Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zaproszenie do złożenia oferty - Kompleksowe czynności związane ze sprawowaniem funkcji Inspektora Nadzoru przy realizacji zadania pn. „Przebudowa budynku sali gimnastycznej Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Nowogrodźcu na salę wielofunkcyjną”

Strona archiwalna

 

Nowogrodziec, dnia 3 kwietnia 2017 r.

 

 

ZAPYTANIE  OFERTOWE

(zamówienie o wartości netto poniżej 30 tys. EUR)

 

na usługi, przedmiotem których są kompleksowe czynności związane ze sprawowaniem funkcji Inspektora Nadzoru przy realizacji zadania pn. „Przebudowa budynku sali gimnastycznej Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Nowogrodźcu na salę wielofunkcyjną”.

 

Niniejsze zapytanie zawiera:

a. Część opisową,

b. Formularz ofertowy – załącznik nr 1,

c. Wykaz personelu i jego kwalifikacji zawodowych do wykonywania niniejszego zamówienia - załącznik nr 2,

d. Wzór umowy – załącznik nr 3.

 

1. Nazwa i adres Zamawiającego.

Zamawiającym jest Gmina  Nowogrodziec.

 

Adres Zamawiającego:

Gmina  Nowogrodziec

ul. Rynek 1

59-730 Nowogrodziec

tel. 75 738 06 68

fax. 75 731 64 16 

e-mail: urzad@nowogrodziec.pl.

 

REGON: 230821581

NIP: 612 16 36 266

 

2. Tryb udzielenia zamówienia i zasady prowadzenia postępowania.

1. Postępowanie o udzielenie zamówienia na usługi nadzoru budowlanego będzie prowadzone zgodnie z  art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 j.t. z późn. zm.), tj. bez stosowania się przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.

2. Do niniejszego postępowania mają zastosowanie przepisy rozdziału 6.5 ,,Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego  oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020”.

3. Zasady prowadzenia postępowania reguluje niniejsze Zapytanie ofertowe.

4. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.

 

3. Postanowienia ogólne.

1. Szczegółowy opis, zakres i warunki realizacji zamówienia określają: Opis Przedmiotu Zamówienia  - stanowiący rozdział 4 niniejszego Zapytania ofertowego oraz wzór umowy – stanowiący załącznik nr 3 do Zapytania.

2. Nomenklatura według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

CPV: 71520000-9 – Usługi nadzoru budowlanego.

3. Ofertę może złożyć osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej oraz podmioty te występujące wspólnie o ile spełniają warunki określone w niniejszym Zapytaniu ofertowym.

4. Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

5. Niedopuszczalne jest składanie oferty na niepełny zakres zamówienia. Oferty, w których stwierdzony zostanie niepełny zakres zamówienia zostaną odrzucone.

6. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

7. Zamawiający nie przewiduje prowadzenia rozliczeń w walutach obcych.

8. Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia.

9. Oferty złożone po terminie – pozostaną bez rozpatrzenia.

 

4. Opis przedmiotu zamówienia.

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa kompleksowych czynności związanych ze sprawowaniem funkcji Inspektora Nadzoru przy realizacji zadania pn. „Przebudowa budynku sali gimnastycznej Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Nowogrodźcu na salę wielofunkcyjną”.

2. Rzeczowa realizacja inwestycji rozpocznie się w II kwartale 2017 r., natomiast jej zakończenie jest przewidywane na III kwartał 2018 r. Projekt posiada prawomocne pozwolenie na budowę.

3. Inspektor Nadzoru będzie wykonywał swoje obowiązki w ścisłej współpracy z Zamawiającym i zgodnie z jego poleceniami i obowiązującymi przepisami prawa.

