Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszych ofert - Dostawa i montaż wyposażenia na potrzeby utworzenia Domu Pomocy Społecznej przy ul. Cichej 4 w Nowogrodźcu” (z podziałem na 2 części)

Strona archiwalna

 

Nowogrodziec, dnia 4 grudnia 2019 r.

Nr sprawy: ZP.271.13.2019                                                                     

 

                                                                         WYKONAWCY

 

dotyczy: zamówienia publicznego na wykonanie zadania pod nazwą: ,,Dostawa i montaż wyposażenia na potrzeby utworzenia Domu Pomocy Społecznej przy ul Cichej 4 w Nowogrodźcu”(z podziałem na 2 części)”

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszych ofert

Działając na podstawie art. 92 ust.1 oraz ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) Zamawiający informuje, że w ww. postępowaniu:

1. Dot. CZĘŚCI I - Dostawa mebli do pomieszczeń dla seniorów w Domu Pomocy Społecznej za najkorzystniejszą uznano ofertę nr 2 złożoną przez:

BENER Michał Benka

ul. Wileńska 59B/15

80-215 Gdańsk

Uzasadnienie prawne:

Zgodnie z art. 91 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Uzasadnienie faktyczne:

Wykonawca tj.: BENER Michał Benka, ul. Wileńska 59B/15, 80-215 Gdańsk nie podlega wykluczeniu, a złożona oferta dot. części I zamówienia publicznego spełnia wymogi określone w SIWZ i nie podlega odrzuceniu. Oferta uzyskała największą liczbę punktów (100 pkt.) zgodnie z kryteriami wyboru.

Oferty złożone w postępowaniu Zamawiający poddał ocenie merytorycznej na podstawie kryteriów oceny ofert podanych w ogłoszeniu i SIWZ.  Kryteriami oceny ofert była: cena (60%) i okres gwarancji (40%). W wyniku oceny dokonanej zgodnie z zasadami opisanymi w SIWZ Wykonawcy uzyskali następującą ilość punktów:

Numer oferty

Nazwa Wykonawcy

Liczba uzyskanych punktów

w kryterium

„cena”

Liczba uzyskanych punktów w kryterium „okres gwarancji”

Liczba

uzyskanych punktów łącznie

1

Tronus Polska Sp. z o.o.

ul. Ordona 2a

01-237 Warszawa

32,43

40,00

72,43

2

BENER Michał Benka

ul. Wileńska 59B/15

80-215 Gdańsk

60,00

40,00

100,00

4

MPROJEKT Michał Łączny

Ul. Pomorska 7/1

62-030 Luboń

47,64

40,00

87,64

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zamawiający informuje, że umowa zostanie zawarta zgodnie z art. 94 ustawy Prawo zamówień publicznych.

2. Dot. CZĘŚCI II - Dostawa mebli medycznych do pomieszczeń dla seniorów w Domu Pomocy Społecznej za najkorzystniejszą uznano ofertę złożoną przez:

Ronomed Sp. z o.o. Sp. kom.

Ul. Przyjaźni 52/1U

53-030 Wrocław

Uzasadnienie prawne:

Zgodnie z art. 91 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Uzasadnienie faktyczne:

Wykonawca tj.: Ronomed Sp. z o.o. Sp. kom. Ul. Przyjaźni 52/1U, 53-030 Wrocław nie podlega wykluczeniu, a złożona oferta dot. części II zamówienia publicznego spełnia wymogi określone w SIWZ i nie podlega odrzuceniu. Oferta uzyskała największą liczbę punktów (76 pkt.) zgodnie z kryteriami wyboru.

Oferty złożoną w postępowaniu Zamawiający poddał ocenie merytorycznej na podstawie kryteriów oceny ofert podanych w ogłoszeniu i SIWZ.  Kryteriami oceny ofert była: cena (60%) i okres gwarancji (40%). W wyniku oceny dokonanej zgodnie z zasadami opisanymi w SIWZ Wykonawcy uzyskali następującą ilość punktów:

Numer oferty

Nazwa Wykonawcy

Liczba uzyskanych punktów

w kryterium

„cena”

Liczba uzyskanych punktów w kryterium „okres gwarancji”

Liczba

uzyskanych punktów łącznie

1

Tronus Polska Sp. z o.o.

ul. Ordona 2a

01-237 Warszawa

18,82

40,00

58,82

3

Ronomed Sp. z o.o. Sp. kom.

ul. Przyjaźni 52/1U

53-030 Wrocław

60,00

16,00

76,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zamawiający informuje, że umowa zostanie zawarta zgodnie z art. 94 ustawy Prawo zamówień publicznych.

                                                                                                                                      Zatwierdził:

                                                                                                                    Robert Relich - Burmistrz Nowogrodźca