Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn.: Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych działka nr 633 w Milikowie i działka nr 129 i 117 obr. 4 Nowogrodziec.

      Nowogrodziec, 27.06.2018r.                                                       

ZP.271.10 .2018

 

Informacja

z otwarcia ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn.:  Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych działka nr 633 w Milikowie i działka nr 129 i 117 obr. 4 Nowogrodziec.

 

Zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 – Prawo zamówień publicznych ( tj. Dz.U.2017.1579 ze zmianami), Gmina Nowogrodziec  informuje:

  1. kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowania zadania:400 000,00 zł brutto
  2. firmy oraz adresy wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie oraz ceny, terminy wykonania zamówienia, okres gwarancji i warunki płatności wskazane w ofertach, przedstawia poniższa tabela:

Nr

Firma-Oferent Adres oferenta

Cena oferty

Okres gwarancji jakości

Termin wykonania

Warunki płatności

1

Usługi Remontowo – Budowlane i Transport

Józef Michalik

Kościelniki Dolne 9

59-800 Lubań

479 899,88

Miesięcy

60

Wykonawca zaakceptował termin wykonania określony              w SIWZ

Wykonawca zaakceptował warunki płatności określone               w SIWZ

 

 

Burmistrz Nowogrodźca

 

Robert  Relich