Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu pn: Odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Nowogrodziec w okresie od 01.07.2018r. do 30.06.2019r

Strona archiwalna

 

ZP.271.7.2018

WYKONAWCY

Dotyczy: zamówienia publicznego na wykonanie zadania pod nazwą:

 „Odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Nowogrodziec w okresie od 01.07.2018r. do 30.06.2019r.”.

Działając na podstawie art. 92 ust.1 -2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zmianami) Zamawiający informuje, że w ww. postępowaniu, za najkorzystniejszą uznano ofertę nr 1 złożoną przez:

Zakład Gospodarki i Usług Komunalnych Sp. z o.o., ul. Bankowa 8, 59-800 Lubań Uzasadnienie prawne:

Zgodnie z art. 91 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Uzasadnienie faktyczne:

W przedmiotowym postępowaniu została złożona jedna oferta. Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu i nie podlega wykluczeniu. Ofertę złożoną w postępowaniu Zamawiający poddał ocenie merytorycznej na podstawie kryteriów oceny ofert podanych w ogłoszeniu i SIWZ.  W wyniku oceny dokonanej zgodnie z zasadami opisanymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Wykonawca uzyskał następujące  ilości punktów:

Numer oferty

Nazwa (adres) Wykonawcy

Liczba uzyskanych punktów

w kryterium

„Cena”

Liczba uzyskanych punktów

w  kryterium

„Termin płatności”

Liczba

 uzyskanych punktów łącznie

1

Zakład Gospodarki i Usług Komunalnych Sp. z o. o., ul. Bankowa 8, 59-800 Lubań

60pkt.

40pkt.

100pkt.

 

Zamawiający informuje, że umowa zostanie zawarta zgodnie z art. 94 ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

Burmistrz Nowogrodźca

Robert Marek Relich