Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wezwanie do uzupełnienia braków formalnych

WEZWANIE  

do uzupełnienia braków formalnych w ofertach złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych poprzez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty uprawnione do prowadzenia działalności w sferze pożytku publicznego w 2019 roku.

  1. Poniższe braki należy uzupełnić w nieprzekraczającym terminie do dnia 3 marca 2020 r. w zamkniętej kopercie opisanej w następujący sposób : nazwa zadania, nazwa podmiotu składającego ofertę z dopiskiem : UZUPEŁNIENIE BRAKÓW FORMALNYCH.
  2. Uzupełnienie złożone po terminie wskazanym w pkt. 1. będzie równoznaczne z odrzuceniem oferty.
  3. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości, szczegółowych informacji udziela Pani Joanna Liczner – Referent ds. ochrony zdrowia, profilaktyki i współpracy z organizacjami pozarządowymi , pok. nr 28, tel. 75-738-06-89

 

 

Organizacja pozarządowa

Numer zadania

 Braki

Gminny Szkolny Związek Sportowy
w Nowogrodźcu (LA)

Zad. I

Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu, w tym prowadzenie szkolenia sportowego i udział drużyn w imprezach i rozgrywkach sportowych organizowanych przez gminne, powiatowe, wojewódzkie i ogólnopolskie związki sportowe

 

 

- sprawozdanie merytoryczne za rok 2019.

 

Gminny Szkolny Związek Sportowy

w Nowogrodźcu ( Rugby)

Zad. I

Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu, w tym prowadzenie szkolenia sportowego i udział drużyn w imprezach i rozgrywkach sportowych organizowanych przez gminne, powiatowe, wojewódzkie i ogólnopolskie związki sportowe

 

- sprawozdanie merytoryczne za rok 2019.

Klub Sportowy KWISA Nowogrodziec

Zad. I

Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu, w tym prowadzenie szkolenia sportowego i udział drużyn w imprezach i rozgrywkach sportowych organizowanych przez gminne, powiatowe, wojewódzkie i ogólnopolskie związki sportowe

- aktualny odpis z ewidencji Starosty Bolesławieckiego,

- sprawozdanie finansowe : informacja dodatkowa za 2018/2019 r.,

- sprawozdanie merytoryczne za 2019 r.

- uzupełnienie podpisu zgodności kserokopii z oryginałem na Statucie.

 

Klub Sportowy ORZEŁ Gościszów

Zad. I

Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu, w tym prowadzenie szkolenia sportowego i udział drużyn w imprezach i rozgrywkach sportowych organizowanych przez gminne, powiatowe, wojewódzkie i ogólnopolskie związki sportowe

- aktualny odpis z ewidencji Starosty Bolesławieckiego,

- sprawozdanie merytoryczne za 2019 r.

Klub Sportowy Czerna

Zad. I

Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu, w tym prowadzenie szkolenia sportowego i udział drużyn w imprezach i rozgrywkach sportowych organizowanych przez gminne, powiatowe, wojewódzkie i ogólnopolskie związki sportowe

- sprawozdanie finansowe : bilans, rachunek wyników lub rachunek zysków i strat, informacja dodatkowa za 2018/2019 r.

Gminny Szkolny Związek Sportowy

w Nowogrodźcu

Zad. II 

Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, w tym organizacja imprez sportowo-turystyczno-krajoznawczych: rajdy, złazy, wycieczki krajoznawcze itp.

- sprawozdanie merytoryczne za rok 2019.

Gminny Szkolny Związek Sportowy

w Nowogrodźcu

Zad. III

Działalność na  rzecz dzieci i młodzieży,
w tym wypoczynku oraz przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym:                  - organizacja kolonii, półkolonii, obozów
i spotkań realizujących programy profilaktyczno-wychowawcze.

 

- sprawozdanie merytoryczne za rok 2019

Uczniowski Klub Sportowy
EURO-EKSPERT NOWOGRODZIEC

Zad. III

Działalność na  rzecz dzieci i młodzieży,
w tym wypoczynku oraz przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym:                  - organizacja kolonii, półkolonii, obozów
i spotkań realizujących programy profilaktyczno-wychowawcze.

 

- aktualny odpis z rejestru lub odpowiednio wyciąg z ewidencji lub inne dokumenty potwierdzające status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących,

- sprawozdanie finansowe : informacja dodatkowa za 2018/2019 r.

Gminny Szkolny Związek Sportowy

w Nowogrodźcu ( LA)

Zad. IV

Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu, w tym prowadzenie szkolenia sportowego i udział drużyn
w imprezach i rozgrywkach sportowych, za wyjątkiem piłki nożnej.

 

- sprawozdanie merytoryczne za 2019 r.

Gminny Szkolny Związek Sportowy

w Nowogrodźcu ( Rugby)

Zad. IV

Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu, w tym prowadzenie szkolenia sportowego i udział drużyn
w imprezach i rozgrywkach sportowych, za wyjątkiem piłki nożnej.

 

- sprawozdanie merytoryczne za 2019 r.

Uczniowski Klub Sportowy
EURO-EKSPERT NOWOGRODZIEC

Zad. IV

Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu, w tym prowadzenie szkolenia sportowego i udział drużyn
w imprezach i rozgrywkach sportowych, za wyjątkiem piłki nożnej.

 

- aktualny odpis z rejestru lub odpowiednio wyciąg z ewidencji lub inne dokumenty potwierdzające status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących,

- sprawozdanie finansowe : informacja dodatkowa za 2018/2019 r.

 


     BURMISTRZ
              (-)
Robert Marek Relich