Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacja roczna 2016

Wykonanie budżetu za 2016 r. I część

SPRAWOZDANIE z realizacji budżetu za 2016 rok - PDFzał. 1 opisówka 2016.pdf (1,62MB)

Wykonanie dochodów budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec za 2016 rok - PDFzał. 2 dochody.pdf (435,74KB)

Wykonanie wydatków budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec za 2016 rok - PDFzał. 3 wydatki.pdf (629,64KB)

Plan i wykonanie wydatków majątkowych w podziale na dział rozdział i paragraf klasyfikacji budżetowej za  2016 rok - PDFzał. 4 majątkowe.pdf (535,26KB)

Informacja z wykorzystania środków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2016 rok  - PDFzał. 4a - środki niewyg.za 2015.pdf (203,14KB)

 Przychody i rozchody budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec - plan i wykonanie za  2016  rok -  PDFzał. 5 przychody i rozchody.pdf (445,99KB)             

Plan i wykonanie za  2016 rok  dochodów i wydatków rachunków wyodrębnionych -  PDFzał. 6 doch własne.pdf (209,64KB)                             

Plan i wykonanie za   2016 rok  dochodów i wydatków  związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska  - PDFzał. 7 GFOŚ.pdf (451,71KB)

Plan i wykonanie za 2016 rok dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu publicznego transportu drogowego - PDFzał. 8 przystanki.pdf (200,50KB)

Plan i wykonanie dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków związanych z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami za 2016 rok - PDFzał. 9 opłaty za gospodarowanie.pdf (433,87KB)

Plan i wykonanie za 2016 rok dochodów i wydatków na realizację zadań ujętych w programie Profilaktyki i Rozwiązywania programów Alkoholowych i Przeciwdziałaniu Narkomanii – PDFzał. 10 profilaktyka.pdf (218,75KB)

Wykonanie dotacji i wydatków  z zakresu administracji  rządowej – wykonanie za 2016 rok – PDFzał. 11 dotacje zlecone.pdf (400,84KB)

Wykonanie dotacji i wydatków budżetowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania własne gminy  za 2016 rok - PDFzał. 11a dotacje na własne 1.pdf (461,58KB)

Wykonanie dotacji celowej przekazanej gminie na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej za  2016 rok - PDFzał. 11b - porozumienia.pdf (337,26KB)

Wykaz dotacji  dla jednostek sektora finansów publicznych - plan i wykonanie za  2016  rok  - PDFzał. 12 dotacje dla publicznych.pdf (215,67KB)

Zakres i kwoty dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych - plan i wykonanie za  2016  rok - PDFzał. 12a dotacje dla niepublicznych.pdf (212,56KB)

Plan i wykonanie wydatków budżetowych  na 31 grudnia   2016  roku  z podziałem na jednostki oświatowe wykonujące zadanie  - PDFzał. 13 jednostki oświatowe-2016.pdf (221,54KB)

Dochody na rzecz oświaty i wydatki w dziale oświata i wychowanie oraz edukacyjna opieka wychowawcza poniesione w  2016 roku - PDFzał. 13a-ośw.pdf (306,10KB)

Plan i wykonanie wydatków na przedsięwzięcia w ramach funduszu sołeckiego za 2016 rok - PDFzał. 14 fundusz sołecki.pdf (483,05KB)

Wykonanie przychodów i wydatków na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego  młodocianych pracowników za  2016 rok - PDFzał. 15 młodociani.pdf (199,39KB)

Wykonanie budżetu za 2016 r. II część

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej  za 2016 rok - część opisowa - PDFzałącznik nr 16 opis.pdf (508,12KB)

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy i Miasta Nowogrodziec  - PDFzał 17 Wieloletnia Prognoza Finansowa 2016.pdf (330,28KB)

Wykaz  przedsięwzięć do WPF - PDFzał nr 18 - Wykaz przedsięwzięć do WPF.pdf (360,96KB)

  Wykonanie budżetu za 2016 r. III część

Informacja o stanie mienia Gminy i Miasta Nowogrodziec - PDF1. INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO NA 2016.pdf (695,76KB)

Wartość brutto i umorzenie majątku trwałego – zbiorczo - PDF2. ST - wartośćiowo tab. nr 1 - 2016.pdf (290,28KB)

Wartość brutto, umorzenia, wartość netto majątku trwałego - zbiorczo - PDF3.ST wartościowowg grup - tab.nr 2 - 2016.pdf (411,53KB)

Informacja o stanie mienia komunalnego - zbiorczo - PDF4. ST - ilościowo - tab. nr 3-2016.pdf (274,94KB)