Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczy: zamówienia publicznego na wykonanie zadania pod nazwą: „„Przebudowa sieci kanalizacji deszczowej przy ul. A. Asnyka i ul. Kolejowej w Nowogrodźcu – Etap III”

Nowogrodziec, dnia 31 października 2019 r.

ZP.271.7.2019

WYKONAWCY

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

dotyczy: zamówienia publicznego na wykonanie zadania pod nazwą:

„Przebudowa sieci kanalizacji deszczowej przy ul. A. Asnyka i ul. Kolejowej w Nowogrodźcu – Etap III”.

 

Działając na podstawie art. 92 ust. 1oraz ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1986) Zamawiający informuje, że w ww. postępowaniu, za najkorzystniejszą uznano ofertę złożoną przez:

PKUWiM „MELIOBUD” Sp. z o.o.

ul. Lubańska 42

59-730 Nowogrodziec

Uzasadnienie prawne:

Zgodnie z art. 91 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Uzasadnienie faktyczne:

Wykonawca tj.: PKUWiM „MELIOBUD” Sp. z o.o., ul. Lubańska 42, 59-730 Nowogrodziec

nie podlega wykluczeniu a oferta spełnia wymogi określone w SIWZ i nie podlega odrzuceniu. Oferta uzyskała największą liczbę punktów ( 100 pkt. ) zgodnie z kryteriami wyboru.

 

Oferty złożone w postępowaniu Zamawiający poddał ocenie merytorycznej na podstawie kryteriów oceny ofert podanych w ogłoszeniu i SIWZ.  Kryteriami oceny ofert była: cena (60%) i okres gwarancji (40%). W wyniku oceny dokonanej zgodnie z zasadami opisanymi w SIWZ Wykonawcy uzyskali następującą ilość punktów:

 

 

Numer oferty

Nazwa Wykonawcy

Liczba uzyskanych punktów

w kryterium

„cena”

Liczba uzyskanych punktów w kryterium „okres gwarancji”

Liczba

uzyskanych punktów łącznie

1

ELTOR Sp. z o.o. Sp. k.

Al. Niepodległości 12A

59-800 Lubań

 

32,38

 

40,00

 

72,38

2

PKUWiM „MELIOBUD” Sp. z o.o.

ul. Lubańska 42

59-730 Nowogrodziec

 

 

 

60,00

 

 

40,00

 

 

100,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zamawiający informuje, że umowa zostanie zawarta zgodnie z art. 94 ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

BURMISTRZ

Robert Relich