Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowogrodźca

Strona archiwalna

 

OGŁOSZENIE

BURMISTRZA NOWOGRODŹCA

o wyłożeniu do publicznego wglądu

zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowogrodźca

 

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 293), art. 39 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 283 ze zm.) oraz uchwały nr X/55/19 z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowogrodźca w granicach, jak na załącznikach graficznych nr 2, 3, 4 i 5 do w/w uchwały, zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu wyżej wymienionej zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 8 do 29 lipca 2020 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego, Rynek 1, 59-730 Nowogrodziec, pokój nr 23, w godzinach pracy Urzędu. Projekt ww. zmiany planu będzie również dostępny na stronie internetowej BIP Urzędu Miasta pod adresem: www.bip.nowogrodziec.pl

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w wyżej wymienionym projekcie zmiany planu odbędzie się w dniu 29 lipca 2020 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego, Rynek 1, 59-730 Nowogrodziec, w pokoju nr 30 – sala konferencyjna o godz. 1100 lub w formie telekonferencji w przypadku utrzymywania się ograniczeń w pracy Urzędu związanych z sytuacją epidemiologiczną w kraju.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie zmiany planu, może wnieść uwagi.

Zgodnie z art. 39 ust. 1 pkt 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko do prognozy oddziaływania na środowisko można składać uwagi, które będą rozpatrzone przez Burmistrza Nowogrodźca.

Uwagi należy składać do Burmistrza Nowogrodźca w formie pisemnej na adres Urzędu – Rynek 1, 59-730 Nowogrodziec lub w postaci elektronicznej na adres: (zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym), z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu oraz oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 13 sierpnia 2020 r.

 

Burmistrz Nowogrodźca

Robert M. Relich

 

Załączniki:

PDFNowogrodziec_załącznik nr 2_wyłożenie.pdf (3,47MB)
PDFNowogrodziec_załącznik nr 3_wyłożenie.pdf (860,08KB)
PDFNowogrodziec_załącznik nr 4_wyłożenie.pdf (2,32MB)
DOCogłoszenie o wylozeniu_m Nowogrodziec III etap wyłożeń.doc (38,50KB)
PDFPrognoza 1.1 Nowogrodziec - Tekst z 24 II 2020.pdf (2,84MB)
DOCNowogrodziec_uchwała_30062020.doc (180,00KB)
PDFNowogrodziec_załącznik nr 1_wyłożenie.pdf (7,85MB)