Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzania zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Nowogrodziec

Strona archiwalna

 

Nowogrodziec, dnia 14 marca 2017 r.

 

OBWIESZCZENIE

o przystąpieniu do sporządzania zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Nowogrodziec

Na podstawie art. 11 pkt 1 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2016 poz. 778 ze zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejskiej w Nowogrodźcu uchwały Nr XXVIII/197/16 z dnia
21 października 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Nowogrodziec.

Zainteresowani mogą składać wnioski dotyczące zmiany studium. Wnioski należy składać na piśmie w siedzibie Urzędu Miejskiego w Nowogrodźcu, ul. Rynek 1, 59-730 Nowogrodziec, w terminie do dnia 5 kwietnia 2016 r.. Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Jednocześnie, na podstawie art. 3 ust. 1 pkt 14 lit. d, art. 39 ust. 1 pkt 1, art. 46 pkt 1 Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2016 r. poz. 353 ze zm.), zawiadamiam o przystąpieniu do opracowania projektu prognozy oddziaływania na środowisko dla ww. dokumentu w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

Wnioski w trybie postępowania w sprawie strategicznej oceny oddziaływania
na środowisko – stosownie do przepisu art. 54 ust. 3 ustawy – należy wnosić na zasadach określonych w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w sposób
i w terminie określonym powyżej.

Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Burmistrz Nowogrodźca.

 

Burmistrz Nowogrodźca