Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zaproszenie do złożenia oferty na realizację zadania: "Renowacja płyty boiska stadionu miejskiego przy ul. Słowackiego w Nowogrodźcu"

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

Na realizację zadania: „Renowacja płyty boiska stadionu miejskiego przy
ul. Słowackiego w Nowogrodźcu”.

Zamawiający:
Gmina Nowogrodziec
ul. Rynek 1
59-730 Nowogrodziec
NIP 612-16-36-266
REGON: 230821581

 

 • Opis sposobu przygotowania oferty: Formularz ofertowy.
 • Opis przedmiotu zamówienia:

Zakres prac renowacyjnych na boisku:

 1. Odchwaszczanie selektywne boiska – środkiem systemicznym Fernando, Starane lub Chwastox (do wyboru) w dawkach określonych przez producenta herbicydu. Środek do oprysku zapewnia Wykonawca.
 2. Głębokie spulchnianie nawierzchni – zabieg ten skutecznie spulchnia warstwę wegetacyjną gleby. Noże nacinają glebę na głębokość około 20-25 cm, wibrując w pionie i poziomie. Dzięki temu struktura gleby staje się lekka, a woda oraz powietrze mają lepszy dostęp do korzeni traw. Noże wchodząc w glebę spulchniają ją nie niszcząc przy tym wierzchniej jej warstwy (murawa z wierzchu nie zostaje uszkodzona). Dzięki temu zabiegowi znacznie można poprawić odpływ wody z boiska po intensywnych opadach deszczu oraz stworzyć warunki do lepszego (mocniejszego i głębszego) ukorzenienia się trawy. Zabieg ten, powoduje także (wraz z połączeniem z innymi zabiegami, głównie z aeracją) „rozbicie” i rozdrobnienie kępek rosnącej już na boisku trawy. Zabieg ten pozwala także na usunięcie kamieni oraz uzupełnienie ziemią większych dziur i nierówności – ziemię zapewnia Wykonawca.
 3. Napowietrzanie (aeracja) – zabieg niezbędny po wykonaniu głębokiego spulchniania, ma na celu  „ułożenie” na nowo nawierzchni po wykonaniu spulchniania podłoża. Aeracja wykonywana jest bolcami pustymi na głębokość    4-8 cm, na całej powierzchni boiska. Ilość otworów to około 250-400 na m2 boiska. Aeracja poprawia przepuszczalność podłoża dla wody i powietrza oraz zwiększa jego elastyczność. Dodatkowo bęben aeratora wykonuje wałowanie boiska.
 4. Zasiew perforacyjny (dogłębny) trawy – dosiew nasion traw na całej powierzchni murawy, ze szczególnym uwzględnieniem pól bramkowych, na głębokość 2-3 cm. Mieszanka traw przeznaczona na boiska sportowe (mieszanka odpowiednio dobrana do warunków atmosferycznych i terminu zasiewu), w dawce około 15-20 g/m2 boiska. Dzięki perforacyjnemu sposobowi zasiewu trawy, nasiona zostają umieszczone w „gniazdach”, w których mają optymalne warunki do szybkiego wzrostu i rozwoju (nieprzerwany dostęp do wilgoci, ochrona przed wiatrem, słońcem, ptakami, itp.). Nasiona zapewnia Wykonawca.
 5. Piaskowanie boiska – równomierne rozprowadzenie piasku po całej powierzchni boiska, ze szczególnym uwzględnieniem pól bramkowych. Celem tego zabiegu jest zmiana struktury podłoża, a tym samym jego właściwości wodno-powietrznych. Podłoże staje się bardziej przepuszczalne dla wody oraz bardziej elastyczne. Ponadto piasek zabezpiecza nowo wysiane nasiona przed niekorzystnymi czynnikami zewnętrznymi, a także powoduje lekkie podrównanie nawierzchni boiska. Piasek płukany o frakcji 0,2-2,0 mm w ilości około 50 ton zapewnia Wykonawca.
 6. Włókowanie boiska – włóką siatkową, po całej nawierzchni, w celu jeszcze dokładniejszego rozprowadzenia piasku po murawie oraz przykrycia wysianych nasion traw, a także lekkiego wyrównania nierówności nawierzchni oraz „wyczesania” obumarłych części roślin (traw). Zabieg ten wykonuje się po zakończeniu każdego etapu prac.
 7. Nawożenie startowe (pierwsze nawożenie) – nawozem o wydłużonym czasie działania do 2-3 miesięcy, zapewniającym szybszy wzrost i rozwój młodej trawy po zasiewie. Dawka nawozu około 20-25 g/m2 boiska. Nawóz zapewnia Wykonawca.
 • Zamawiający nie dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.
 • Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:

