Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

OBWIESZCZENIE


   Nowogrodziec, dnia 29 maja 2020 r.

WK.6220.32.2019.OS

Obwieszczenie

Burmistrza Nowogrodźca

 

działając na podstawie art. 33 ust. 1 w związku z art. 79 ust.1 ustawy z dnia  3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  (Dz. U. z 2020r.,poz. 283 t.j. ze zm.),

zawiadamia,

że na wniosek z dnia 04 września 2019 r

podmiotu planującego podjęcie realizacji przedsięwzięcia

 

GUTAI-HUARONG (Poland) Sp. z o.o.

ul. Powstańców Śląskich 2-4

53-333 Wrocław

 

wszczęte zostało postępowanie administracyjne

o wydanie decyzji określającej środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia pn. ” Budowa zakładu produkcyjnego wypełnień baterii litowo-jonowych na działce nr 1026/17 w miejscowości Wykroty”.

W związku z powyższym zawiadamia się o przystąpieniu do przeprowadzenia powtórnej oceny oddziaływania na środowisko obejmującej w szczególności zapewnienie możliwości udziału społeczeństwa w przedmiotowym postępowaniu.

W ramach udziału społeczeństwa w postępowaniu  w sprawie oceny oddziaływania na środowisko, w terminie 30 dni od daty podania niniejszego obwieszczenia do publicznej wiadomości  (od 1 czerwca 2020 r. do 30 czerwca 2020 r) można się zapoznać z niezbędną dokumentacją sprawy w tym:

1)      z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wraz z wymaganymi załącznikami,

2)      z postanowieniem Burmistrza Nowogrodźca o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz o zakresie raportu,

3)      z raportem o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko wraz z uzupełnieniami,

4)      opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego oraz uzgodnieniami: Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Dyrektora Zlewni w Lwówku Śląskim.

Zainteresowani oraz strony postępowania mogą składać uwagi i wnioski w sprawie oceny oddziaływania na środowisko ustnie do protokołu, w formie pisemnej oraz drogą elektroniczną na adres:

 

Z niezbędną dokumentacją sprawy można zapoznać się:

- w Urzędzie Miejskim w Nowogrodźcu ul. Rynek 1 - pokój nr 3, (w godzinach od 8,00 do15.00). Zaleca się wcześniejsze uzgodnienie telefoniczne -  numer  telefonu 75 738 06 90.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków oraz wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w przedmiotowej sprawie jest Burmistrz Nowogrodźca. Uwagi i wnioski po upływie określonego terminu zostaną pozostawione bez rozpoznania.

Miejsce podania informacji do publicznej wiadomości:

1)  tablica informacyjna w Urzędzie Miejskim w Nowogrodźcu;

2)  na stronie internetowej www.bipnowogrodziec.pl

3)  w sołectwie Wykroty.

BURMISTRZ NOWOGRODŹCA

ROBERT MAREK RELICH

 

PDFPostanowienia RDOŚ.pdf (11,06MB)
PDFPostanowienie Burmistrza Nowogrodźca.pdf (3,72MB)
PDFPostanowienie Sanepid.pdf (8,27MB)
PDFPostanowienie Wody Polskie.pdf (9,05MB)

DOCXWniosek o udostępnienie informacji o środowisku i jego ochronie.docx (12,71KB)