Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA NOWOGRODŹCA o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Gościszów

Strona archiwalna

 

Nowogrodziec, dnia 23 października 2017 r.

 

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA NOWOGRODŹCA

o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu

zagospodarowania przestrzennego wsi Gościszów

 

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz.U. z 2017 poz. 1073 ze zm.) i art. 39 ust. 1 pkt 1, 3 i 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r. poz. 1405 ze zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Nowogrodźcu uchwały nr XXVIII/199/16 z dnia 21 października 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Gościszów.

Zgodnie z art. 46 pkt 1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko zawiadamiam o wszczęciu postępowania związanego z przeprowadzaniem strategicznej oceny oddziaływania na środowisko związanej z wyżej wymienionym opracowaniem.

Proszę o składanie informacji i wniosków, które mogą mieć wpływ na sposób zagospodarowania terenów objętych wyżej wymienionym opracowaniem planistycznym, w terminie 21 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia. Wnioski należy kierować do Burmistrza Nowogrodźca, Rynek 1, 59-730 Nowogrodzie. Wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej (zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym) na adres: .

Wniosek powinien zawierać: imię, nazwisko lub nazwę wnioskodawcy, jego adres, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy. Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Burmistrz Nowogrodźca.

 

Burmistrz Nowogrodźca

Robert M. Relich