Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zawiadomienie o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy

Zawiadomienie

 

Na podstawie  art. 36  § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu   postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017.1257 zm.) zawiadamiam, że wniosek w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: „Poszerzenie eksploatacji złoża piaskowców Maria III oraz budowa obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych” nie będzie rozpatrzony w terminie określonym    w art. 35 § 3 Kodeksu postępowania administracyjnego tj. w terminie 1 miesiąca, licząc                    od daty wpływu wniosku do Urzędu Miejskiego w Nowogrodźcu, z przyczyn niezależnych    od organu. Powodem przekroczenia terminu zakończenia niniejszego postępowania jest konieczność uzyskania uzgodnienia warunków realizacji ww. przedsięwzięcia wydanego przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu, o którym mowa w art.77 ust. 1 pkt 1 ustawy  z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017r., poz. 1405).

 Powyższy organ – Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska pismem nr WOOŚ.4221.37.2018.MS.3 z dnia 23 lipca 2018 r. z uwagi na konieczność oczekiwania na uzupełnienie – złożenie wyjaśnień przez Inwestora w zakresie przyrodniczym i środowiskowym przedłużył termin załatwienia sprawy do dnia 14 września 2018 r.

Następnie pismem nr WOOŚ.4221.37.2018.Ms.4 z dnia 14 września 2018 r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska, z uwagi na konieczność szczegółowego przeanalizowania materiału dowodowego przesunął termin rozpatrzenia sprawy do dnia 31 października 2018 r.

Wobec powyższego organ prowadzący postępowanie, ze względu na brak niezbędnego uzgodnienia warunków realizacji planowanego przedsięwzięcia nie ma możliwości wydania decyzji środowiskowej dla planowanego przedsięwzięcia, w związku z tym, termin załatwienia sprawy zostaje przesunięty do dnia 15 listopada 2018 r. 

 

Robert Marek Relich
            ( - )
Burmistrz Nowogrodźca