4.  Zakres zadań i obowiązków Inspektora Nadzoru:

 

1) Zadania podczas realizacji zadania inwestycyjnego:

a) Udział w przekazywaniu przez Zamawiającego terenu budowy Wykonawcy robót włącznie z całą dokumentacja wymienioną w kontrakcie, która jest niezbędna do właściwego wykonywania robót;

b) Utrzymywanie na bieżąco łączności między uczestnikami inwestycji;

c ) Monitorowanie i kontrola umów na roboty budowlane i dostawy;

d) Informowanie Zamawiającego o wszystkich nieprawidłowościach oraz problemach  istniejących i przewidywanych, razem ze sposobami ich rozwiązania i/lub działaniami korygującymi, mającymi na celu usuwanie takich problemów – ze szczególnym uwypukleniem tych, które mogą spowodować opóźnienie planowanego terminu zakończenia rzeczowego inwestycji;

e) Współpraca z Zamawiającym w egzekwowaniu postanowień Umowy na roboty budowlane;

f) Opiniowanie, rekomendacja, dokonywanie weryfikacji i analiz rysunków, dokumentacji projektowej, wykonawczej i innych dokumentów wykonawczych, specyfikacji, obliczeń, instrukcji sporządzanych przez Wykonawcę robót;

g) Kontrolowanie składowania i przechowywania materiałów;

h) Zatwierdzanie materiałów budowlanych i instalacyjnych oraz dostaw urządzeń przewidzianych przez Wykonawcę robót do wbudowania oraz sprawdzanie autentyczności, kompletności i prawidłowości certyfikatów, atestów, dokumentów jakości, aprobat, deklaracji zgodności, gwarancji, itp., w celu nie dopuszczenia do wbudowania materiałów wadliwych lub niedopuszczonych do stosowania. Każdorazowo, podczas realizacji danego etapu robót, przed wbudowaniem materiałów lub urządzeń, Inspektor Nadzoru sporządzi pisemny protokół kontroli technicznej materiałów lub urządzeń w sprawie dopuszczenia ich do wbudowania,  a następnie dostarczy go do Zamawiającego w ciągu 7 dni;

i) Sprawdzanie jakości oraz zgodności materiałów budowlanych i instalacyjnych oraz urządzeń i dostaw z Umową na roboty, organizowanie dodatkowych testów jakości za zgodą Zamawiającego, jeśli to konieczne;

j) Zatwierdzenie przedstawionych metod wykonywania robót budowlanych;

k) Dokonywanie odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu;

l) Pisemne opiniowanie przyczyn niedotrzymania terminu ukończenia robót/etapu robót z winy Wykonawcy stanowiących podstawę dla Zamawiającego o wystąpienie o umowne  odszkodowanie za zwłokę w wykonaniu przedmiotu zamówienia;

m) Przeprowadzanie odbiorów częściowych i końcowego robót oraz sprawdzanie pod względem jakości, kompletności, prawidłowości dokumentów wymaganych do odbioru;

n) Weryfikacja propozycji robót dodatkowych przedstawionych przez Wykonawcę robót pod względem finansowym, rzeczowym i formalnym;

o) Przedłożenie Zamawiającemu pisemne zaakceptowanej kompletnej dokumentacji powykonawczej (w tym obmiar geodezyjny, itp.) uprzednio dostarczonej przez Wykonawcę robót, wraz z oświadczeniami wymaganymi celem zawiadomienia właściwego organu nadzoru budowlanego o zakończeniu budowy;

p) Organizowanie i uczestnictwo w naradach na terenie budowy;

q) Współpraca z nadzorem autorskim (jeżeli taki będzie potrzebny), archeologicznym i geologicznym zapewnionym przez Zamawiającego;

r) Pełnienie (bez prawa do dodatkowego wynagrodzenia) funkcji Inspektora Nadzoru nad robotami zamiennymi i dodatkowymi w przypadku ich wystąpienia podczas realizacji zadania;

s) Bezstronne i obiektywne uczestnictwo w procesie inwestycyjnym jako sumienny doradca Zamawiającego, zgodnie z przepisami oraz zasadami postępowania obowiązującymi w jego zawodzie.

t) Doradztwo techniczne dla Zamawiającego podczas realizacji projektu;

u) Czuwanie nad aktualnością i kompletnością dokumentacji projektowej;

w) Inne świadczenia i wyjaśnienia niezbędne dla prawidłowej realizacji inwestycji na podstawie odrębnych wniosków Zamawiającego.

