Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Z A W I A D O M I E N I E

               Nowogrodziec, dnia 5 marca 2019 r.

 

WK.6220.4.2019.OS

           

Z A W I A D O M I E N I E

o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających

 

            Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks  postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 zm.) oraz art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 2081 ze zm.),

 

zawiadamiam,

 

że  na wniosek Inwestora Pana Aleksandr Blinov TechnoNICOL – Insulation Sp. z o. o. ul. Młyńska 3a, 59-730 Nowogrodziec, reprezentowana przez Pełnomocnika Pana Grzegorza Płuzińskiego ECOTHESIS ul. Krakowska 127, 50-428 Wrocław, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie zakładu: „Boerner – fabryka wełny skalnej”, na działkach ewidencyjnych nr 1351/10 oraz nr 1351/11 w Wykrotach, Gmina Nowogrodziec. Obszar przewidywany pod inwestycje znajduje się w obrębie Specjalnej Strefy Ekonomicznej Małej Przedsiębiorczości w Wykrotach, który zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego oznaczony jest m. innymi symbolem SGA – strefa aktywności gospodarczej.

Informuję o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania wynikających
z art. 10 § 1 Kpa do czynnego udziału w każdym jego stadium.

Ponadto informuję o możliwości składania uwag i wniosków oraz zapoznania się
z dokumentacją w powyższej sprawie w siedzibie  Urzędu Miejskiego w Nowogrodźcu przy
ul. Rynek 1, pokój nr 3- parter. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest
Burmistrz Nowogrodźca.

            Zgodnie z art. 35 § 5 Kpa do terminów załatwienia sprawy nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia  postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.

            Zgodnie z art. 40 § 1 Kpa pisma doręcza się stronie, a gdy strona działa przez przedstawiciela – temu przedstawicielowi. Strona zamieszkała lub mająca siedzibę za granicą, jest obowiązana wskazać w kraju pełnomocnika do doręczeń. W razie niewskazania pełnomocnika do doręczeń przeznaczone dla tej strony pisma pozostawia się w aktach sprawy ze skutkiem doręczenia. Zgodnie z art. 41 § 1 Kpa w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swojego adresu; zgodnie z § 2 tego przepisu, w razie zaniedbania obowiązku określonego w § 1 doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.

 

                                                                                                                                                 Burmistrz Nowogrodźca

                                                                                                                                                  Robert Marek Relich

 

 

Otrzymują:

  1. Pełnomocnik – Pan Grzegorz Płuziński ECOTHESIS ul. Krakowska 127, 50-428 Wrocław.
  2. Skarb Państwa – Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Węgliniec ul. Piłsudskiego 6, 59-940 Węgliniec.
  3. BDN Spółka z o.o. Spółka Komandytowa ul. Motorowa 1, 04-035 Warszawa.
  4. Gmina Nowogrodziec ul. Rynek 1, 59-730 Nowogrodziec.
  5. Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Nowogrodźcu na stronie  www.nowogrodziec.bip.pl
  6. Tablica ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Nowogrodźcu oraz w sołectwie Wykroty.
  7. Aa