Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wykonanie budżetu na 2010 rok

wykonanie budżetu za 2010 r. I część

Sprawozdanie z realizacji budżetu za 2010 rok - PDFzałącznik 1.pdf (637,35KB),

Zarządzenie Nr 38/2011 Burmistrza Nowogrodźca z dnia 28 marca 2011 roku
w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec za 2010 rok. - PDFZarządzenie nr 38.pdf (40,98KB) 


Wykonanie dochodów budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec za 2010 rok - PDFzałącznik 2 dochody.pdf (117,19KB),

Wykonanie wydatków budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec  za 2010 rok - PDFzałącznik 3 wydatki.pdf (181,40KB),

Plan i wykonanie wydatków majątkowych w podziale na działy rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej za 2010 r. -PDFzałącznik 4 inwest.pdf (107,58KB),

Wydatki na programy inwestycyjne i projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej - PDF4a zał.- wyd. UE.pdf (92,32KB),

Informacja z wykorzystania środków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2009 - PDFzałącznik 4b - niewygasające na 2010 rok.pdf (92,10KB),

Wykonanie przychodów i wydatków zakładów budżetowych w 2010 roku - PDFzałącznik 5-Zakł bud.pdf (76,87KB),

Wykaz jednostek, które utworzyły rachunek dochodów własnych oraz zestawienie dochodów własnych i wydatki nimi sfinansowane za
2010 rok - PDFzałącznik 6 -Rk d.w.pdf (88,32KB),

Wykonanie dochodów i wydatków Gminy w zakresie finansowania ochrony środowiska i gospodarki wodnej - PDFzałącznik 7 GFOŚ.pdf (104,90KB),

Wykonanie dotacji i wydatków z zakresu administracji rządowej - wykonanie za 2010 rok - PDFzałącznik 8 8a 8b-zlecone.pdf (108,54KB),

Wykonanie dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych za 2010 rok - PDFzałącznik 9 dotacje dla jst.pdf (80,18KB),

Wykonanie dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych za 2010 rok - PDFzałącznik 9a dotacje dla spoza JST.pdf (88,61KB),

Plan i wykonanie wydatków budżetowych za 2010 rok z podziałem na jednostki oświatowe wykonujące zadanie - PDFzałącznik 10 szkoły.pdf (101,28KB),

Wydatki budżetowe w dziale oświata i wychowanie oraz edukacyjna opieka wychowawcza poniesione w 2010 roku - PDFzałącznik 10a-ośw.pdf (92,65KB),

Środki uzyskane na realizację zadań w dziale oświata i wychowanie w 2010 roku - PDFzałącznik 10b-Oświata.pdf (82,89KB),

Wykonanie dochodów z tytułu wpływów z opłat za zezwolenia sprzedaż alkoholu oraz wydatków na realizację zadań określonych w programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w 2010 roku - PDFzałącznik 11 A-A.pdf (64,91KB),

Wykaz podmiotów, wysokość przyznanej dotacji celowej na dofinansowanie zadań do realizacji stowarzyszeniom oraz jej wykorzystanie w 2010 roku - PDFzałącznik 12 Stow..pdf (63,19KB),

Wykonanie przychodów i wydatków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (Program "Uczeń na Wsi") - PDFzałącznik 13 -PFRON.pdf (60,37KB),

Wykonanie przychodów i wydatków na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników za 2010 rok - PDFzałącznik 13a młodociani.pdf (58,74KB),

Stan zadłużenia Gminy i Miasta Nowogrodziec wg stanu na 31.12.2010 roku - PDFzałącznik 14 zadłużenie.pdf (93,20KB),

 

wykonanie budżetu za 2010 r. II część

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy i Miasta Nowogrodziec - PDFINFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO NA 2010 II.pdf (135,10KB),

WARTOŚĆ BRUTTO I UMORZENIE MAJĄTKU TRWAŁEGO - PDFwartościowo tab. 1-1.pdf (139,40KB),

WARTOŚĆ BRUTTO, UMORZENIA, WARTOŚĆ NETTO MAJĄTKU TRWAŁEGO - ZBIORCZO - PDFwartościowo tab. 2-1.pdf (170,03KB),

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO - ZBIORCZO - PDFilościowo tab. 3-1.pdf (162,01KB)

 

Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Nowogrodźcu
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Irena Johna-Rudko
Data wytworzenia: 2011-07-08