Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

O B W I E S Z C Z E N I E

Nowogrodziec, dnia 24 kwietnia 2018 r.

WK.6220.58.2017.OS

O B W I E S Z C Z E N I E

 Burmistrz Nowogrodźca, działając na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 ze zm.), art. 33 ust. 1, w związku z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji    o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz  o ocenach oddziaływania na środowisko  (Dz. U. z 2016r., poz.353 ze zm.),

zawiadamiam

o możliwości zapoznania się z raportem o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia  polegającego na: „Budowie zakładu przetwórstwa kruszywa ze złoża „Wykroty I”   w miejscowości Godzieszów” i możliwości składania uwag i wniosków do ww. przedsięwzięcia.

Inwestorem przedsięwzięcia jest: BAU – Constructing Sp. z o.o. Godzieszów 148, 59-730 Nowogrodziec.

Organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla ww. przedsięwzięcia jest Burmistrz Nowogrodźca, natomiast organem biorącym udział w ocenie oddziaływania na środowisko, właściwym do wydania uzgodnienia jest: Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny  w Bolesławcu oraz Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Lwówku Śląskim.

Zawiadamiam wszystkich zainteresowanych, iż z dokumentacją sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Nowogrodźcu ul. Rynek 1, parter, pokój nr 3 przez okres  30 dni od dnia wydania niniejszego obwieszczenia tj. od 24 kwietnia do 24 maja 2018 r.                 w godzinach pracy urzędu od 7.30 do 15.30. Raport będzie również dostępny na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Nowogrodźcu www.bipnowogrodziec.pl jako załącznik do niniejszego obwieszczenia.

W wyznaczonym terminie można składać uwagi i wnioski w formie pisemnej, elektronicznej   i ustnie do protokołu. Wniesione uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone przez Burmistrza Nowogrodźca przed wydaniem  decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Niniejszą informację podano do publicznej wiadomości poprzez:

  1. Zamieszczenie jego treści w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Nowogrodźcu, na stronie www.bipnowogrodziec.pl w zakładce „Obwieszczenia” wraz z załącznikiem w postaci raportu.
  2. Wywieszenie jego treści na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Nowogrodźcu na okres 30 dni.

                                                        Z up. Burmistrza Nowogrodźca

Stanisław Żółtański

Naczelnik Wydziału Komunalnego