Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

SSEMP S.A.ogłasza przetarg pisemny nieograniczony

Strona archiwalna

 

OGŁOSZENIE

Specjalna Strefa Ekonomiczna Małej Przedsiębiorczości S.A.

z siedzibą w Kamiennej Górze

58-400 Kamienna Góra, ul. Papieża Jana Pawła II 11 a

tel.: (+48) 75 645 20 30, fax: (+48) 75 645 20 33

 

jako Zarządzający Specjalną Strefą Ekonomiczną Małej Przedsiębiorczości S.A. w Kamiennej Górze, działając na zlecenie gminy Nowogrodziec, na podstawie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. 2018.2204 z późn. zm.), rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów
oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz.U. 2014.1490), ustawy z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (tj. Dz.U. 2019.482 z późn. zm.), ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o wspieraniu nowych inwestycji (Dz.U. 2018.1162), rozporządzenia Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie powierzenia zarządzającemu Kamiennogórską Specjalną Strefą Ekonomiczną Małej Przedsiębiorczości wydawania decyzji o wsparciu oraz wykonywania kontroli realizacji decyzji o wsparciu (Dz.U. 2018.1702) oraz rozporządzenia Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia obszarów i przypisania ich zarządzającym (Dz.U. 2018.1698)

 

zaprasza do uczestnictwa w przetargu pisemnym nieograniczonym

 

mającym na celu wyłonienie podmiotu, który nabędzie prawo własności nieruchomości opisanej w punktach 1 i 7.

 1. W skład mienia objętego przetargiem wchodzi prawo własności nieruchomości (niezabudowanej) o łącznej powierzchni 
  19,5962 ha,
  położonej w województwie dolnośląskim, powiecie bolesławieckim, gminie Nowogrodziec, Podstrefie Nowogrodziec Kamiennogórskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Małej Przedsiębiorczości, obrębie 0009 Wykroty, oznaczonej geodezyjnie jako działki 1351/11 i 1351/10, dla której Sąd Rejonowy w Bolesławcu, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą pod numerem JG1B/00021784/2. Nieruchomość stanowi własność gminy Nowogrodziec. Prawo własności nieruchomości będzie zbywane w drodze przetargu zgodnie z ustawą z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. 2018.2204 z poźn. zm.). Obciążenia nieruchomości: umowa dzierżawy na cele rolne do 31.10.2019 r.
 2. Cenę wywoławczą nieruchomości określono na kwotę 7.794.974,00 PLN (słownie: siedem milionów siedemset dziewięćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset siedemdziesiąt cztery złote 00/100), z czego:
 • dz. nr 1351/11 o pow. 11,7757 ha  –              4.580.748,00 PLN;
 • dz. nr 1351/10 o pow. 7,8205 ha   –              3.214.226,00 PLN.

Podana cena jest ceną netto, do której należy doliczyć podatek VAT zgodnie z obowiązującą ustawą o podatku od towarów i usług.

 1. Minimalne postąpienie wynosi: 1% ceny wywoławczej nieruchomości, w zaokrągleniu w górę do pełnych dziesiątek złotych, tj. 77.950,00 PLN (siedemdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt złotych 00/100).
 2. Warunkiem udziału w przetargu jest:

- wykupienie od Specjalnej Strefy Ekonomicznej Małej Przedsiębiorczości S.A. Specyfikacji Istotnych Warunków Przetargu (Specyfikacji),

- wpłacenie wadium,

- złożenie pisemnej oferty wraz z warunkami planowanego na terenie strefy przedsięwzięcia.

