Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zawiadomienie-Obwieszczenia z dnia 15.09.2017r.

ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE

o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Na podstawie art. 74 ust. 3 pkt 1, art. 85 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 ze zm.), oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1257), zawiadamiam, że dnia 15 września 2017 r. została wydana przez Burmistrza Nowogrodźca decyzja znak: WK.6220.35.2017.OS o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie parkingu na samochody ciężarowe w Godzieszowie, infrastruktury drogowej, oświetlenia terenu, kanalizacji deszczowej, zieleni niskiej oraz przebudowie istniejącego zjazdu z drogi wojewódzkiej i dróg gminnych”.

Niniejsza decyzja oraz dokumentacja sprawy, w tym opinie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bolesławcu są do wglądu w siedzibie Urzędu Miejskiego w Nowogrodźcu przy ul. Rynek 1, w pokoju nr 3, w godzinach 7.30 - 15.30.

Niniejsze zawiadomienie zostaje podane do wiadomości przez zamieszczenie w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Nowogrodźcu bip.nowogrodziec.pl, wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Nowogrodźcu oraz w miejscowości objętej inwestycją

Burmistrz

Robert Relich