw wyposażenia zawiera załącznik  nr 1 oraz nr 2 do niniejszego zaproszenia. 

3. TERMIN I MIEJSCE WYKONANIA ZAMÓWIENIA

 1. Termin wykonania zamówienia: 20 dni od dnia podpisania umowy.
 2. Dostawy należy zrealizować w budynku byłej Szkoły Podstawowej w Zebrzydowej, adres: Zebrzydowa 59, 59-730 Nowogrodziec.
 3. Projekt jest realizowany w miejscowości Nowogrodziec w Gminie Nowogrodziec.

4. Dostawa musi być zrealizowana w taki sposób, dzięki któremu będzie możliwa weryfikacja kompletności dostawy oraz jej zgodności z opisem przedmiotu zamówienia.

4. SPOSÓB OBLICZANIA CENY

 1. Cena oferty jest ceną ryczałtową, niezmienną w trakcie wykonywania zamówienia i winna uwzględniać wszystkie zobowiązania wobec zamawiającego oraz koszty dostawy i ryzyko związane z wykonywaniem zamówienia.
 2. Podstawą wyliczenia ceny ofertowej powinna być dla Wykonawcy jego własna, oparta
  na rachunku ekonomicznym kalkulacja. Cena ofertowa ma obejmować wszystkie prace, jakie
  z technicznego punktu widzenia są konieczne do prawidłowego wykonania i oddania
  do użytkowania przedmiotu zamówienia.
 3. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania przedmiotu i zakresu zamówienia nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia określonego w umowie.
 4. Cena powinna być podana w PLN (brutto, netto), z wyodrębnieniem należnego podatku VAT.
 5. W przypadku podania innej waluty (dotyczy Wykonawców spoza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej) – cena oferty zostanie przeliczona na PLN wg średniego kursu NBP na dzień złożenia oferty.
 6. Wykonawca jest zobowiązany do podania ceny netto całości dostawy będącej przedmiotem zamówienia powiększonej o obowiązujący podatek VAT oraz wyceny jej poszczególnych elementów zgodnie z załącznikiem tabelarycznym załączonym do formularza ofertowego. Łączną ceną oferty jest cena brutto podana na formularzu ofertowym.
 7. Cena podana przez Wykonawcę obowiązuje przez cały okres obowiązywania umowy
  i nie będzie podlegała waloryzacji.
 8. Cena może być tylko jedna za oferowany przedmiot zamówienia, nie dopuszcza się wariantowości cen.

5. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy którzy spełniają następujące warunki:

1. Posiadający wiedzę i doświadczenie oraz dysponujący odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

2. Wykonawca może polegać na potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów.

Potwierdzenia spełniania powyższych warunków zamawiający dokona na podstawie oświadczenia zawartego w formularzu ofertowym.

6. DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA POTWIERDZAJĄCE SPEŁNIANIE WARUNKÓW

 1. Kompletna oferta powinna zawierać:
 1. wypełniony i podpisany przez osobę upoważnioną formularz ofertowy – zał. nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego.
 2. wypełnioną i podpisaną przez osobę upoważnioną kalkulację ceny ofertowej niniejszego zamówienia na załączniku do formularza ofertowego.
 3. upoważnienie do podpisania oferty, (jeżeli dotyczy).

2. Zamawiający nie wymaga składania żadnych innych dokumentów potwierdzających spełnianie warunków w postępowaniu. Zamawiający uzna spełnienie warunków na podstawie prawidłowo wypełnionego i podpisanego formularza ofertowego.

3. Inne dokumenty, np. certyfikaty, karty techniczne, atesty itp. nie są wymagane na etapie składania ofert. Referencje, zobowiązania innych podmiotów do realizacji zamówienia również nie są wymagane, ale mogą być fakultatywnie załączane przez oferentów.

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania wykonawców do wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert, w szczególności stwierdzenia, że złożona oferta zawiera rażąco niską cenę.

5. Zamawiający poprawi w ofertach oczywiste omyłki pisarskie i rachunkowe, a także inne omyłki, które nie mają wpływu na merytoryczną zawartość oferty.

6. Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, zobowiązany jest na wezwanie Zamawiającego do niezwłocznego przedstawienia wszystkich dokumentów niezbędnych do zawarcia umowy, tj.:

      - dokumenty dotyczące prowadzonej działalności lub oświadczenie w przypadku osoby    fizycznej;

      -   dane osób upoważnionych do podpisania umowy oraz nr i nazwę rachunku bankowego;

Nieprzedstawienie wymaganych wyjaśnień lub dokumentów na wezwanie Zamawiającego rozumiane będzie jako odmowa zawarcia umowy i skutkować będzie odrzuceniem oferty.

7. SPOSÓB, MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT

1. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim w sposób czytelny i nieścieralny
na załączonym formularzu ofertowym lub innym dokumencie treścią odpowiadającym zapisom formularza.

2. Każda strona oferty powinna być podpisana przez Wykonawcę lub osobę uprawnioną do występowania w imieniu Wykonawcy. Upoważnienie do podpisania oferty powinno być dołączone do oferty, o ile nie wynika to z innych dokumentów załączonych przez Wykonawcę.

