Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wykaz nieruchomości do sprzedaży z dnia 28.02.2017r.

Burmistrz Nowogrodźca

zatwierdza i podaje do publicznej wiadomości

wykaz nieruchomości  przeznaczonych do sprzedaży

        Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2015r. poz. 1515), art.35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami  (t.j. Dz. U. z 2015r., poz. 1774 ze zm. )

  1. Nowogrodziec ul. Kościuszki 12,  lokal  mieszkalny nr 1 o pow. użytkowej 60,20 m², działka nr 251/49 o pow. 0,0103 ha Nowogrodziec obręb 3, zabudowana budynkiem mieszkalno-użytkowym.
  2. Nieruchomość bez obciążeń.
  3. Księga wieczysta nieruchomości  JG1B/00025619/3.
  4. Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego nieruchomość leży w obszarze oznaczonym    symbolem  02 U/M – Śródmiejskie tereny zabudowy usługowo-mieszkaniowej w obrębie murów  obronnych Starego Miasta. Strefa A ochrony konserwatorskiej.
  5. Forma zbycia – lokal  mieszkalny nr  1 w budynku  przy ul. Kościuszki 12 w Nowogrodźcu zostanie  sprzedany w formie  przetargu ustnego nieograniczonego wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste  do dnia 23.04.2100 r.   64/100 udziału  w gruncie w działce nr 251/49 o pow. 0,0103 ha  w obrębie 3 Nowogrodźca. 
  6. Wartość  nieruchomości ustalona przez biegłego wynosi łącznie  68.770,00 zł w tym :
  7. Wysokość opłat i terminy ich wnoszenia: cena lokalu  i I opłata z tytułu użytkowania wieczystego z gruntu w wysokości 20% ceny gruntu uzyskanej w przetargu wraz z 23% podatkiem Vat, płatna jednorazowo przed podpisaniem umowy notarialnej,ustala się opłatę roczną z tytułu użytkowania wieczystego z gruntu w wysokości 1% ceny gruntu ustalonej w przetargu + obowiązujący podatek Vat,  płatną do 31 marca każdego roku, począwszy od roku następnego od nabycia nieruchomości. Opłata roczna podlega aktualizacji nie częściej, niż raz na 3 lata, jeżeli wartość nieruchomości ulegnie zmianie.
  8. Nabywca ponosi koszty sporządzenia umowy notarialnej.
  9. Osoby,  którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu przedmiotowej nieruchomości winny  złożyć wniosek o jej nabycie w terminie sześciu tygodni od dnia wywieszenia niniejszego  wykazu, to jest  do dnia  11.04.2017r.
  10. 21 dniowy termin wywieszenia wykazu mija  21.03.2017r.

Burmistrz Nowogrodźca

Robert Relich