Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie o przystąpieniu do zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Strona archiwalna

 

OGŁOSZENIE

BURMISTRZA NOWOGRODŹCA

 

o przystąpieniu do sporządzenia

zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Czerna

oraz

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Przyborsk” w obrębie Gierałtów

oraz

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru w rejonie złoża „Wykroty”

oraz

zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Gościszów

oraz

zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowogrodźca

 

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 ze zm.) i art. 39 ust. 1 pkt 1, 3 i 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2081 ze zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Nowogrodźcu uchwał: nr IX/46/19 z dnia 15 kwietnia 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Czerna, nr IX/47/19 z dnia 15 kwietnia 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Przyborsk” w obrębie Gierałtów, nr IX/48/19 z dnia 15 kwietnia 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru w rejonie złoża „Wykroty”, nr X/53/19 z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Gościszów oraz nr X/55/19 z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowogrodźca w granicach, jak na załącznikach graficznych nr 2, 3, 4 i 5 do w/w uchwały.

Zgodnie z art. 46 pkt 1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko zawiadamiam o wszczęciu postępowania związanego z przeprowadzaniem strategicznej oceny oddziaływania na środowisko związanej z wyżej wymienionymi opracowaniami.

Proszę o składanie informacji i wniosków, które mogą mieć wpływ na sposób zagospodarowania terenów objętych wyżej wymienionymi opracowaniami planistycznymi, w terminie 21 dni od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia. Wnioski należy kierować do Burmistrza Nowogrodźca, Rynek 1, 59-730 Nowogrodzie. Wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej (zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym) na adres: .

Wniosek powinien zawierać: imię, nazwisko lub nazwę wnioskodawcy, jego adres, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy. Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Burmistrz Nowogrodźca.

Burmistrz Nowogrodźca

Robert Relich