Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Postanowienie

P o s t a n o w i e n i e

            Na podstawie art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.  Kodeks  postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017r., poz. 1257), art. 63 ust. 1 i 4, oraz art. 66 i 68 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji  o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r., poz. 1405), a także zgodnie z § 3 ust.1 pkt 39 i pkt 21 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 71), po przeanalizowaniu wniosku BAU - constructing Sp. z o.o. Godzieszów 148 reprezentowana przez pełnomocnika Ryszarda Kowalczyka ECOPLAN – Ryszard Kowalczyk 45-010 Opole , ul. Szpitalna 3/9, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie zakładu przetwórstwa kruszywa ze złoża „Wykroty I” w miejscowości Godzieszów.

postanawiam

  1. Nałożyć obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie zakładu przetwórstwa kruszywa ze złoża „Wykroty I” w miejscowości Godzieszów, w granicach działek ewidencyjnych nr 548/2, 537/3, 547, 552 - obręb Godzieszów, gmina Nowogrodziec.
  2. Określam zakres raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko zgodny z art. 66 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, ze szczególnym uwzględnieniem:
  • przedstawienia szczegółowej oceny ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych zawartych w planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza. Powyższe należy uzasadnić uwzględniając usytuowanie przedsięwzięcia względem zlewni i jednolitych części wód powierzchniowych (JCWP) i podziemnych (JCWPd);
  • przedstawienia oceny wpływu planowanego przedsięwzięcia na istniejące w sąsiedztwie  ujęcie wody pitnej (studni)  w oparciu o obowiązujące w tym zakresie regulacje;
  • streszczenia w języku niespecjalistycznym informacji zawartych w raporcie; w odniesieniu do każdego elementu raportu,
  • nazwisko osoby lub osób sporządzających raport;
  • raport winien zostać opracowany w trzech egzemplarzach wraz z ich zapisem w formie elektronicznej na informatycznych nośnikach danych;
  • raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko powinien uwzględniać oddziaływanie przedsięwzięcia na etapach jego realizacji, eksploatacji oraz likwidacji.

U z a s a d n i e n i e

            BAU - constructing Sp. z o.o. Godzieszów 148 reprezentowana przez pełnomocnika Ryszarda Kowalczyka ECOPLAN – Ryszard Kowalczyk 45-010 Opole, ul. Szpitalna 3/9,  wnioskiem z dnia 14 listopada 2017 r. (uzupełnienie z dnia 13 grudnia 2017r.)  wystąpił do Burmistrza Nowogrodźca o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie zakładu przetwórstwa kruszywa ze złoża  „Wykroty I” w miejscowości Godzieszów, na działkach ewidencyjnych nr 548/2, 537/3, 547, 552 - obręb Godzieszów.

            Planowane przedsięwzięcie kwalifikuje się do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko wymienionych w § 3 ust. 1 pkt 39 i pkt 21 ww. rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 71), dla których obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko może być wymagany.

            Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miejscowości Godzieszów obowiązują zapisy Uchwały Nr XLIV/315/09 Rady Miejskiej w Nowogrodźcu  z dnia 12 maja 2009 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu górniczego „Wykroty I” w gminie Nowogrodziec (Dz.Urz.Woj.Doln. z 2009 r., Nr 112, poz. 2301). Zgodnie z zapisami powyższego planu działki objęte zamierzonym przedsięwzięciem leżą w obszarze oznaczonym symbolem 02 P – teren dawnego wyrobiska mieszczący obiekty administracyjno-gospodarcze kopalni, dla przedmiotowego terenu ustala się trwałą adaptację istniejącej zabudowy administracyjno-gospodarczej z możliwością realizacji niezbędnych dla obsługi kopalni obiektów i urządzeń oraz symbolem 01 PE – tereny istniejącej i projektowej powierzchniowej eksploatacji górniczej kruszywa  naturalnego złoża „Wykroty”.

            Burmistrz Nowogrodźca w dniu 27 listopada 2017 r. wszczął postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie zakładu przetwórstwa kruszywa ze złoża „Wykroty I” w miejscowości Godzieszów, w granicach działek nr 548/2, 537/3, 547, 552 – obręb Godzieszów oraz zawiadomił strony postępowania o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy.

            Zgodnie z art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r.  o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania  na środowisko (Dz. U. z 2017 r., poz. 1405) obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko stwierdza, w drodze postanowienia, organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, po zasięgnięciu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego.

Wypełniając dyspozycję art. 64 ust. 1 ww. ustawy tut. organ wystąpił  w dniu  27 listopada 2017 r. pismem do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bolesławcu z wnioskiem o wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby, o określenie zakresu raportu o oddziaływaniu na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia, dołączając dokumenty wymienione w art. 64 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r.  o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania                      na środowisko (Dz. U. z 2017 r., poz. 1405).

