Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

OBWIESZCZENIE

Nowogrodziec, dnia 22 marca 2018 r.

WK.6220.3.2017.OS

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Burmistrz Nowogrodźca, działając na podstawie art. 33 ust.1, w związku z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  (Dz. U. z 2016r., poz.353 ze zm.),

zawiadamiam

o możliwości zapoznania się z raportem o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia,  pod nazwą: ”Poszerzenie eksploatacji złoża piaskowców Maria III oraz budowa obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych” i możliwości składania uwag i wniosków do ww. przedsięwzięcia.

Inwestorem przedsięwzięcia są Kopalnie Surowców Mineralnych „Surmin – Kaolin” S.A.  z siedzibą w Nowogrodźcu przy ul. Kaolinowej 35, 59-730 Nowogrodziec.

Organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla ww. przedsięwzięcia jest Burmistrz Nowogrodźca, natomiast organem biorącym udział w ocenie oddziaływania na środowisko, właściwym do wydania uzgodnienia jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu i Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny  w Bolesławcu.

Zawiadamiam wszystkich zainteresowanych, iż z dokumentacją sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Nowogrodźcu ul. Rynek 1, parter, pokój nr 3 przez okres 30 dni od dnia wydania niniejszego obwieszczenia tj. od 22 marca 2018 r. do 23 kwietnia 2018 r. w godzinach pracy urzędu od 7.30 do 15.30. Raport będzie również dostępny na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Nowogrodźcu www.bipnowogrodziec.pl jako załącznik do niniejszego obwieszczenia.

 W wyznaczonym terminie można składać uwagi i wnioski w formie pisemnej, elektronicznej i ustnie do protokołu. Wniesione uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone przez Burmistrza Nowogrodźca przed wydaniem  decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Niniejszą informację podano do publicznej wiadomości poprzez:

  1. Zamieszczenie jego treści w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Nowogrodźcu, na stronie www.bipnowogrodziec.pl w zakładce „Obwieszczenia” wraz z załącznikiem w postaci raportu.
  2. Wywieszenie jego treści na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Nowogrodźcu na okres 30 dni.

 

Z up. Burmistrza

Dariusz Jancelewicz

Zastępca Burmistrza