Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacja dotycząca projektu pt.: „Szkoły Marzeń”

Od 1 sierpnia 2017 roku Gmina Nowogrodziec realizuje Projekt pt.: „Szkoły Marzeń” numer RPDS.10.02.01-02-0043/17, w ramach Osi Priorytetowej 10 - Edukacja, Działanie:
10.02 - Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej
i ponadgimnazjalnej, Poddziałanie: 10.2.1 - Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej - konkurs horyzontalny, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 – 2020.

Projekt jest realizowany w Partnerstwie pomiędzy:

Fundacją Art Projekt z siedzibą w Krakowie, ul. Obozowa 42/30, 30-383 Kraków (adres korespondencyjny: ul. Jagodowa 3, 55-010 Smardzów) – Partner wiodący

a

Gminą Nowogrodziec z siedzibą w Nowogrodźcu, ul. Rynek 1, 59-730 Nowogrodziec

Partner nr 1,

a

Gminą Cieszków z siedzibą w Cieszkowie, ul. Grunwaldzka 41, 56-330 Cieszków

Partner nr 2,

a

Gminą Złoty Stok z siedzibą w Złotym Stoku, ul. Rynek 22, 57-250 Złoty Stok

Partner nr 3,

Całkowita wartość projektu wynosi 1 638 251,52 zł, w tym:

  • dofinansowanie w wysokości 1 556 331,52 zł, z czego:

- 1 392 513,79 zł ze środków europejskich,

- 163 817,73 zł dotacja z budżetu państwa,

b) wkład własny w wysokości 81 920,00 zł.

 

W Gminie Nowogrodziec Projekt jest realizowany:

  1. w Szkole Podstawowej im. Bolesława Chrobrego w Nowogrodźcu,
  2. w Szkole Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Wykrotach,
  3. w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Gierałtowie.

Od 2 listopada 2017 roku uczestnicy i uczestniczki Projektu biorą udział w zajęciach realizowanych w ramach następujących zadań projektowych:

Zadanie nr 1 „Pozwolić uczniom myśleć” – szkolenia dla nauczycieli;

Zadanie nr 2 „ Warsztaty kreatywności”;

Zadanie nr 3 „ Warsztaty rozwijające kompetencje kluczowe”;

Zadanie nr 4 „Młody naukowiec”;

Zadanie nr 5 „Zajęcia uzupełniające”;

Zadanie nr 6 „Warsztaty przedsiębiorczości”.

 

Celem realizacji Projektu jest kształtowanie kompetencji kluczowych na rynku pracy, wsparcie nauki języków obcych, nauk matematyczno-przyrodniczych i TIK (ICT) oraz właściwych postaw, a także tworzenie w szkołach warunków do nauczania eksperymentalnego, wsparcie

w zakresie indywidualizacji pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym wsparcie ucznia młodszego przy jego przechodzeniu na kolejny etap kształcenia.

W ramach projektu realizowane są również szkolenia, doradztwo oraz inne formy podwyższania kwalifikacji dla nauczycieli i pracowników pedagogicznych pod kątem kompetencji kluczowych uczniów, nauczania eksperymentalnego, właściwych postaw oraz metod zindywidualizowanego podejścia.

Udział w projekcie jest bezpłatny.

Czas trwania projektu: od 01.08.2017r. do 30.06.2019r.

Człowiek to najlepsza inwestycja.


Burmistrz Nowogrodźca

Robert Relich