Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacja roczna 2017


Wykonanie budżetu za 2017 r. I część

SPRAWOZDANIE z realizacji budżetu za 2017 rok - PDFzał. 1 opisówka 2017.pdf (1,48MB)

Wykonanie dochodów budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec za 2017 rok - PDFzał. 2 dochody.pdf (597,75KB)

Wykonanie wydatków budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec za 2017 rok - PDFzał. 3 wydatki.pdf (757,32KB)

Plan i wykonanie wydatków majątkowych w podziale na dział rozdział i paragraf klasyfikacji budżetowej za  2017 rok - PDFzał. 4 majątkowe.pdf (555,72KB)

Wydatki oraz plan finansowy wydatków, których  niezrealizowane planowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2016 rok  - PDFzał. 4a niewygasające z końcem 2016.pdf (396,09KB)

Przychody i rozchody budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec - plan i wykonanie za  2017  rok -  PDFzał. 5 przychody i rozchody.pdf (432,26KB)        

Plan i wykonanie za 2017 rok  dochodów i wydatków rachunków wyodrębnionych -  PDFzał. 6 doch własne.pdf (210,55KB)                         

Plan i wykonanie za  2017 rok  dochodów i wydatków  związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska  - PDFzał. 7 GFOŚ.pdf (434,99KB)

Plan i wykonanie za 2017 rok dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu publicznego transportu drogowego - PDFzał. 8 przystanki.pdf (200,65KB)

Wykonanie planu finansowego Systemu Gospodarki Odpadami za 2017 rok - PDFzał. 9 opłaty za gospodarowanie 2017.pdf (419,38KB)

Plan i wykonanie za 2017 rok dochodów i wydatków na realizację zadań ujętych w programie Profilaktyki i Rozwiązywania programów Alkoholowych i Przeciwdziałaniu Narkomanii – PDFzał. 10 profilaktyka.pdf (218,58KB)

Wykonanie dotacji i wydatków  z zakresu administracji  rządowej – wykonanie za 2017 rok – PDFzał. 11 dotacje zlecone.pdf (404,42KB)

Wykonanie dotacji i wydatków budżetowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania własne gminy  za 2017 rok - PDFzał. 11a dotacje na własne.pdf (438,27KB)

Wykonanie dotacji celowej przekazanej gminie na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej za  2017rok - PDFzał. 11b - porozumienia.pdf (337,04KB)

Wykaz dotacji  dla jednostek sektora finansów publicznych - plan i wykonanie za  2017  rok  - PDFzał. 12 dotacje dla publicznych.pdf (443,00KB)

Zakres i kwoty dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych - plan i wykonanie za  2017  rok - PDFzał. 12a dotacje dla niepublicznych.pdf (213,27KB)

Plan i wykonanie wydatków budżetowych  za 2017  roku  z podziałem na jednostki oświatowe wykonujące zadanie  - PDFzał. 13 jednostki oświatowe-2017.pdf (220,31KB)

Dochody na rzecz oświaty i wydatki w dziale oświata i wychowanie oraz edukacyjna opieka wychowawcza poniesione w  2016 roku -PDFzał. 13a-ośw.pdf (306,67KB)

Plan i wykonanie wydatków na przedsięwzięcia w ramach funduszu sołeckiego za 2017 rok - PDFzał. 14 fundusz sołecki.pdf (393,93KB)

Wykonanie przychodów i wydatków na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego  młodocianych pracowników za  2017 rok - PDFzał. 15 młodociani.pdf (198,49KB)

Wykonanie budżetu za 2017 r. II część

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej  za 2017 rok - część opisowa - PDFzał. nr 16 opis.pdf (513,50KB)

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy i Miasta Nowogrodziec  - PDFzał. nr 17 wpf.pdf (535,94KB)

Wykaz  przedsięwzięć do WPF - PDFzał. nr 18 przedsięwzięcia.pdf (499,05KB)

  Wykonanie budżetu za 2017 r. III część

Informacja o stanie mienia Gminy i Miasta Nowogrodziec - PDFzaŁ. NR 19 INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO NA 2017.pdf (661,87KB)

Wartość brutto i umorzenie majątku trwałego – zbiorczo - PDFtab.1 wartościowo.pdf (302,84KB)

Wartość brutto, umorzenia, wartość netto majątku trwałego - zbiorczo - PDFtab. 2 wartościowo.pdf (419,13KB)

Informacja o stanie mienia komunalnego - zbiorczo - PDFtab. 3 ilościowo.pdf (365,75KB)