Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wykonanie budżetu na 2011 rok


  Wykonanie budżetu za 2011 r. I część

SPRAWOZDANIE z realizacji budżetu za 2011 rok -  PDFzałącznik 1 opisówka.pdf (767,11KB)

Wykonanie dochodów budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec za 2011 rok - PDFzałącznik 2 dochody.pdf (658,32KB)

Wykonanie wydatków budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec za 2011 rok - PDFzałącznik 3 wydatki.pdf (950,69KB)

Plan i wykonanie wydatków majątkowych w podziale na dział rozdział i paragraf klasyfikacji budżetowej za 2011 rok - PDFzałącznik 4 inwestycje.pdf (182,19KB)

Informacja z wykorzystania środków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2010 - PDFzałącznik 4a niewygasające.pdf (193,17KB)

Przychody i rozchody budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec - plan i wykonanie za 2011 rok - PDFzałącznik 5 przychody i rozchody.pdf (130,26KB)

Plan i wykonanie za 2011 rok dochodów i wydatków rachunków wyodrębnionych - PDFzałącznik 6 doch. własne.pdf (134,67KB)

Plan i wykonanie dochodów i wydatków  związanych z gromadzeniem środków  z opłat i kar za korzystanie ze środowiska za 2011 rok - PDFzałącznik 7 GFOŚ.pdf (126,74KB)

Wykonanie dotacji i wydatków z zakresu administracji rządowej - wykonanie za 2011 rok - PDFzałącznik 8.pdf (132,26KB)

Wykonanie dotacji i wydatków budżetowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania własne gminy – za 2011 rok - PDFzałącznik 8a.pdf (129,81KB)

Wykonanie dotacji celowej przekazanej gminie na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej za 2011 rok - PDFzałącznik 8b.pdf (119,88KB)

Wykaz dotacji  dla jednostek sektora finansów publicznych - plan i wykonanie za 2011 r. - PDFzałącznik 9 dotacje dla.pdf (149,66KB)

Plan i wykonanie wydatków budżetowych  na 31 grudnia  2011 r -  z podziałem na jednostki wykonujące zadanie - PDFzałącznik 10 szkoły -2011.pdf (175,99KB)

Dochody na rzecz oświaty i wydatki w dziale oświata i wychowanie oraz edukacyjna opieka wychowawcza poniesione za 2011 rok - PDFzałącznik 10a-ośw.pdf (191,80KB)

Plan i wykonanie za 2011 rok dochodów i wydatków na realizację zadań ujętych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałaniu narkomanii - PDFzałącznik 11 profilaktyka.pdf (529,92KB)

Wykonanie przychodów i wydatków na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego  młodocianych pracowników za  2011 rok - PDFzałącznik 12 młodociani.pdf (168,31KB)

 

Wykonanie budżetu za 2011 r. II część

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej w tym o realizacji przedsięwzięć za 2011 rok - część opisowa - PDFzałącznik nr 13 opis.pdf (439,64KB)

Informacja o kształtowaniu się  Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Nowogrodziec 
- PDFzałącznik nr 14 - Wieloletnia Prognoza Finansowa.pdf (247,33KB)

Wykaz  przedsięwzięć do WPF - PDFzałacznik nr 15 Przed - Besti@.pdf (292,64KB)

 

Wykonanie budżetu za 2011 r. III część


Informacja o stanie mienia Gminy i Miasta Nowogrodziec - PDFINFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO NA 2011MF.pdf (201,30KB)

WARTOŚĆ BRUTTO I UMORZENIE MAJĄTKU TRWAŁEGO – ZBIORCZO - PDFwartościowo tab. 1MF.pdf (186,70KB)

WARTOŚĆ BRUTTO, UMORZENIA, WARTOŚĆ NETTO MAJĄTKU TRWAŁEGO - ZBIORCZO - PDFwartościowo tab. 2 MF.pdf (262,67KB)

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO - ZBIORCZO - PDFilościowo tab. 3-MF.pdf (203,35KB)

 

Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Nowogrodźcu
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Irena Johna-Rudko
Data wytworzenia: 2012-05-28