 

2) Zadania podczas okresu zgłaszania wad:

Po zakończeniu robót, w trakcie okresu zgłaszania wad, Inspektor nadzoru będzie uczestniczył w nadzorowaniu inspekcji gwarancyjnych, końcowych akceptacji i rozwiązywaniu sporów, w tym:

a) Uczestnictwo w przeglądach gwarancyjnych;

b) Ocena ewentualnych roszczeń wzajemnych Zamawiającego i Wykonawcy robót budowlanych;

c) Regularne inspekcje wad usuwanych przez Wykonawcę robót budowlanych;

d) Rekomendacja zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

 

5. Szacunkowa wartość inwestycji wynosi około 1 mln euro brutto.

 

6. Zasady prowadzenia nadzoru inwestycyjnego:

a) Inspektor jest przedstawicielem Zamawiającego na budowie, upoważnionym do podejmowania  decyzji dotyczących  zagadnień  technicznych  tej  budowy,  w  ramach  projektu,  przepisów  prawa budowlanego  oraz zawartej umowy.

b) W każdym przypadku podejmowania decyzji dotyczących prawidłowości procesu inwestycyjnego, które mogą wywołać skutki finansowe dla Inwestora, Inspektor jest zobowiązany do uzyskania pisemnej akceptacji Inwestora na rozpoczęcie wykonywania robót budowlanych wynikających z podjęcia takich decyzji.

c) Inspektor jest zobowiązany nadzorować budowę w takich odstępach czasu, aby była zapewniona skuteczność nadzoru, jednak nie rzadziej niż 2 razy w tygodniu.

 

5. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny ich spełniania.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy którzy spełniają następujące warunki:

1.1. Posiadają kompetencje/uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów;

Zamawiający nie określa szczegółowo ww. warunku. Warunek zostanie spełniony, jeżeli wykonawca złoży oświadczenie na Formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.

1.2. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej lub finansowej gwarantującej prawidłową realizację zamówienia;

Zamawiający nie określa szczegółowo ww. warunku. Warunek zostanie spełniony, jeżeli wykonawca złoży oświadczenie na Formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.

1.3 Posiadają zdolności techniczne/zawodowe gwarantujące prawidłową realizację zamówienia.

Warunek zostanie spełniony, jeżeli wykonawca potwierdzi dysponowanie Zespołem składającym się z następujących Ekspertów:

  • Ekspert nr 1 - osoba posiadająca uprawnienia budowlane do nadzorowania robót budowlanych w specjalności konstrukcyjno – budowlanej bez ograniczeń w zakresie przedmiotu zamówienia* zgodnie z ustawą Prawo budowlane oraz posiadająca w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, doświadczenie w nadzorze nad 2 robotami budowlano-konserwacyjnymi, z których:

1) pierwsza dot. budynku/obiektu wpisanego do ewidencji zabytków lub rejestru zabytków o kubaturze minimum 6000 m3;

2) druga dot. renowacji elewacji budynku/obiektu wpisanego do ewidencji zabytków lub rejestru zabytków o powierzchni elewacji nie mniejszej niż 1000 m2.

  • Ekspert nr 2 – osoba posiadająca uprawnienia budowlane do nadzorowania robót budowlanych w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.
  • Ekspert nr 3 - osoba posiadająca uprawnienia budowlane do nadzorowania robót budowlanych w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wodociągowych i kanalizacyjnych.

* zakres posiadanych uprawnień nie może zawierać wyłączeń dotyczących zakresu zamówienia.

 

Ocena spełniania warunku nastąpi na podstawie wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego oraz informacją o kwalifikacjach, doświadczeniu i podstawie do dysponowania tymi osobami – Załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.

2. W niniejszym zamówieniu wykonawca może polegać na zdolnościach zawodowych, technicznych i sytuacji finansowej innych podmiotów, jednak wówczas musi przedstawić pisemnie zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

 

6. Kryteria oceny ofert, wagi procentowe oraz opis sposób przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny oferty.

