Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej z dnia 24.01.2017

 Burmistrz  Nowogrodźca

ogłasza III przetarg ustny ograniczony  na sprzedaż nieruchomości  niezabudowanej

 1. Nowogrodziec obręb 1 -  działka niezabudowana nr 106  o pow. 3,4646 ha
 2. Nieruchomość położona w peryferyjnej, północno-zachodniej strefie Nowogrodźca, na terenie górniczym w bezpośrednim sąsiedztwie czynnego wyrobiska piasków ilastych w sąsiedztwie Kopalni Surowców Mineralnych ,,Surmin-Kaolin w Nowogrodźcu. Dojazd do działki drogą o nawierzchni gruntowej. Teren  częściowo zadrzewiony o wartości drewna tartacznego oraz tzw. samosiewką. Ewentualna wycinka drzewostanu podlega przepisom ustawy o ochronie przyrody.

 

 1. Księga WieczystanrJG1B/00015137/7
 2. Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego nieruchomość leży w obszarze

o symbolu 01 PE - Tereny istniejącej i projektowanej powierzchniowej eksploatacji     górniczej złoża piaskowców ilastych ,,Maria III’’. Działka położona  jest na terenie górniczym Maria III-I ustanowionym dla złoża piaskowców ilastych wraz z częścią dawnego obszaru górniczego ,,Maria III”,  funkcjonalnie związanego z obecnym obszarem górniczym.  

 1. Cena wywoławcza nieruchomości do przetarguwynosi329.000,00 zł.

Do  wylicytowanej w przetargu ceny, zostanie doliczony podatek Vat w wysokości 23 %.

 1. Forma zbycia nieruchomości – przetarg ustny ograniczony do podmiotów posiadających koncesje na wydobycie.
 2. Przetarg odbędzie się w dniu 28.02.2017r. o godz. 9.00 w siedzibie Urzędu przy ul.

Rynek 1 w Nowogrodźcu  ( parter sala posiedzeń).

 1. Wadium w kwocie 32.900,00 zł należy wpłacić na konto  02 1090 1939 0000 0005 1604 5112 z odpowiednim   wyprzedzeniem   tak, aby środki znalazły się na koncie  do dnia 23.02.2017r.
 2. Wadium wpłaconeprzez zwycięzcę przetargu, zalicza się na poczet ceny nabycianieruchomości, a w przypadku uchylenia się od zawarcia umowy wadium przepada na rzecz sprzedającego. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone.
 3. Przed przystąpieniem do przetargu oferenci zobowiązani są przedłożyć stosowne pełnomocnictwai potwierdzenie posiadania koncesji na wydobycie.
 4. Wysokość opłat i terminy ich wnoszenia –cena nieruchomości uzyskana w przetargu

wraz z23 %podatkiem Vat, płatna jednorazowo przed podpisaniem umowy notarialnej.

 1. Szczegółowe informacje o przetargu można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Nowogrodźcupokój nr 5 lub telefonicznie pod numerem 75 7380676.

13. Nabywca ponosi koszty sporządzenia umowy notarialnej.

Na sprzedaż nieruchomości w dniach 20.09.2016r. i 09.12.2016r. zostały przeprowadzone odpowiednio  I i II  przetarg ustny ograniczony,  zakończone wynikiem negatywnym.

 

Wyciąg z ogłoszenia o przetargu

Burmistrz  Nowogrodźca ogłasza III przetarg ustny ograniczony na  sprzedaż nieruchomości  niezabudowanej, położonej   w Nowogrodźcu obręb 1-  działka nr  106 o pow. 3,4646 ha, wpisana w Księdze Wieczystej  JG1B/00015137/7.

Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego nieruchomość leży w obszarze oznaczonym  symbolem 01 PG- Teren  projektowanej eksploatacji powierzchniowej  surowca kaolinowego przeznaczony dla powiększenia eksploatacji górniczej w granicach obszaru górniczego ,,Maria III’’(złoże piaskowców ilastych).

Cena wywoławcza nieruchomości do przetargu  wynosi  360.000,00 zł., do ceny uzyskanej w przetargu zostanie doliczony podatek Vat w wysokości 23 %.

Przetarg ustny ograniczony do podmiotów  posiadających koncesje na wydobycie, odbędzie się w dniu 28.02.2017r. o godz. 9.00 w Urzędzie Miejskim przy ul. Rynek 1 w Nowogrodźcu. Wadium w kwocie 32.900,00 zł należy wpłacić na konto 02 1090 1939 0000 0005 1604 5112 z odpowiednim  wyprzedzeniem tak, aby środki znalazły się na koncie  do dnia 23.02.2017r.

Pełną treść ogłoszenia o przetargu  opublikowano  na stronie  www.bip.nowogrodziec.pl /przetargi/ oraz  wywieszono na tablicach ogłoszeń urzędu.

Szczegółowe informacje o przetargu można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Nowogrodźcu  pokój nr 5, lub telefonicznie pod numerem 75 7380676.