Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacja z otwarcia ofert w dniu 06.09.2017r. o godz.09:30 w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych ul. Kolejowa w Wykrotach – etap I

Strona archiwalna

 

ZP.271.18.2017

 

Informacja

z otwarcia ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych ul. Kolejowa w Wykrotach – etap I.

Zgodnie z art.86 ust.5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 – Prawo zamówień publicznych ( tj. Dz.U.2017.1579 ze zmianami), Gmina Nowogrodziec  informuje:

  1. kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowania zadania: 150 000,00zł
  2. firmy oraz adresy wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie oraz ceny, terminy wykonania zamówienia, okres gwarancji i warunki płatności wskazane w ofertach, przedstawia poniższa tabela:

Nr

Firma-Oferent Adres oferenta

Cena oferty

Okres gwarancji jakości

Termin wykonania

Warunki płatności

1

Usługi Remontowo – Budowlane i Transport  Józef Michalik,

 Kościelniki Dolne 9

59-800 Lubań

   210 611,67zł

   60 miesięcy

Wykonawca zaakceptował termin wykonania określony   w SIWZ

Wykonawca zaakceptował warunki płatności określone    w SIWZ

 

                                                                                                                                                      Burmistrz Nowogrodźca

                                                                                                                                                         Robert Marek Relich