cena - kryterium wagowe 100%.

 • Wykonawca składający ofertę jest zobowiązany dołączyć do niej następujące dokumenty: nie dotyczy.
 • Opis sposobu obliczenia ceny: W cenę oferty należy wliczyć wszystkie koszty wykonania zamówienia. Wykonawca jest zobowiązany do podania ceny netto usługi będącej przedmiotem zamówienia powiększonej o obowiązujący podatek VAT. Wykonawca składający ofertę wskaże w formularzu ofertowym, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę usługi bądź dostawy, której świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując jej wartość bez kwoty podatku.
 • Cena podana przez Wykonawcę za świadczoną usługę obowiązuje przez cały okres obowiązywania umowy i nie będzie podlegała waloryzacji. Cenę oferty należy podać w formie ryczałtu.
 • Miejsce i termin złożenia oferty: Ofertę należy umieścić w kopercie zamkniętej, oznaczonej nazwą i adresem Wykonawcy, w taki sposób, aby nie budziło to żadnych wątpliwości, co do możliwości ich wcześniejszego otwarcia lub ujawnienia treści oferty przez osoby nieupoważnione. Koperta powinna być zaadresowana do Zamawiającego na jego adres do korespondencji i opisana adresem oraz nazwą postępowania: Oferta w postępowaniu pn. ,, Renowacja płyty boiska stadionu miejskiego przy
  ul. Słowackiego w Nowogrodźcu”.
  Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 9 marca 2018 r. do godz. 15.30 w siedzibie Zamawiającego ul. Rynek 1, 59 – 730 Nowogrodziec, pok. nr 11, lub wysłać pocztą na adres siedziby Zamawiającego.
  Oferta otrzymana przez Zamawiającego po upływie terminu na składanie ofert zostanie zwrócona Wykonawcy i nie będzie podlegała procesowi oceny. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę przed upływem terminu wyznaczonego na składanie ofert.
 • Miejsce oraz termin otwarcia ofert: Otwarcie złożonych w postępowaniu ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego ul. Rynek 1,
  59 – 730 Nowogrodziec pok. nr 2, dnia 12 marca 2018 r. Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcami jest:
  Iwona Markiewicz – Młodszy Referent ds. komunalnych, tel. 75 738 06 62.
 • Informacje dotyczące zawarcia umowy: W terminie do 14 dni od dnia powiadomienia przez Zamawiającego o wyborze oferty Wykonawca, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą w postępowaniu, jest zobowiązany do podpisania umowy. Umowa musi zawierać w swej treści wszystkie elementy oferty Wykonawcy.
 • Uwagi:

Termin realizacji zamówienia: 18-29 czerwca.

 • Unieważnienie postępowania i środki ochrony prawnej:
 1. Na czynności Zamawiającego podejmowane w postępowaniu nie przysługuje odwołanie.
 2. Zamawiający może unieważnić postępowanie na każdym jego etapie bez podania przyczyny unieważnienia.

Przed złożeniem oferty zaleca się oferentom zapoznanie się z przedmiotem zamówienia w terenie. 

 

Burmistrz Nowogrodźca
             (-)
  Robert Marek Relich

Załączniki:

DOCXFormularz ofertowy.docx (15,88KB)