Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenia o sesji

PRZEWODNICZĄCY

RADY  MIEJSKIEJ  W  NOWOGRODŹCU

podaje do wiadomości publicznej,

  że w dniu 31 stycznia 2023 r.  o godz. 15:15

 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego

w Nowogrodźcu (II p. nr 30)

odbędzie się  

LXIV Sesja Rady Miejskiej w Nowogrodźcu

 

*****************************************************************************************************

Porządek Sesji Rady Miejskiej przewiduje:

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie wniosków do porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z LXIII sesji Rady Miejskiej.
 4. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej z działalności w okresie międzysesyjnym.
 5. Informacja Burmistrza z działalności w okresie między sesjami wraz z realizacją uchwał podjętych przez Radę Miejską.
 6. Interpelacje i zapytania radnych.
 7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał:
 1. w sprawie zasad wydzierżawiania gruntów na cele warzywnicze;
 2. w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych;
 3. w sprawie przeprowadzenia wyborów Sołtysów, ich Zastępców oraz Rad Sołeckich na nową kadencję;
 4. w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji stałych Rady Miejskiej w Nowogrodźcu na 2023 rok;
 5. w sprawie zmiany składu osobowego komisji;
 6. w sprawie powołania do Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowogrodźcu;
 7. w sprawie przystąpienia Gminy Nowogrodziec do Stowarzyszenia Gmin Ceramicznych Rzeczpospolitej Polskiej;
 8. w sprawie określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkola publicznego i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, dla których Gmina Nowogrodziec jest organem prowadzącym oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów;
 9. w sprawie określenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu w Gminie Nowogrodziec
 10.  w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/115/19 Rady Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia 28 października 2019 roku w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych dla których organem prowadzącym jest Gmina i Miasto Nowogrodziec
 1. Wolne wnioski i informacje – sprawy różne.
 2. Zakończenie obrad.

 

Przewodniczący Rady

(-) Łukasz Konrad Izydorczyk

Projekty uchwał

 

Transmisja z obrad dostępna będzie na stronie internetowej  https://transmisjaobrad.info/channels/170/gmina-nowogrodziec/live