Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie o o wyłożeniu do publicznego wglądu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Strona archiwalna

 

OGŁOSZENIE

BURMISTRZA NOWOGRODŹCA

o wyłożeniu do publicznego wglądu

 

zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Czerna

oraz

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Przyborsk” w obrębie Gierałtów

oraz

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru w rejonie złoża „Wykroty”

oraz

zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Gościszów

 

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 293), art. 39 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 283 ze zm.) oraz uchwał: nr IX/46/19 z dnia 15 kwietnia 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Czerna, nr IX/47/19 z dnia 15 kwietnia 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Przyborsk” w obrębie Gierałtów, nr IX/48/19 z dnia 15 kwietnia 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru w rejonie złoża „Wykroty” i nr X/53/19 z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Gościszów, zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów wyżej wymienionych zmian i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 10 czerwca do 6 lipca 2020 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego, Rynek 1, 59-730 Nowogrodziec, pokój nr 23, w godzinach pracy Urzędu. Projekty ww. zmian planów i planów będą również dostępne na stronie internetowej BIP Urzędu Miasta pod adresem: www.bip.nowogrodziec.pl.  

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w wyżej wymienionych projektach zmian planów i planów odbędzie się w dniu 6 lipca 2020 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego, Rynek 1, 59-730 Nowogrodziec, w pokoju nr 30 – sala konferencyjna o godz. 1100 lub w formie telekonferencji w przypadku utrzymywania się ograniczeń w pracy Urzędu związanych z sytuacją epidemiologiczną w kraju.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projektach zmian planów i planów, może wnieść uwagi.

Zgodnie z art. 39 ust. 1 pkt 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko do prognozy oddziaływania na środowisko można składać uwagi, które będą rozpatrzone przez Burmistrza Nowogrodźca.

Uwagi należy składać do Burmistrza Nowogrodźca w formie pisemnej na adres Urzędu – Rynek 1, 59-730 Nowogrodziec lub w postaci elektronicznej na adres: (zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym), z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu oraz oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 21 lipca 2020 r.

 

Burmistrz Nowogrodźca

Robert Relich

 

Załączniki:

 

DOCCzerna_uchwała.doc (137,50KB)
DOCCzerna_uzasadnienie.doc (79,50KB)
PDFCzerna_załącznik nr 1.pdf (2,58MB)
DOCGościszów_uchwała.doc (125,00KB)
DOCGościszów_uzasadnienie.doc (77,50KB)
PDFGościszów_załącznik nr 1.pdf (922,28KB)
PDFogłoszenie Gazeta.pdf (388,41KB)
DOCogłoszenie o wyłożeniu.doc (40,50KB)
PDFPrognoza 1.1 Nowogrodziec - Tekst z 24 II 2020.pdf (2,84MB)
DOCPrzyborsk_uchwała.doc (117,50KB)
DOCPrzyborsk_uzasadnienie.doc (75,50KB)
PDFPrzyborsk_załącznik nr 1_kolor.pdf (2,52MB)
DOCWykroty_uchwała.doc (131,00KB)
DOCWykroty_uzasadnienie.doc (79,00KB)
PDFWykroty_załacznik nr 1.pdf (2,08MB)