Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

O B W I E S Z C Z E N I E o postępowaniu administracyjnym prowadzonym z udziałem społeczeństwa

Nowogrodziec, dnia  04 stycznia 2019r.

WK.6220.3.2017.OS

O B W I E S Z C Z E N I E

o postępowaniu administracyjnym prowadzonym z udziałem społeczeństwa

 

            Na podstawie art. 30 i 33 ust. 1 w związku z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r., poz. 2081) zwanej dalej: „ustawą o udostępnianiu informacji”, podaje do publicznej wiadomości, że w Urzędzie Miejskim  w Nowogrodźcu przy ul. Rynek 1, prowadzone jest postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na  „Poszerzeniu eksploatacji złoża piaskowców Maria III-1 oraz budowie obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych w dawnym wyrobisku eksploatacyjnym „Maria II” w Nowogrodźcu”. Planowany przez wnioskodawcę obszar górniczy Maria -1 obejmuje następujące działki lub ich części – dz. nr 126/7, 106, 107, 109, 110 i 118 obręb 1 – Nowogrodziec. Powierzchnia planowanego obszaru górniczego wynosi  60,67 ha.

Obecnie Inwestor oprócz wydobycia surowca i jego przerobu prowadzi także w ramach rekultywacji technicznej zwałowisko odpadów przeróbczych i nadkładu na działce nr 472/22 obręb Czerna o powierzchni  34,3071 ha, które jest zlokalizowane w dawnym wyrobisku poeksploatacyjnym „Maria II”. W miejscu obecnego zwałowiska odpadów przeróbczych i nadkładu jest planowana budowa obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych o powierzchni 29,5 ha i pojemności 8 000 000 m³.

Niniejsze postępowanie zostało wszczęte na wniosek Inwestora z dnia 26 stycznia 2017 r (data wpływu: 31 stycznia 2017 r), Kopalni Surowców Mineralnych „Surmin – Kaolin” S.A. z siedzibą w Nowogrodźcu ul. Kaolinowa 35, (zawiadomienie – obwieszczenie z dnia 21 lutego 2017r., znak: WK.6220.3.2017.OS. W dniu 6 marca 2018 r. w siedzibie tut. organu został złożony przez Inwestora Raport o oddziaływaniu ww. przedsięwzięcia na środowisko.

W związku z powyższym przystąpiono do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w postępowaniu o wydanie ww. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (zawiadomienie – obwieszczenie z dnia 22 marca 2018 r., znak: WK.6220.3.2017.OS).

Zgodnie z art. 79 ust. 1 ustawy o udostępnianiu informacji przedmiotowe postępowanie  prowadzone jest z udziałem społeczeństwa.

Właściwym organem do wydania przedmiotowej decyzji jest Burmistrz Nowogrodźca.  Organami właściwymi do uzgodnień warunków realizacji przedsięwzięcia są: Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu i Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

Jednocześnie zawiadamiam, że zgodnie z art. 37 ustawy o udostępnianiu informacji, organ prowadzący postępowanie rozpatruje uwagi i wnioski wniesione w ramach udziału społeczeństwa oraz w uzasadnieniu decyzji, niezależnie od wymagań wynikających z przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego, podaje informacje o udziale społeczeństwa w postępowaniu oraz o tym, w jaki sposób zostały wzięte pod uwagę i w jakim zakresie zostały uwzględnione uwagi i wnioski zgłoszone w związku z udziałem społeczeństwa.

Wobec powyższego zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy tj. wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia wraz z załącznikami, Raportem  o oddziaływaniu na środowisko wraz z uzupełnieniami oraz z uzgodnieniami wydanymi przez właściwe w tym zakresie organy, w siedzibie Urzędu Miejskiego w Nowogrodźcu przy ul. Rynek 1 w pokoju nr 3, w godzinach urzędowania (tj. od 7.30 - do 15.30) oraz składania uwag i wniosków:

-       niniejsze obwieszczenie podane do publicznej wiadomości na okres 14 dni tj. od dnia   7 stycznia  2019r  do  21 stycznia 2019 r.

-        możliwość składania uwag i wniosków w terminie 30 dni od daty ogłoszenia niniejszego obwieszczenia tj. od dnia 22 stycznia  2019 r. do dnia     20 lutego 2019 r.

Zgodnie z art. 34 ww. ustawy uwagi i wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej lub ustnie do protokołu (w siedzibie Urzędu Miejskiego w Nowogrodźcu w pokoju nr 3, w godzinach urzędowania), lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym. Uwagi i wnioski złożone po upływie wyznaczonego terminu pozostawia się bez rozpatrzenia, zgodnie z art. 35 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku.

Niniejsze obwieszczenie zostaje zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Nowogrodźcu bip.nowogrodziec.pl w zakładce ogłoszenia, wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Nowogrodźcu przy ul. Rynek 1, a także na tablicach ogłoszeń sołectwa: Nowogrodziec, Czerna, Zebrzydowa, w pobliżu miejsca planowanego przedsięwzięcia.

 

                                                                                                                                                                               Burmistrz

                                                                                                                                                                                Robert Marek Relich

Do wiadomości:

  1. KSM „Surmin-Kaolin” S.A.

ul. Kaolinowa 35

59-730 Nowogrodziec

  1. a/a
  2. bip.nowogrodziec.pl