 1. Wadium w pieniądzu wynosi 10% ceny wywoławczej nieruchomości, tj. 779.497,40 PLN (słownie: siedemset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt siedem złotych 40/100) i płatne jest do dnia 10 lipca 2019 r.
  na rachunek bankowy Specjalnej Strefy Ekonomicznej Małej Przedsiębiorczości S.A. Datą dokonania wpłaty wadium jest data uznania rachunku bankowego. Szczegóły na temat wysokości, formy i terminu wnoszenia wadium oraz przesłanki jego przepadku określa Specyfikacja.
 2. Specyfikację można otrzymać codziennie – oprócz sobót, niedziel i świąt – w godzinach 800 1530 w siedzibie Specjalnej Strefy Ekonomicznej Małej Przedsiębiorczości S.A. w Kamiennej Górze, po wpłaceniu kwoty 10.000,00 PLN (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100) netto plus podatek VAT wg przepisów obowiązujących – na rachunek bankowy Specjalnej Strefy Ekonomicznej Małej Przedsiębiorczości S.A. nr 02 1090 1942 0000 0005 1800 9564 w Santander Bank Polska S.A. 1 O. w Kamiennej Górze. Nie przewiduje się dodatkowych warunków przetargu, poza opisanymi w niniejszym zaproszeniu i w Specyfikacji.
 3. Opis nieruchomości: Kompleks o kształcie nieregularnym, o prostych liniach granic. Teren płaski z nieznacznym spadkiem południowo-wschodnim, suchy, piaszczysty bez ograniczeń w zakresie inwestowania, częściowo uzbrojony w media.
  W sąsiedztwie zakłady produkcyjno-usługowe, tereny pod podobną działalność, grunty rolne i leśne. Usytuowanie i dojazd dogodny: około 1 km od zjazdu z autostrady A4, w sąsiedztwie skrzyżowania drogi krajowej nr 94 (Zgorzelec-Wrocław)
  z drogą wojewódzką nr 296 (Jelenia Góra-Zielona Góra), w sąsiedztwie linii kolejowej Węgliniec-Jelenia Góra. W pobliskiej lokalizacji Główny Punkt Zasilania (GPZ). Odległość około 17 km od granicy z Niemcami w Jędrzychowicach i około 38 km od granicy z Czechami w Zawidowie. Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego teren jest przeznaczony
  pod realizację inwestycji w obszarze oznaczonym symbolem SGA 02 P/S, U – teren lokalizacji obiektów produkcyjnych
  i magazynowo-składowych oraz usługowych.
 4. Oferty i przedstawione w nich przedsięwzięcia gospodarcze podlegają ocenie w oparciu o kryteria zawarte w Specyfikacji.
 5. Oferty pisemne należy składać w zamkniętych kopertach w siedzibie Specjalnej Strefy Ekonomicznej Małej Przedsiębiorczości S.A. (w Sekretariacie), 58-400 Kamienna Góra, ul. Papieża Jana Pawła II 11 A w terminie do dnia
  10 lipca 2019 r.
  do godz. 1200. Sposób przygotowania oferty określa Specyfikacja.
 6. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Specjalnej Strefy Ekonomicznej Małej Przedsiębiorczości S.A. w dniu 15 lipca
  2019
  r. o godz. 1200.
 7. W przypadku uchylenia się przez przedsiębiorcę wyłonionego w trakcie przetargu od zawarcia umowy sprzedaży, wadium nie podlega zwrotowi.
 8. Zarządzający Kamiennogórską Specjalną Strefą Ekonomiczną Małej Przedsiębiorczości lub Burmistrz Nowogrodźca mogą zamknąć przetarg bez wybrania którejkolwiek z ofert lub odwołać ogłoszony przetarg jedynie z ważnych powodów. W takim przypadku stosowna informacja zostanie podana do publicznej wiadomości ze wskazaniem przyczyny odwołania przetargu, a wadium podlega zwrotowi.
 9. W odniesieniu do nieruchomości prawo pierwokupu w zakresie prawa własności przysługuje: Specjalnej Strefie Ekonomicznej Małej Przedsiębiorczości S.A. – zgodnie z art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (t.j. 2019.482 z późn. zm.). Prawo pierwokupu może być wykonane w terminie jednego miesiąca od daty zawiadomienia o zawarciu warunkowej umowy sprzedaży nieruchomości.
 10. W 6-tygodniowym terminie wyznaczonym zarządzeniem Burmistrza Nowogrodźca w sprawie ustalenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, które to objęte są niniejszym ogłoszeniem, nie wpłynęły żadne wnioski
  od osób, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy
  o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. 2018.2204 z poźn. zm.).
 11. Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym.
 12. Nabywca nieruchomości ponosi wszelkie koszty – w tym koszty notarialne – zawarcia umów warunkowej i przenoszącej własność oraz koszty wieczystoksięgowe.
 13. Cena działki nie zawiera wznowienia znaków granicznych. W przypadku ewentualnej potrzeby okazania granic nabywca ustali warunki tego okazania z wybranym przez siebie geodetą. Okazanie granic nastąpi na koszt nabywcy.
 14. The content of the following invitation in English version has been published on the website of the Special Economic Zone for Medium Business PLC. (SSEMP S. A.): www.ssemp.pl