1. Zamawiający dokona oceny i wyboru wykonawcy do realizacji niniejszego zamówienia stosując poniżej podane kryterium i przypisane mu znaczenie (wagę).

2 Dla dokonania oceny ofert waga w kryterium oceny określona w procentach zostanie przeliczona na punkty: 1 procent odpowiada 1 punktowi.

3. Oceniane będą wyłącznie oferty:

a) kompletne,

b) złożone zgodnie z terminem wyznaczonym w niniejszym zaproszeniu,

c) zgodne z treścią niniejszego zapytania ofertowego,

d) niepodlegające odrzuceniu,

e) złożone przez wykonawców niewykluczonych z postępowania.

4. Jedynym kryterium wyboru oferty jest cena oferty brutto – 100%.

5. Oferta otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku ilość punktów wynikającą z działania:

 

Pi (C) = Cmin / Ci  • 100

gdzie:

Pi(C)

ilość punktów jakie otrzyma oferta "i" za kryterium "Cena";

Cmin

najniższa cena brutto spośród wszystkich ważnych i nieodrzuconych ofert;

Ci

Cena brutto oferty "i";

100

maksymalna ilość punktów jakie może otrzymać oferta za kryterium "Cena".

 

6. Niniejsze zamówienie zostanie udzielone temu wykonawcy, którego oferta uzyska najwyższą liczbę punktów w ostatecznej ocenie punktowej, tj. przedstawi najniższą cenę za realizację zamówienia.

7. Jeżeli Zamawiający nie może dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.

8 Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

 

7.  Opis sposobu obliczenia ceny.

1. Całkowitą cenę brutto oferty, za wykonanie przedmiotu zamówienia stanowi wartość zamówienia netto wraz z podatkiem od towaru i usług (VAT).

2. Przy ustalaniu ceny oferty należy przyjąć stawkę VAT 23%.

3. Wykonawca określa cenę realizacji zamówienia poprzez wskazanie w formularzu oferty (zał. Nr 1 do niniejszego zapytania ) całkowitej ceny brutto oferty oraz stawki podatku VAT.

4. Wszelkie rozliczenia między Zamawiającym a wykonawcą prowadzone będą w PLN.

5. Za wykonanie przedmiotu zamówienia wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe.

6. Wykonawca określi ceny na wszystkie elementy zamówienia wymienione w niniejszym zapytaniu.

7. Wszystkie wartości powinny być liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

8. Cena może być tylko jedna za oferowany przedmiot zamówienia, nie dopuszcza się wariantowości cen.

9. Wykonawca zobowiązany jest do zdobycia wszelkich informacji, które mogą być konieczne do prawidłowej wyceny wartości usługi, gdyż wyklucza się możliwość roszczeń wykonawcy związanych z błędnym skalkulowaniem ceny lub pominięciem elementów niezbędnych do wykonania umowy.

 

8.   Miejsce i termin i wykonania zamówienia (umowy).

1. Inwestycja będzie realizowana w Nowogrodźcu przy ul. Lubańskiej 39.

2. Termin realizacji zamówienia: rzeczowa realizacja inwestycji rozpocznie się w II kwartale 2017 r., natomiast jej zakończenie przewidywane jest na IV kwartał 2018 r.

3 Okres wykonywania zobowiązań umownych: od dnia podpisania umowy do zakończenia terminu zgłaszania wad na roboty budowlane.

 

9. Informacja o możliwości składania ofert częściowych.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

 

10. Opis sposobu przygotowania oferty:

1. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej w języku polskim. Powinna ona być zredagowana czytelnie, w sposób trwały, uniemożliwiający niezauważalne usunięcie zapisów oraz podpisana przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy. Załączone do oferty dokumenty sporządzone w języku obcym winny być składane wraz z tłumaczeniami na język polski, poświadczonymi przez wykonawcę. Wszelkie miejsca, w których wykonawca naniósł poprawki powinny być parafowane przez osobę lub osoby podpisujące ofertę.

