Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu pn: Modernizacja budynku Zespołu Szkół w Nowej Wsi

Strona archiwalna

 

ZP.271.8.2018

             WYKONAWCY

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zamówieniu publicznym na wykonanie zadania pod nazwą:  

„Modernizacja budynku Zespołu Szkół w Nowej Wsi”.

Działając na podstawie art. 92 ust.1pkt. 1 oraz ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zmianami) Zamawiający informuje, że w ww. postępowaniu, za najkorzystniejszą uznano ofertę nr 1 złożoną przez:

DRECON Sp. z o.o. ul. Władysława Łokietka 8b, 67-300 Szprotawa

Uzasadnienie prawne:

Zgodnie z art. 91 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Uzasadnienie faktyczne:

Wykonawca nie podlega wykluczeniu, oferta spełnia wymogi określone w SIWZ i nie podlega odrzuceniu. Oferta uzyskała największą liczbę punktów ( 100%) zgodnie z kryteriami wyboru: cena i okres gwarancji jakości, określonymi przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Oferty złożone w postępowaniu Zamawiający poddał ocenie merytorycznej na podstawie kryteriów oceny ofert podanych w ogłoszeniu i SIWZ.  Kryteriami oceny ofert była: cena  ( 60%) i okres gwarancji jakości (40%). W wyniku oceny dokonanej zgodnie z zasadami opisanymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Wykonawcy uzyskali następujące  ilości punktów:

Nr oferty

Nazwa i adres Wykonawcy

Liczba punktów uzyskana w kryterium „cena”

Liczba punktów uzyskana w kryterium „okres gwarancji jakości”

Łączna ilość punktów uzyskana w obydwu kryteriach

1

DRECON Sp. z o. o. ul. Władysława Łokietka 8b, 67-300 Szprotawa

60 pkt.

2 350 000,00zł

40 pkt.

60 miesięcy

100 pkt.

2

Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe EVERBEST Jarosław Buryło Zaręba  ul. Zielona 4, 59-800 Lubań

50,36 pkt.

2 800 000,00zł

40 pkt.

60 miesięcy

90,36 pkt.

 

Zamawiający informuje, że umowa zostanie zawarta zgodnie z art. 94 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Burmistrz Nowogrodźca

Robert Marek Relich