Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wykaz nieruchomości do sprzedaży z dnia 26.06.2018r.

Burmistrz Nowogrodźca    

                                                                 zatwierdza i podaje do publicznej wiadomości                                                                             wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym  (tj. Dz.U. z 2018r. poz.994 ze zm.),  art.35 i art. 37 ust.2 pkt 5  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2018r. poz.121 ze zm.) oraz Uchwały nr LII/359/18 Rady Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia 29 maja 2018r.

  1.  Nieruchomość o pow. ogółem 0,1350 ha, składająca się z działek nr: 270/20 o pow. 0,0440 ha i  270/21 o pow. 0,0910 ha, położone w Nowogrodźcu obręb 4.
  2. Obciążenia: nieruchomość oddana w użytkowanie wieczyste 06.08.1991r. do dnia 06.08.2090r.
  3. Księga wieczysta JG1B/00014740/0.
  4. Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego nieruchomość leży w obszarze oznaczonym symbolem 03U – teren projektowanej zabudowy usługowej oraz na części dz. 270/21 04 KDD – teren projektowej ulicy dojazdowej wraz z przyulicznymi miejscami postojowymi.
  5. Forma zbycia – przedmiotowe działki zostaną sprzedane w formie bezprzetargowej na rzecz użytkownika wieczystego.
  6. Wartość nieruchomości ustalona przez biegłego wynosi łącznie  53.370,00 zł                                  
  7. Wysokość opłat i terminy ich wnoszenia: cena nieruchomości ( ustalona zgodnie z obowiązującymi przepisami) płatna jednorazowo przed podpisaniem umowy notarialnej lub w formie ratalnej.
  8. Nabywca ponosi koszty sporządzenia umowy notarialnej.
  9. Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości, winny złożyć wniosek o jej nabycie w terminie sześciu tygodni od dnia wywieszenia niniejszego wykazu, to jest do dnia 07.08.2018r.  
  10. 21 dniowy termin wywieszenia wykazu mija 17.07.2018r.

Burmistrz Nowogrodźca

Robert Relich