2. Ofertę należy sporządzić w jednym egzemplarzu, na druku formularza ofertowego lub według wzoru tego druku, stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego zapytania, poprzez jego odpowiednie wypełnienie. Jeżeli zakres określony w załączniku nie dotyczy wykonawcy, należy wpisać „nie dotyczy”.

3. Treść oferty musi odpowiadać wymaganiom określonym w niniejszym zapytaniu ofertowym.

4. W przypadku, gdy wykonawca zamierza część zamówienia powierzyć podwykonawcom, wskazuje w formularzu oferty opis części zamówienia, którą powierzy temu podwykonawcy (zał. nr 1 do niniejszego zapytania). Brak powyższej informacji w ofercie oznaczać będzie, że wykonawca nie będzie korzystał z podwykonawstwa przy realizacji zamówienia.

5. Do oferty należy załączyć wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego oraz informacją o kwalifikacjach, doświadczeniu i podstawie do dysponowania tymi osobami – Załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.

6. Do oferty należy załączyć aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej i, jeżeli uprawnienie osoby podpisującej ofertę do reprezentowania wykonawcy nie wynika bezpośrednio z tego odpisu, dokument potwierdzający uprawnienie do reprezentowania wykonawcy, tj. oryginał lub notarialnie potwierdzoną kopię pełnomocnictwa dla tej osoby. Zamawiający również, przed podpisaniem umowy może zażądać do wglądu oryginał lub notarialnie potwierdzoną kopię pełnomocnictwa.

7. Dokumenty składane wraz z ofertą mogą być oryginałami albo kopiami poświadczonymi za zgodność z oryginałem przez wykonawcę (osobę uprawnioną). Kserokopię dokumentu można uznać za uwierzytelnioną jedynie wówczas, gdy zawiera ona łącznie dwa niezbędne elementy, to jest adnotację „poświadczam za zgodność z oryginałem” czy też „zgodne z oryginałem” oraz podpis osoby upoważnionej.

8. Jeśli wykonawca nie złoży kompletnych dokumentów, oferta jest niepełna, zawiera błędy lub dokumenty budzą wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, Zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia, poprawienia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlegałaby odrzuceniu lub konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

9. Oferta, w miejscu określonym przez Zamawiającego – musi być opatrzona podpisem osoby uprawnionej do reprezentowania wykonawcy (zaleca się opatrzenie podpisu pieczęcią imienną).

10. Zamawiający zastrzega sobie prawo zażądania przedstawienia oryginału dokumentu lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu, gdy przedstawiona przez wykonawcę kserokopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości, a Zamawiający nie mógł sprawdzić jej prawdziwości w inny sposób. 

11. Jeżeli wykonawca zastrzega, że informacje objęte tajemnicą przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji nie mogą być udostępniane, informacje te należy umieścić w oddzielnej kopercie wewnątrz opakowania oferty, oznaczonej napisem: „Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa”, z zastrzeżeniem art. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm ) w związku z art. 11 pkt 4 ustawy z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Informację o zastrzeżeniu dokumentów stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa należy podać również w formularzu oferty.

12. Ofertę należy umieścić w kopercie zamkniętej, oznaczonej nazwą i adresem wykonawcy, w taki sposób, aby nie budziło to żadnych wątpliwości, co do możliwości ich wcześniejszego otwarcia lub ujawnienia treści oferty przez osoby nieupoważnione.

13. Koperta powinna być zaadresowana do Zamawiającego na jego adres do korespondencji i opisana adresem oraz nazwą postępowania:

Gmina  Nowogrodziec

ul. Rynek 1

59-730 Nowogrodziec

 

Oferta w postępowaniu pn. „Usługa kompleksowych czynności związanych ze sprawowaniem funkcji Inspektora Nadzoru przy realizacji zadania pn. „Przebudowa budynku sali gimnastycznej Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Nowogrodźcu na salę wielofunkcyjną”.

 

14. Jeżeli wykonawca chce wycofać ofertę, która została wcześniej złożona to składa oświadczenie o wycofaniu oferty z naniesionym napisem:

Wycofanie oferty w postępowaniu pn. „Usługa kompleksowych czynności związanych ze sprawowaniem funkcji Inspektora Nadzoru przy realizacji zadania pn. „Przebudowa budynku sali gimnastycznej Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Nowogrodźcu na salę wielofunkcyjną”.

