Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie o wyborze oferty na realizację zadania pn. Dostawa i montaż 221 foteli audytoryjnych do sali wielofunkcyjnej znajdującej się przy ul. Lubańskiej

Nowogrodziec, dnia 10.01.2019 r.

ZP.271.21.2018

 

             WYKONAWCY

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zamówieniu publicznym na wykonanie zadania pod nazwą: Dostawa i montaż 221 foteli audytoryjnych do sali wielofunkcyjnej znajdującej się przy ul. Lubańskiej”.

 

 

Działając na podstawie art. 92 ust.1pkt. 1 oraz ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1986) Zamawiający informuje, że w ww. postępowaniu, za najkorzystniejszą uznano ofertę nr 1 złożoną przez:

 

AGJ KOMFORT

Grzegorz Królikowski

ul. Szefki 13e/4

81-572 Gdynia

 

Uzasadnienie prawne:

 

Zgodnie z art. 91 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

 

Uzasadnienie faktyczne:

 

Wykonawca nie podlega wykluczeniu, oferta spełnia wymogi określone w SIWZ i nie podlega odrzuceniu. Oferta uzyskała następującą liczbę punktów : 100, zgodnie z kryteriami oceny określonymi przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.   Kryteriami oceny ofert była: cena ( 60%) i okres gwarancji jakości (40%). W wyniku oceny dokonanej zgodnie z zasadami opisanymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Wykonawca uzyskał następujące  ilości punktów:

 

Nr oferty

Nazwa i adres Wykonawcy

Liczba punktów uzyskana w kryterium „cena”

Liczba punktów uzyskana w kryterium „okres gwarancji jakości”

Łączna ilość punktów uzyskana w obydwu kryteriach

1

AGJ KOMFORT

Grzegorz Królikowski

ul. Szefki 13e/4

81-572 Gdynia

60

40

100

 

 

Zamawiający informuje, że umowa zostanie zawarta zgodnie z art. 94 ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

 

 

 

BURMISTRZ

Robert Relich