Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Odpowiedzi na pytania zadane w postępowaniu pn:Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie Gminy i Miasta Nowogrodziec – dostawa i montaż 126 szt. opraw oświetlenia drogowego typu LED

Strona archiwalna

 

Informacja

dotyczy zamówienia publicznego pod nazwą: „Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie Gminy i Miasta Nowogrodziec – dostawa i montaż 126 szt. opraw oświetlenia drogowego typu LED” numer referencyjny: ZP.271.24.2017.

Zgodnie z art. 38 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.  Prawo zamówień publicznych  (tj. Dz. U. 2017.1579 ze zm.) oferenci złożyli Zamawiającemu następujące zapytania dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Pytanie nr 1

Czy wymagany jest projekt organizacji ruchu?

Odpowiedź

Nie.

Pytanie nr 2

Czy należy uwzględnić koszty zajęcia pasa drogowego?

Odpowiedź

Zgodnie z punktem 5.6. Specyfikacji istotnych warunków zamówienia „Ewentualne koszty uzyskania niezbędnych pozwoleń, zezwoleń organów administracyjnych lub innych podmiotów w tym właścicieli sieci energetycznej niezbędnych w celu realizacji zamówienia w okresie realizacji robót ponosi wykonawca”.

Pytanie nr 3

Kto jest właścicielem dróg, na których będą przebiegać roboty budowlane?

Odpowiedź

Właścicielami dróg, przy których usytuowane są słupy oświetlenia drogowego z wytypowanymi do wymiany oprawami są:

LP

ULICA

NR SŁUPÓW

WŁAŚCICIEL DROGI

1

Cały obwód PROD_123100332301

(UL. Asnyka, Sienkiewicza, Jodłowa, Lipowa, Brzozowa, Morelowa, Wiśniowa)

MAPA NR 1

562-578

1462-1481

1482-1502

1503-1504

1682-1687

1741-1745

Gmina Nowogrodziec

Gmina Nowogrodziec

Powiat Bolesławiecki (droga nr 2496D)

Gmina Nowogrodziec

Gmina Nowogrodziec

Gmina Nowogrodziec

2

Bolesławiecka

MAPA NR 2

1529-1532

(1532-2 oprawy)

Powiat Bolesławiecki (droga nr 2274D)

3

Rynek (od ul. Sienkiewicza)

MAPA NR 2

1505-1507

(3 słupy x 2 oprawy)

Województwo Dolnośląskie (droga nr 357)

4

1 Maja

MAPA NR 3

1533-1559

(1534-2 oprawy)

Powiat Bolesławiecki (droga nr 2274D)

5

Ogrodowa

MAPA NR 2

1523-1528

(1528-2 oprawy)

Gmina Nowogrodziec

6

Lubańska (Rynek)

MAPA NR 4

1566-1569

(1566 na budynku)

Województwo Dolnośląskie (droga nr 357)

7

Lubańska

MAPA NR 4

1638-1642

Województwo Dolnośląskie (droga nr 357)

Pytanie nr 4

Czy w zakres zadania wchodzi także wymiana przewodów do wszystkich opraw czy tylko do podanych 16 szt?

Odpowiedź

W zakres zadania wchodzi wymiana przewodów zasilających do oprawy w słupie - 16 szt. słupów wskazanych przez Zamawiającego w tabeli poniżej (łącznie 21 opraw):

Nr słupów od..do..

Ilość słupów

1529-1536

8 szt.

1505-1507

3 szt.

1638-1642

5 szt.

Pytanie nr 5

Czy w zakres zadania wchodzi także wymiana wkładek bezpiecznikowych?

Odpowiedź

Nie.

Pytanie nr 6

Jakie oprawy są do zdemontowania?

Odpowiedź

Wskazane do demontażu oprawy są oprawami sodowymi (m.in. Elgo Leda, Philips Malaga).

Pytanie nr 7

W jakim stanie technicznym są stare wysięgniki?

Odpowiedź

Wysięgniki są w stanie dobrym.

Pytanie nr 8

Czy należy wymieniać wysięgniki na nowe? Proszę podać ilość.

Odpowiedź

Nie.

Pytanie nr 9

Ile godzin wyłączenia jest przewidziane na realizację tego zadania?

Odpowiedź

Zamawiający nie przewiduje konieczności wyłączenia prądu.

Pytanie nr 10

Wymiana następuje na linii kablowej, napowietrznej izolowanej czy gołej?

Odpowiedź

Wymiana w większości następuje na linii kablowej, dwie oprawy na linii napowietrznej gołej.

Pytanie nr 11

Ilu pracowników ma posiadać uprawnienia ppn?

Odpowiedź

Zamawiający nie określa ilości pracowników z wymaganymi uprawnieniami, z zastrzeżeniem punktów:

5.7. Specyfikacji istotnych warunków zamówienia „Wymiana opraw oświetleniowych realizowana może być przez osoby posiadające uprawnienie SEP do 1 KV w kategorii E, albo odpowiadające im ważne uprawnienia w zakresie eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci elektrycznych, oraz z uprawnieniami do robót w technologii PPN (prace pod napięciem)”.

5.4. Specyfikacji istotnych warunków zamówienia „wykonawca odpowiada za: Wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z przepisami prawa budowlanego, warunkami technicznymi, Polskimi Normami, zasadami wiedzy technicznej, oraz instrukcjami i normami obowiązującymi w TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Jeleniej Górze, w tym „Instrukcji organizacji prac zespołów pracowników obcych przy urządzeniach elektroenergetycznych TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Jeleniej Górze – IR-003/O1 (wersja druga)” oraz Wytycznych w sprawie odbiorów i sprawdzeń urządzeń elektroenergetycznych i sieci dystrybucyjnej w TAURON Dystrybucja S.A.”.

                                                                                                                                                                   Burmistrz Nowogrodźca

                                                                                                                                                                     Robert Marek Relich