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu postanowieniem z dnia 15 grudnia 2017 r., znak: WOOŚ.4250.557.2017.EJ wyraził opinię o konieczności  przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie zakładu przetwórstwa kruszywa ze złoża „Wykroty I” w miejscowości Godzieszów, a tym samym konieczność sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bolesławcu postanowieniem z dnia  19 grudnia 2017 r., znak: ZNS-7206-1-28/AK/17 wyraził opinię o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla ww. przedsięwzięcia.

Analizując wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wraz z kartą informacyjną przedsięwzięcia, biorąc pod uwagę uwarunkowania wymienione  w art. 63 ust. 1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, oraz otrzymane ww. opinie, stwierdzono co następuje.

Planowane przedsięwzięcie będzie polegało na budowie zakładu przerobu kruszywa   ze złoża „Wykroty I” oraz węzła betoniarskiego. W skład przedmiotowej inwestycji wejdą m.in. urządzenia do sortowania kruszywa, zasieki na sortowane kruszywa, węzeł betoniarski, ( w tym dwa silosy na cement o pojemności 150 ton każdy), zasobnik kruszywa  z przenośnikiem, linia do produkcji prefabrykatów, miejsce mycia betonowozów, zbiornik na wody popłuczne.

Głównymi uciążliwościami dla środowiska na etapie eksploatacji przedmiotowego przedsięwzięcia na stan powietrza atmosferycznego oraz klimat akustyczny będą miały głównie: praca zakładu przeróbczego, wykorzystywane maszyny i urządzenia, praca węzła betoniarskiego i linii do produkcji prefabrykatów betonowych, a także ruch samochodów dostarczających surowce oraz pojazdów wywożących gotowe produkty.    

W sąsiedztwie przedmiotowej inwestycji znajduje się eksploatowane złoże Wykroty I, w związku z powyższym raport powinien zawierać analizę wpływu planowanej inwestycji  na stan powietrza atmosferycznego oraz na klimat akustyczny najbliższych terenów chronionych akustycznie z uwzględnieniem oddziaływania skumulowanego związanego  z eksploatacją złoża.

Zagrożeniem dla środowiska wodno – gruntowego w sytuacjach awaryjnych, mogą być wycieki substancji ropopochodnych w tym: olejów, smarów, pochodzące od stosowanych maszyn i środków transportu. Tym samym w raporcie powinna zostać przedstawiona ocena wpływu planowanej inwestycji na środowisko gruntowo – wodne.

W raporcie o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko należy również przeanalizować wpływ przedsięwzięcia na zmiany klimatu oraz na krajobraz.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu biorąc  pod uwagę skalę i rodzaj inwestycji wyraził opinię, że  istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Biorąc pod uwagę otrzymane opinie oraz po przeprowadzeniu analizy dostarczonych wraz z wnioskiem materiałów, uwzględniając uwarunkowania określone w art. 63 ust. 1  ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, Burmistrz Nowogrodźca również stwierdził potrzebę przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla ww. planowanego przedsięwzięcia. Podziela również  stanowisko Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z Wrocławia, że ocena oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko to przede wszystkim zapewnienie możliwości udziału społeczeństwa. Rodzaj planowanej inwestycji może rodzić konflikty społeczne, wobec powyższego przeprowadzenie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko umożliwi również społeczeństwu wzięcie czynnego udziału   w postępowaniu oraz umożliwi zapoznanie się z raportem o oddziaływaniu inwestycji na środowisko zawierającym między innymi szczegółowy opis inwestycji, analizę parametrów przedsięwzięcia, warunków środowiskowych i terenowych oraz wpływ przedsięwzięcia na powietrze atmosferyczne, klimat akustyczny, środowisko gruntowo – wodne, gospodarkę odpadami. W związku z powyższym postanowiono jak w sentencji.

Pouczenie

            Na niniejsze postanowienie służy stronom prawo wniesienia zażalenia
do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Jeleniej Górze za pośrednictwem Burmistrza Nowogrodźca, w terminie 7 dni od dnia doręczenia.

        

z up. Burmistrza

Stanisław Żółtański

Naczelnik Wydziału Komunalnego

 

 Otrzymują:

1.Pełnomocnik – Ryszard Kowalczyk ECOPLAN Ryszard Kowalczyk, ul. Szpitalna 3 lok.9, 45-010 Opole.

2.Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad ul. Powstańców Śląskich 186, 53-139 Wrocław.

3.Polskie Koleje Państwowe Spółka Akcyjna ul. Aleje Jerozolimskie 142A, 02-305 Warszawa.

4.Gmina Nowogrodziec ul. Rynek 1, 59-730 Nowogrodziec.

5.Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa ul. Karolkowa 30, 01-207 Warszawa

6.Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Nowogrodźcu na stronie  www.nowogrodziec.bip.pl

7.Tablica ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Nowogrodźcu oraz w sołectwie Godzieszów.

8.A/a

 

Do wiadomości:

1.Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu

   ul. Tadeusza Kościuszki 82, 50-441 Wrocław.

2.Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bolesławcu

   ul.Górników8,
   59-700 Bolesławiec