Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczy: zamówienia publicznego na wykonanie zadania pod nazwą: „Przebudowa drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych działka nr 200 obr. 4 Nowogrodziec oraz działki nr 632 i 642 w Milikowie”.

Nowogrodziec, dnia 24 września 2019 r.

ZP.271.10.2019

 

WYKONAWCY

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

dotyczy: zamówienia publicznego na wykonanie zadania pod nazwą:

„Przebudowa drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych działka nr 200 obr. 4 Nowogrodziec oraz działki nr 632 i 642 w Milikowie”.

 

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 oraz ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1986) Zamawiający informuje, że w ww. postępowaniu, za najkorzystniejszą uznano ofertę złożoną przez:

Usługi Remontowo – Budowlane i Transport Józef Michalik

Kościelniki Dolne 9 59-800 Lubań

Uzasadnienie prawne:

Zgodnie z art. 91 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Uzasadnienie faktyczne:

Wykonawca tj.: Usługi Remontowo – Budowlane i Transport Józef Michalik nie podlega wykluczeniu a oferta spełnia wymogi określone w SIWZ i nie podlega odrzuceniu. Oferta uzyskała największą liczbę punktów ( 100 pkt. ) zgodnie z kryteriami wyboru.

 

Oferty złożone w postępowaniu Zamawiający poddał ocenie merytorycznej na podstawie kryteriów oceny ofert podanych w ogłoszeniu i SIWZ.  Kryteriami oceny ofert była: cena (60%) i okres gwarancji (40%). W wyniku oceny dokonanej zgodnie z zasadami opisanymi w SIWZ Wykonawcy uzyskali następującą ilość punktów:

 

Numer oferty

Nazwa Wykonawcy

Liczba uzyskanych punktów

w kryterium

„cena”

Liczba uzyskanych punktów w kryterium „okres gwarancji”

Liczba

uzyskanych punktów łącznie

1

Usługi Remontowo – Budowlane i Transport Józef Michalik

 

60,00

 

40,00

 

 

100,00

2

Malarstwo – Murarstwo – Dekarstwo Bogdan Remez

 

50,90

 

40,00

 

90,90

3

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o.

 

49,77

 

40,00

 

89,77

4

Glassbud Construction Sp. z o.o.

 

27,86

 

40,00

 

67,86

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zamawiający informuje, że umowa zostanie zawarta zgodnie z art. 94 ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

BURMISTRZ              

Robert Relich