Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zawiadomienie o zakończonym postępowaniu

Nowogrodziec, dnia  18 czerwca 2018 r.

WK.6220.9.2018.OS

 ZAWIADOMIENIE

Na zasadzie określonej w art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017.1257), informuję że przed wydaniem decyzji  o środowiskowych uwarunkowaniach  dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa dwóch dodatkowych zbiorników podziemnych do magazynowania paliw w realizowanym projekcie miejsca obsługi podróżnych Auto-Port w Godzieszowie”, strony postępowania mogą zapoznać się z całym materiałem zgromadzonym w tej sprawie i w ciągu 7 dni od daty doręczenia niniejszego zawiadomienia, mogą wnieść ewentualne uwagi i wnioski, co do zebranych w sprawie materiałów dowodowych, które zostaną rozpatrzone przed wydaniem decyzji.

Dokumenty znajdują się w Urzędzie Miejskim w Nowogrodźcu ul. Rynek 1, pokój nr 3 – parter i w godzinach pracy urzędu (od 7.30 do 15.30) strony mogą brać czynny udział w postępowaniu i zapoznać się z dokumentacją  sprawy.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Burmistrz Nowogrodźca na podstawie art.64 ust.1 pkt 1 i 2 oraz art. 77 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz  o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r., poz. 1405), wystąpił do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bolesławcu, Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Lwówku Śląskim, o wydanie  opinii co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

  • Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bolesławcu postanowieniem znak ZNS-7206-1-10/AK/18 z dnia 13 czerwca 2018 r. stwierdził brak potrzeby  przeprowadzenia  oceny oddziaływania na środowisko dla ww. przedsięwzięcia.
  • Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu znak WOOŚ.4220.233.2018.AMK z dnia 29 maja 2018 r., wyraził  również opinię, iż nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia
  • Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Lwówku Śląskim wydało opinię nr WR.ZZO.3.435.61.2018.MD z dnia 07 czerwca 2018 r., o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.
  • Burmistrz Nowogrodźca  postanowieniem nr WK.6220.9.2018.OS  z dnia 18 czerwca   2018 r.  odstąpił od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania  na środowisko.

Na ww. postanowienie nie przysługuje stronom zażalenie.

Z powyższą dokumentacją zgromadzoną w trakcie postępowania można zapoznać się  w terminie 7 dni, licząc od dnia doręczenia zawiadomienia. Po upływie ww. terminu zostanie wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla powyższego przedsięwzięcia objętego postępowaniem.

z up. Burmistrza

Stanisław Żółtański

Naczelnik Wydziału Komunalnego