15. Oferty nie może wycofać ktokolwiek ze strony wykonawcy, ale wyłącznie osoba posiadająca do tego pełnomocnictwo. Oświadczenie dotyczące wycofania oferty winno być podpisane przez osobę lub osoby prawidłowo umocowane. Dla identyfikacji składającego oświadczenie o wycofaniu oferty Zamawiającemu należy przedłożyć poza oświadczeniem również wypis z właściwego rejestru.

16. Złożenie oferty zamiennej bez wycofania poprzednio złożonej zostanie uznane za złożenie dwóch ofert, co spowoduje odrzucenie ofert.

17. Wykonawca może także uzupełnić wcześniej złożoną ofertę, jednak wyłącznie przed upływem terminu składania ofert, oznaczając przy tym opakowanie tak jak podano w ust. 13 oraz dodatkowym napisem: "Uzupełnienie oferty". Oferty z takim oznaczeniem będą otwarte w ostatniej kolejności.

18. Dostęp do ofert odbywać się będzie wg poniższych zasad:

18.1. Wykonawca winien złożyć pisemny wniosek do Zamawiającego o udostępnienie wskazanej oferty (ofert) – wniosek powinien być podpisany przez wykonawcę, tj. przez osobę upełnomocnioną do składania oświadczeń woli.

18.2. Zamawiający określi termin, miejsce, sposób i zakres udostępnienia ofert.

 

11. Miejsce, sposób i termin składania ofert.

1. Termin składania ofert upływa w dniu 12.04.2017 r. godz. 10:30.

2. Ofertę należy złożyć w jednej z wybranych form:

2.1. Osobiście w siedzibie Zamawiającego – ul. Rynek 1, 59-730 Nowogrodziec, pok. 11,

2.2 Przesłać drogą pocztową/kurierską w kopercie wg zasad opisanych w pkt  10.13 na adres: Urząd Miejski w Nowogrodźcu ul. Rynek 1, 59-730 Nowogrodziec.

2.3 Przesłać drogą elektroniczną na adres: z.pawlowska@nowogrodziec.pl.

3. Oferty złożone po tym terminie zostaną zwrócone i nie będą podlegały procesowi oceny. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską.

4. Doręczenie oferty do innego miejsca lub pod inny adres niż wskazany nie jest równoznaczne ze złożeniem oferty w sposób skuteczny.

5. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę tylko przed upływem terminu wyznaczonego na składanie ofert.

6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do przesunięcia terminu składania ofert, w szczególności gdy w wymaganym terminie wpłynie tylko 1 ważna oferta. W takim przypadku wszystkie prawa i obowiązki Zamawiającego i wykonawców będą odnosiły się do zmienionego terminu.

7. O zmienionym terminie Zamawiający powiadomi wszystkich wykonawców poprzez zamieszczenie taką informację na swojej stronie internetowej – BIP.

 

12.  Opis sposobu porozumiewania się Zamawiającego z wykonawcami.

1. W niniejszym postępowaniu komunikacja między Zamawiającym a wykonawcami odbywa się zgodnie z wyborem Zamawiającego za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. z 2012 r. poz. 1529 oraz z 2015 r. poz. 1830), osobiście, za pośrednictwem posłańca, faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Oferta wraz z wymaganymi dokumentami musi być złożona w formie pisemnej.

3. Jeżeli Zamawiający lub wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje za pośrednictwem faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, każda ze stron, na żądanie drugiej strony, niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

4.Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, powiadomienia oraz informacje Zamawiający i wykonawca mogą przekazać pisemnie na adres Zamawiającego, faksem na numer - (75/7316416) oraz pocztą elektroniczną na adres: z.pawlowska@nowogrodziec.pl.

5. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Zapytania ofertowego. Zamawiający udzieli wyjaśnień nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści Zapytania ofertowego wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

6. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści Zapytania ofertowego wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w ust. 5 lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.

