Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu pn.: Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych – cz. dz. nr 19 w Zabłociu

Strona archiwalna

 

Zawiadomienie

dotyczy: zamówienia publicznego na wykonanie zadania pod nazwą: „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych – cz. dz. nr 19 w Zabłociu”.

Działając na podstawie art. 92 ust.1-2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zmianami) Zamawiający informuje, że w ww. postępowaniu, za najkorzystniejszą uznano ofertę nr 4 złożoną przez:

Usługi Remontowo –Budowlane i Transport Józef Michalik, Kościelniki Dolne 9, 59-800 Lubań

Uzasadnienie prawne:

Zgodnie z art. 91 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Uzasadnienie faktyczne:

Oferta uzyskała największą liczbę punktów zgodnie z kryteriami wyboru: cena i okres gwarancji jakości, określonymi przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Oferty złożone w postępowaniu Zamawiający poddał ocenie merytorycznej na podstawie kryteriów oceny ofert podanych w ogłoszeniu i SIWZ.  Kryteriami oceny ofert była: cena ( 60%) i okres gwarancji jakości (40%).

W wyniku oceny dokonanej zgodnie z zasadami opisanymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Wykonawcy uzyskali następujące  ilości punktów:

Numer oferty

Nazwa (adres) Wykonawcy

Liczba uzyskanych punktów w kryterium

„cena”

Liczba uzyskanych punktów w  kryterium

„okres gwarancji jakości”

Liczba

uzyskanych punktów łącznie

1

Konsorcjum :

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe                             „DORADO” Janina Zimmer

Łomnica ul. Świerczewskiego 99, 58 -508 Jelenia Góra

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „CORSO” Marek Zimmer

Łomnica ul. Klonowa 5,  58-508 Jelenia Góra

46,55

40

86,55

2

Budimex S.A.

ul. Stawki 40

01-040 Warszawa

45,85

40

85,85

3

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. Jałowiec 56, 59-800 Lubań

45,61

40

85,61

4

Usługi Remontowo –Budowlane i Transport

Józef Michalik Kościelniki Dolne 9,

59-800 Lubań

60

40

100

                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                                        Zatwierdził:

                                                                                                                                                                              Burmistrz Nowogrodźca

                                                                                                                                                                                  Robert Marek Relich