Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Schematy procedur kontroli i procedur sprawdzających stosowanych w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej polegającej na sprzedaży napojów alkoholowych

Strona archiwalna

 

Na podstawie art. 78a ust. 3 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej   (t.j. Dz. U.  z 2016 r. poz. 1829 z późn. zm.) organ kontroli zamieszcza w Biuletynie Informacji Publicznej na swojej stronie podmiotowej ogólny schemat tych procedur kontroli, które wynikają  z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.

Wszystkie     procedury     kontroli     i    procedury     sprawdzające     opisane     poniżej dotyczą   podejrzenia   popełnienia przestępstwa    lub     wykroczenia     albo       innego naruszenia   prawnego   zakazu   lub    niedopełnienia   prawnego obowiązku.

 

Organ zezwalający realizuje następujące procedury kontroli oraz procedury sprawdzające:

I. Kontrola w związku z naruszeniem zasad i warunków prowadzenia sprzedaży napojów alkoholowych.

Procedura    realizowana   w    oparciu   o   art.   18   ust.  8 i art. 183  ustawy  o  wychowaniu w  trzeźwości   i  przeciwdziałaniu alkoholizmowi  (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 487 z późn. zm.) oraz  rozdział 5 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej  (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1829         z późn. zm.).

Zakres    przedmiotowy:   Na    mocy    przepisu    art.  18 ust. 8   cyt.  ustawy  o  wychowaniu      w   trzeźwości  i  przeciwdziałaniu alkoholizmowi   organ    zezwalający   dokonuje   kontroli  przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwolenia.

1) Pozyskanie przez organ informacji lub materiału dowodowego świadczącego o podejrzeniu naruszenia zasad i warunków prowadzenia sprzedaży napojów alkoholowych przez posiadaczy zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, wydanych przez Burmistrza Nowogrodźca,

2) Podjęcie przez organ czynności wyjaśniających lub postępowania administracyjnego   w sprawie cofnięcia zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych,

3) Przeprowadzenie w ramach czynności wyjaśniających lub postępowania w sprawie cofnięcia zezwolenia kontroli, z której sporządza się protokół oraz (w razie potrzeby) dokumentację zdjęciową,

4) W zależności od zgromadzonego materiału dowodowego oraz ustaleń z przeprowadzonej kontroli:

a) zakończenie czynności wyjaśniających pismem lub wszczęciem postępowania w sprawie cofnięcia zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych,

b) zakończenie postępowania w sprawie cofnięcia zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych cofnięciem uprawnień lub umorzeniem postępowania.

 

II. Weryfikacja oświadczeń o wartości sprzedaży oraz opłat za korzystanie z zezwoleń.

Procedura realizowana w oparciu art. 50 § 1 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) oraz art. 11¹ ustawy o wychowaniu w trzeźwości  i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 487 z późn. zm.).

Zakres przedmiotowy: Art. 11¹ cyt. ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi reguluje obowiązek składania oświadczeń oraz wnoszenia opłat, a także terminy realizacji tych obowiązków i sposób wyliczenia wysokości opłat.

1) Składanie oświadczeń o wartości sprzedaży napojów alkoholowych przez podmioty, które w roku poprzednim prowadziły sprzedaż napojów alkoholowych na podstawie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, wydanych przez Burmistrza Nowogrodźca,

2) Wnoszenie opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,

3) Weryfikacja terminowości  oraz  prawidłowości  złożonych oświadczeń  oraz wniesionych

opłat (w przypadku stwierdzenia uchybień – wszczęcie postępowań administracyjnych  w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia zezwoleń),

4) Wybór oświadczeń o wartości sprzedaży, w przypadku których wniesiono w terminie  i w prawidłowej wysokości opłaty za korzystanie           z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, do weryfikacji prawdziwości deklarowanych w oświadczeniach wartości sprzedaży (kwartalne plany kontroli),

5) Skierowanie do wybranych przedsiębiorców wezwań do dostarczenia dokumentacji źródłowej, która posłużyła do ustalenia podanych             w oświadczeniu wartości sprzedaży,

6) Analiza dokumentacji źródłowej (ewentualne uzupełnienia o dane pochodzące od posiadaczy zezwoleń lub od innych podmiotów),

7) Podsumowanie analizy dokumentacji źródłowej notatką służbową rozliczeniową  (w przypadku zgodności danych z podanymi w oświadczeniu – zakończenie czynności weryfikacyjnych pismem, w przypadku rozbieżności – wszczęcie postępowań administracyjnych w sprawie cofnięcia zezwoleń).

III. Oględziny  lokalizacji  punktów  sprzedaży  objętych wnioskami  o   wydanie   zezwoleń na  sprzedaż napojów alkoholowych.

Procedura realizowana w oparciu o art. 75 § 1 i art. 79 § 1 i 2 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (t.j.Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) oraz art. 14 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j Dz. U. z 2016 r. poz. 487 z późn. zm.), a także uchwałę  Rady  Gminy  i Miasta Nowogrodziec z dnia 23 stycznia 2003 r.  Nr IV/30/03  w sprawie  określenia  liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5%  alkoholu z  (wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak  i w miejscu sprzedaży, zasad   usytuowania   na  terenie  gminy  miejsc  sprzedaży i  podawania   napojów  alkoholowych, oraz wprowadzenia zakazu spożywania napojów alkoholowych w niektórych miejscach  na  terenie  miasta  i gminy Nowogrodziec,

Zakres przedmiotowy: Art. 14 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz uchwała Rady  Gminy  i Miasta Nowogrodziec z dnia 23 stycznia 2003 r. Nr IV/30/03 regulują zasady usytuowania punktów sprzedaży napojów alkoholowych.

1) Analiza lokalizacji punktu sprzedaży w oparciu o dane wynikające z wniosku o wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz złożonych wraz z nim załączników,

2) W przypadku wystąpienia potrzeby przeprowadzenia oględzin lokalizacji punktu sprzedaży, skierowanie do strony postępowania zawiadomienia o miejscu i terminie przeprowadzenia oględzin,

3) Przeprowadzenie dowodu z oględzin, które utrwalone zostają w postaci protokołu oraz materiału zdjęciowego, dokumentujących lokalizację punktu sprzedaży.    

                                 

 

 

                                                                                                                                       Burmistrz Nowogrodźca

                                                                                                                                       (-) Robert Marek Relich