3. Podpis winien być czytelny bądź opatrzony pieczęcią identyfikującą osobę składającą podpis.

4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

5. Oferent może złożyć odrębną ofertę na wybrane części zamówienia lub na wszystkie części łącznie.

6. Oferty należy składać w jednej z wybranych form:

a) bezpośrednio w siedzibie Zamawiającego - Urząd Miejski w Nowogrodźcu ul. Rynek 1, Punkt Obsługi Interesanta (parter);

b) drogą pocztową na adres: Urząd Miejski w Nowogrodźcu ul. Rynek 1, 59-730 Nowogrodziec.
W wypadku przesłania oferty będzie się liczyła data jej wpłynięcia do siedziby zamawiającego,

c) drogą elektroniczną (skan oferty) na adres:

5. W celu potwierdzenia przyjęcia oferty składający ofertę powinien zażądać potwierdzenia odbioru.

6.  Ostateczny termin składania ofert: 07.02 2017 r.,  godz. 11.00

7. Oferta otrzymana przez Zamawiającego po upływie terminu na składanie ofert zostanie zwrócona

Wykonawcy i nie będzie podlegała procesowi oceny.

7.  Otwarcie ofert nastąpi dnia  07.02.2017 r. godz. 11:30 w siedzibie Zamawiającego pok. nr 25.

8. Zamawiający zastrzega sobie możliwość jednorazowego wydłużenia terminu składania ofert, jeśli w postępowaniu nie wpłyną przynajmniej 2 ważne oferty.

9. Ofertę zaleca się dostarczyć w opakowaniu uniemożliwiającym odczytanie jego zawartości bez uszkodzenia tego opakowania, opisaną następująco:

,,Oferta na zadanie: „Dostawa artykułów promocyjnych do Przedszkola Publicznego w Zebrzydowej” Nie otwierać przed dniem 07. 02.2017 r. godz. 11.30”.

10. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

11. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę przed upływem terminu wyznaczonego na składanie ofert.

8. KRYTERIA WYBORU OFERT

1. Porównaniu podlegać będą oferty:

a) kompletne,

b) złożone zgodnie z terminem wyznaczonym w niniejszym zaproszeniu,

c) zgodne z treścią niniejszego zaproszenia,

2. Jedynym kryterium wyboru oferty jest cena oferty brutto – 100%.

3. Oferta otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku ilość punktów wynikającą z działania:

Pi (C) =    • 100

gdzie:

Pi(C)

ilość punktów jakie otrzyma oferta "i" za kryterium "Cena";

Cmin

najniższa cena brutto spośród wszystkich ważnych i nieodrzuconych ofert;

Ci

Cena brutto oferty "i";

100

maksymalna ilość punktów jakie może otrzymać oferta za kryterium "Cena".

4. Niniejsze zamówienie zostanie udzielone temu Wykonawcy, którego oferta obejmująca wybraną część zamówienia uzyska najwyższą liczbę punktów w ostatecznej ocenie punktowej, tj. przedstawi najniższą cenę za realizację zamówienia.

5. Jeżeli Zamawiający nie może dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.

6. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

9. PRZESŁANKI ODRZUCENIA OFERTY

1. Zamawiający odrzuci ofertę w przypadku gdy:

1.1. Jest niezgodna z wymaganiami określonymi w niniejszym zaproszeniu;

1.2. Zawiera omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, których nie można poprawić na zasadzie oczywistych omyłek rachunkowych bądź błędów rachunkowych;

1.3. Została złożona po wyznaczonym terminie lub/i w niewłaściwym miejscu;

1.4. Zaoferowana cena przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;

1.5. Wykonawca nie spełnia warunków udziału w postępowaniu określonych w pkt. 5 zaproszenia.

2. Zamawiający poinformuje Wykonawców, których oferty zostały odrzucone i powodach odrzucenia oferty wyłącznie na ich pisemny wniosek.

10. OSOBY UPRAWNIONE DO KONTAKTU

Osobami upoważnionymi do kontaktowania się z oferentami w sprawach merytorycznych
i zatwierdzania projektów są:

a) sprawy proceduralne

 1. Henryk Buźniak – Zastępca Naczelnika WI - tel. 75 73 80 668
 2. Urszula Bober – Naczelnik WI– tel. 75 73 80 666

b) sprawy merytoryczne

 1. Zakład Obsługi Szkół w Nowogrodźcu - tel. 75 73 17 118

11. WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

1. Wyboru oferty dokona 3 osobowa komisja z ramienia Zamawiającego.

2. Zamawiający zawrze umowę dotyczącą poszczególnej części zamówienia, którą uzna za najkorzystniejszą w świetle wymogów i kryteriów określonych w pkt.7 i 8.

2.  Z wybranym oferentem zostanie zawarta umowa w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

3. W przypadku odmowy zawarcia umowy przez wyłonionego Wykonawcę, Zamawiający zawrze umowę z Wykonawcą, którego oferta została porównana i oceniona jako kolejna najbardziej korzystna ekonomicznie.

12. WARUNKI ZAPŁATY

1. Za wykonanie zamówienia Zamawiający przewiduje jednorazową zapłatę po protokolarnym, pozytywnym odbiorze poszczególnej części dostawy.

2. Zamawiający nie przewiduje odbioru dostaw niekompletnych, ani częściowych płatności.

3. Zamawiający nie przewiduje zapłaty gotówką, jak również za tzw. zaliczeniem pocztowym.

13. INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY

1. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie podana do wiadomości publicznej na stronie internetowej Zamawiającego oraz na Tablicy Ogłoszeń Urzędu Miejskiego
w Nowogrodźcu.

14.  UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA I ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ

1. Zamawiający unieważni całość postępowania lub jego poszczególną część jeżeli nie wpłynie żadna ważna oferta z zastrzeżeniem pkt. 7 ust. 8.

2. Zamawiający unieważni postępowanie jeżeli wystąpią inne ważne przesłanki niewynikające z winy stron postępowania lub bez podania przyczyn.

3. Wykonawcom nie przysługują środki ochrony prawnej przewidziane ustawą Prawo zamówień publicznych (dz. U. z 2015 r. Nr 2164).

 

Dariusz Jancelewicz - Zastępca Burmistrza Nowogrodźca

 

Załączniki: