Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zaproszenie do składania ofert na realizację zadania pn.:"Zakup sprzętu komputerowego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa „Zdalna szkoła""


 

Zaproszenie do składania ofert

 

na zadanie pn. „Zakup sprzętu komputerowego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa „Zdalna szkoła”    

    

Działając zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych), Urząd Miejski w Nowogrodźcu zwraca się z prośbą o złożenie oferty cenowej na realizację operacji pn. „Zakup sprzętu komputerowego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa „Zdalna szkoła” z podziałem na dwa zadania:

 

Zadanie nr 1 - Dostawa nowego sprzętu komputerowego - 37 laptopów.

 

Zadanie nr 2 - Dostawa nowego sprzętu komputerowego - 8 tabletów.

 

1. Zamawiający:

Gmina Nowogrodziec

ul. Rynek 1

59-730 Nowogrodziec

NIP: 612-16-36-266

REGON: 230821581

 

2. Przedmiot zamówienia:

 

2.1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest realizacja operacji pn. „Zakup sprzętu komputerowego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa „Zdalna szkoła” z podziałem na dwa zadania:

 

Zadanie nr 1 – Dostawa nowego sprzętu komputerowego - 37 laptopów.

 

Dostawa nowego sprzętu komputerowego (37 laptopów), przy czym Wykonawca dostarczy przedmiot zadania nr 1 do siedziby Gminy Nowogrodziec, wystawiając fakturę na Gminę Nowogrodziec z dopiskiem: dla „Zdalna Szkoła – POPC”.

 

Zadanie nr 2 - Dostawa nowego sprzętu komputerowego - 8 tabletów.

 

Dostawa nowego sprzętu komputerowego (8 tabletów), przy czym Wykonawca dostarczy przedmiot zadania nr 2 do siedziby Gminy Nowogrodziec, wystawiając fakturę na Gminę Nowogrodziec z dopiskiem: dla „Zdalna Szkoła – POPC”.

 

 Nomenklatura według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

30213200-7 Komputer tablet

30213100-6 Komputery przenośne

 

2.2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 1 do Zaproszenia do składania ofert.

3. Postanowienia ogólne:

 1. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.
 2. Ofertę może złożyć osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej oraz podmioty te występujące wspólnie, o ile spełniają warunki określone w niniejszym Zapytaniu ofertowym.
 3. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
 4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
 5. Zamawiający nie przewiduje prowadzenia rozliczeń w walutach obcych.
 6. Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia.
 7. Oferty złożone po terminie – pozostaną bez rozpatrzenia.
 8. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Częściami oferty są poszczególne zadania wymienione w pkt. 2. Oferent może złożyć odrębną ofertę na zadanie 1, zadanie 2 lub na dwa zadania łącznie.
 9. Zamawiający zastrzega sobie prawo do częściowego wyboru ofert.

4. Termin realizacji zamówienia:

Realizacja przedmiotu zamówienia ma nastąpić do 03 czerwca 2020 roku.

5. Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty:

 

5.1. Zamawiający przy wyborze najkorzystniejszej oferty będzie się kierował jej ceną.

       Ceną oferty jest cena brutto. Przy ustalaniu ceny oferty należy przyjąć stawkę VAT 23%.

5.2. Oferowana cena powinna zawierać wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia.

 

6. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny ich spełniania:

6.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

a)  Posiadają kompetencje/uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej,
o ile wynika to z odrębnych przepisów;

b) Znajdują się w sytuacji ekonomicznej lub finansowej gwarantującej prawidłową realizację zamówienia;

c) Posiadają zdolności techniczne/zawodowe gwarantujące prawidłową realizację zamówienia.

 

7. Opis sposobu przygotowania oferty

7.1.  Wypełniony i podpisany przez osobę upoważnioną formularz ofertowy będący załącznikiem nr 2 do Zaproszenia do składania ofert.

7.2. Zamawiający na etapie składania oferty nie wymaga składania żadnych innych dokumentów potwierdzających spełnianie warunków w postępowaniu. Zamawiający uzna spełnienie warunków na podstawie prawidłowo wypełnionego i podpisanego formularza ofertowego.

7.3. Inne dokumenty, np. certyfikaty, referencje, itp. również nie są wymagane, ale mogą być fakultatywnie załączane przez oferentów.

8. Sposób i termin składania ofert:

8.1. Oferty należy złożyć drogą e-mailową na adres

8.2. Termin składania ofert upływa w dniu 30.04.2020r. do godz. 12.00.

8.3. Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

9. Sposób dokonania oceny:

1. Zamawiający dokona oceny spełniania wymienionych warunków sprawdzając kompletność i poprawność złożonej oferty metodą spełnia – nie spełnia.

2. Jeżeli Zamawiający nie może dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.

3. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

10. Przesłanki odrzucenia oferty:

10.1.  Zamawiający odrzuci ofertę w przypadku, gdy:

a) Jest niezgodna z wymaganiami określonymi w niniejszym Zapytaniu ofertowym;

b) Zawiera omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, których nie można poprawić na zasadzie oczywistych omyłek rachunkowych bądź błędów rachunkowych;

c) Zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia;

d) Została złożona po wyznaczonym terminie lub/i w niewłaściwym miejscu;

e) Zaoferowana cena przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę;

f) Wykonawca nie spełnia warunków udziału w postępowaniu określonych w rozdz. 5 Zapytania ofertowego.

10.2. Zamawiający poinformuje Wykonawców, których oferty zostały odrzucone
o powodach odrzucenia oferty wyłącznie na ich pisemny wniosek.

11.  Informacja o wyborze oferty:

11.1 Informacja o wyborze oferty zostanie podana do wiadomości publicznej na stronie internetowej bip.nowogrodziec.pl

11.2. W terminie 7 dni od dnia powiadomienia przez Zamawiającego o wyborze oferty Wykonawca, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą w postępowaniu, jest zobowiązany do podpisania umowy. Umowa musi zawierać w swej treści wszystkie elementy oferty Wykonawcy.

12. Sposób rozliczenia:

12.1. Wykonawca po wykonaniu zamówienia i podpisanym protokole przekazania-odbioru wystawi fakturę (zgodnie z podpisaną umową).

12.2. Należność za wykonanie przedmiotu zamówienia będzie płatna w formie przelewu w terminie 14 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury przez zamawiającego na rachunek bankowy Wykonawcy.

13. Unieważnienie zapytania ofertowego

Gmina Nowogrodziec zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyn. Wykonawcom nie przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w ustawie z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 Nr 113, poz. 759     ze zm.).

Zamawiający zastrzega sobie prawo do podjęcia negocjacji cenowych z Wykonawcą, który złożył w oparciu o przyjęte kryteria najkorzystniejszą ofertę. Negocjacje cenowe zostaną podjęte w szczególności w przypadku, gdy zaoferowana cena będzie wyższa od założonej przez Zamawiającego.

14. Osoby upoważnione do kontaktu

Osobami upoważnionymi do kontaktów są:

Aleksandra Veer, tel. 513 336 919, e-mail:

Michał Michałaciuk, 75 738 06 70, 80, e-mail:

 

 

15. Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

 • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Nowogrodziec, ul. Rynek 1,
  59-730 Nowogrodziec;
 • inspektorem ochrony danych osobowych w Gminie Nowogrodziec jest Pani Bernadetta Baszak , kontakt: ;
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia w ramach zadania pn.” Zakup sprzętu komputerowego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa „Zdalna szkoła” prowadzonym w trybie zapytania ofertowego;
 • odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.), dalej „ustawa Pzp”; 
 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
 • obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; 
 • w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
 • posiada Pani/Pan prawo:
 • na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
 • na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych*;
 • na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO**;  
 • prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
 • nie przysługuje Pani/Panu:
 • w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
 • prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
 • na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

*Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

**Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

16. Załączniki

DOCXZałącznik nr 1 do Zaproszenia do składania ofert.docx (98,52KB)
DOCXZałącznik nr 2 do Zaproszenia do składania ofert - Formularz ofertowy.docx (84,65KB)

DOCXPROJEKT Umowy - Zakup sprzętu komputerowego.docx (89,05KB)
DOCXZałącznik nr 1 do projektu Umowy - Zakup sprzętu komputerowego.docx (97,35KB)
 

 

 

 

                                                                Burmistrz Nowogrodźca

                                               Robert Relich