7. Pytania powinny być składane na piśmie (Zamawiający w celu przyspieszenia obiegu informacji - zapytań i odpowiedzi – dopuszcza posługiwanie się faksem pod numerem – 75/7316416 oraz drogą elektroniczną na adres z.pawlowska@nowogrodziec.pl, zastrzegając sobie jednak konieczność wysłania zapytania pocztą, z dopiskiem: ZAPYTANIE DO ZAMAWIAJĄCEGO w postępowaniu „Usługa kompleksowych czynności związanych ze sprawowaniem funkcji Inspektora Nadzoru przy realizacji zadania pn. „Przebudowa budynku sali gimnastycznej Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Nowogrodźcu na salę wielofunkcyjną”.

8. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający zamieści na stronie internetowej Zamawiającego – http://bip.nowogrodziec.pl/377/11/postepowania-do-30-tys-euro.html z zastrzeżeniem ust. 6 i 7.

9. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany treści Zapytania ofertowego przed upływem terminu składania ofert.

10. W przypadku wystąpienia wszelkich zmian i/lub wyjaśnień treści Zapytania ofertowego, wykonawca winien je uwzględnić w swojej ofercie. Wykonawcy, którzy złożyli oferty przed dniem wystąpienia zmian i/lub wyjaśnień muszą liczyć się z tym, iż w przypadku nieuwzględnienia ich w swojej ofercie mogą zaistnieć przesłanki odrzucenia oferty.  

11. W kwestiach formalnych Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się z wykonawcami za pośrednictwem telefonu. Osoby do kontaktu w sprawie zapytania ofertowego:

Pan Henryk Buźniak – Z-ca Naczelnika Wydziału Inwestycji, tel. 75 738 06 68, w godz. 7.30-15.30

Pani Urszula Bober  – Naczelnik Wydziału Inwestycji, tel. 75 738 06 66, w godz. 7.30-15.30.

 

13. Termin związania ofertą.

1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu do składania ofert. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania  ofert.

2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 2 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

 

14.  Przesłanki odrzucenia oferty.

1. Zamawiający odrzuci ofertę w przypadku gdy:

  • Jest niezgodna z wymaganiami określonymi w niniejszym Zapytaniu ofertowym;
  • Zawiera omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, których nie mona poprawiona zasadzie oczywistych omyłek rachunkowych błędów rachunkowych;
  • Zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia;
  • Została złożona po wyznaczonym terminie lub/i w niewłaściwym miejscu;
  • Zaoferowana cena przewyższa kwot, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę;
  • Wykonawca nie spełnia warunków udziału w postępowaniu określonych w rozdz. 5 Zapytania ofertowego.

 

2. Zamawiający poinformuje wykonawców, których oferty zostały odrzucone i powodach odrzucenia oferty wyłącznie na ich pisemny wniosek.

 

15. Informacja o wyborze oferty i unieważnienie postępowania.

1. Wyboru najkorzystniejszej oferty dokona 3 osobowa komisja z ramienia Zamawiającego.

2. Z wybranym oferentem zostanie zawarta umowa w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

3. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty dla  przedmiotowego zamówienia, Zamawiający zamieści stosowną informację dla wykonawców na swojej stronie podmiotowej - BIP .

4.  Zamawiający unieważni postępowanie jeżeli nie wpłynie żadna ważna oferta.

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania w całości bez podania przyczyn.

6. W przypadku unieważnienia postępowania, Zamawiający niezwłocznie zamieści informację na swojej stronie podmiotowej - BIP.

 

16.  Zawarcie umowy.

1. W terminie do 14 dni od dnia powiadomienia przez Zamawiającego o wyborze oferty wykonawca, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą w postępowaniu, jest zobowiązany do podpisania umowy.

2. Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, zobowiązany jest do niezwłocznego przedstawienia wszystkich dokumentów niezbędnych do zawarcia umowy, tj:

- dokumenty dotyczące prowadzonej działalności lub oświadczenia w przypadku osoby fizycznej;

- dane osób upoważnionych do podpisania umowy oraz nr i nazwę rachunku bankowego;

- kopie uprawnień zawodowych wraz z aktualnym dokumentem stwierdzającym przynależność do właściwej izby samorządu zawodowego Ekspertów wymienionych w Załączniku nr 2 do niniejszego Zaproszenia do składania ofert.

3. Postanowienia umowy opisane są w załączonym wzorze umowy - Załącznik nr 3.

4. Zamawiający będzie uważał za uchylanie się od obowiązku podpisania umowy w sprawie o udzielenie zamówienia publicznego niestawienie się przez uprawnionych przedstawicieli wykonawcy w siedzibie Zamawiającego w celu podpisania umowy w wyznaczonym przez Zamawiającego dniu oraz godzinie.

5. Zamawiający będzie uważał również za uchylanie się od obowiązku podpisania umowy w sprawie o udzielenie zamówienia publicznego przez wykonawcę, w przypadku braku dostarczenia do wyznaczonego dnia przez Zamawiającego, podpisanych przez wykonawcę oryginałów umów. 

8. W sytuacji odmowy podpisania umowy przez wykonawcę oraz w sytuacji określonej w ust. 4 i 5, Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych – bez przeprowadzenia ich ponownego badania i oceny, chyba że zajdzie konieczność  unieważnienia postępowania.

 

17. Warunki zmiany umowy.

Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, za wyjątkiem przypadków wskazanych poniżej:

a) Zamawiający dopuszcza możliwość zmianę wysokości wynagrodzenia umownego w przypadkach:

- wystąpienia zmiany przepisów podatkowych mających wpływ na wysokość wynagrodzenia Wykonawcy, w szczególności ustawowej zmiany wysokości podatku VAT;

- niewykonania pełnego zakresu usług wyszczególnionych w umowie;

- wystąpienia robót dodatkowych, których realizacja przyczyni się do istotnego zwiększenia obowiązków Inspektora Nadzoru.

W przypadku wystąpienia okoliczności opisanych powyżej, tj.:

- wystąpienia zmiany przepisów podatkowych mających wpływ na wysokość wynagrodzenia Wykonawcy, w szczególności ustawowej zmiany wysokości podatku VAT - wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy zmieni się odpowiednio do aktualnych przepisów prawa podatkowego,

- niewykonania pełnego zakresu usług wyszczególnionych w Umowie - wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy zostanie odpowiednio pomniejszone, przy czym Zamawiający zapłaci za wszystkie spełnione świadczenia oraz udokumentowane koszty, które Wykonawca poniósł w związku z wynikającymi z Umowy planowanymi świadczeniami,

- wystąpienia robót dodatkowych, których realizacja przyczyni się do istotnego zwiększenia obowiązków Inspektora Nadzoru - wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy zostanie zwiększone o odpowiednią wartość uzgodnioną z Zamawiającym.

b) Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany składu zespołu ekspertów pod warunkiem spełniania przez nowy personel wymagań dot. kwalifikacji, uprawnień, doświadczenia określonych w Zapytaniu ofertowym.

 

18. Informacja o zamówieniach uzupełniających.

Zamawiający nie przewiduje w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego, udzielenia zamówień uzupełniających na usługi przewidziane w niniejszym zapytaniu ofertowym polegających na powtórzeniu podobnych usług.

 

19. Środki ochrony prawnej.

Wykonawcom nie przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 j.t. z późń.zm.). 

 

20. Wykaz załączników do niniejszego ogłoszenia.

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy.

Załącznik nr 2 – Wykaz personelu i jego kwalifikacji zawodowych do wykonywania niniejszego zamówienia.

Załącznik nr 3 – Wzór umowy - nie załączać do oferty.

 

 

Burmistrz Nowogrodźca

Robert Relich       

 

PDFZapytanie ofertowe.pdf (329,10KB)
DOCzał.1 Formularz.doc (416,50KB)
DOCzał.2 Wykaz ekspertów.doc (408,50KB)
PDFzał.3 - wzór umowy.pdf (209,63KB)