Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn: Modernizacja Wiejskiego Domu Kultury oraz Ochotniczej Straży Pożarnej w Czernej

Strona archiwalna

 

ZP.271.22.2017

WYKONAWCY

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zamówieniu publicznym na wykonanie zadania pod nazwą:  „Modernizacja Wiejskiego Domu Kultury oraz Ochotniczej Straży Pożarnej w Czernej”.

Działając na podstawie art. 92 ust.1pkt. 1 oraz ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zmianami) Zamawiający informuje, że w ww. postępowaniu, za najkorzystniejszą uznano ofertę nr 6 złożoną przez:

Żuraw Mieczysław Usługi Ogólnobudowlane  „ŻURAW” Tomaszów Bolesławiecki 165 A, 59-720 Raciborowice Górne

Uzasadnienie prawne:

Zgodnie z art. 91 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Uzasadnienie faktyczne:

Wykonawca nie podlega wykluczeniu, oferta spełnia wymogi określone w SIWZ i nie podlega odrzuceniu. Oferta uzyskała największą liczbę punktów ( 100%) zgodnie z kryteriami wyboru: cena i okres gwarancji jakości, określonymi przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Oferty złożone w postępowaniu Zamawiający poddał ocenie merytorycznej na podstawie kryteriów oceny ofert podanych w ogłoszeniu i SIWZ.  Kryteriami oceny ofert była: cena  ( 60%) i okres gwarancji jakości (40%). W wyniku oceny dokonanej zgodnie z zasadami opisanymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Wykonawcy uzyskali następujące  ilości punktów:

Nr oferty

Nazwa Wykonawcy

Liczba uzyskanych punktów w kryterium

„cena”

Liczba uzyskanych punktów w  kryterium

„okres gwarancji”

Liczba

uzyskanych punktów łącznie

1

OPOL-SKA Sp. z o.o. Sp. Komandytowa ul Wagonowa 81/13 45-402 Opole

42,64

40,00

82,64

2

Konsorcjum:

Filigran Sp. z o.o. ul Piłsudskiego 34                        58-500 Jelenia Góra

Axyo.pl Sp. z o.o. ul. Piłsudskiego 34                       59-800 Jelenia Góra

39,46

40,00

79,46

3

Las-Bud Łukasz Lassak ul. Sobieskiego 53,              58-500 Jelenia Góra

48,30

40,00

88,30

4

ABM ZGORZELEC I Sp. z o.o. Sp. komandytowa ul. Hutnicza 126, 59-930 Pieńsk

46,48

40,00

86,48

5

PHU Maxkol Zenon Koleśnik Al. Rzeczpospolitej 55/6 59-220 Legnica

44,76

40,00

84,76

6

Żuraw Mieczysław Usługi Ogólnobudowlane  „ŻURAW” Tomaszów Bolesławiecki 165 A,                               59-720 Raciborowice Górne

60,00

40,00

100,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zamawiający informuje, że umowa zostanie zawarta zgodnie z art. 94 ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

 

Burmistrz Nowogrodźca

Robert Marek Relich