Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Pytania i wyjaśnienia w postęowaniu pn: "Przebudowa sieci kanalizacji deszczowej przy ul. A.Asnyka i ul. Kolejowej w Nowogrodźcu - ETAP III B i ETAP IV

Strona archiwalna

 

Nowogrodziec, 13.07.2020 r.

 

Informacja

dotyczy zamówienia publicznego pod nazwą ,,Przebudowa sieci kanalizacji deszczowej przy ul. A. Asnyka i ul. Kolejowej w Nowogrodźcu – ETAP III B i ETAP IV” Numer referencyjny: ZP.271.4.2020.

Zgodnie z art. 38 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.  Prawo zamówień publicznych  (tj. Dz. U. 2019 poz.1843 tj.) Wykonawcy złożyli Zamawiającemu następujące zapytania dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Pytanie 1

W związku z trwającym postępowaniem prosimy o wyjaśnienie rozbieżności pomiędzy przedmiarem robót a projektem:

W dziale „Budowa sieci kanalizacji deszczowej (roboty ziemne) brakuje pozycji dotyczącej wymiany gruntu, tj. 0,5*48*3,7*5=444 m3

W poz. 13 przedmiaru robót jest 2*2*0,1=0,4 m3,

wg projektu powinno być 3,2*2,4*0,1=0,77 m3.

W poz. 14 przedmiaru robót jest 2*2*0,2=0,8 m3,

wg projektu powinno być 3,2*2,4*0,2=1,54 m3.

W poz. 15 przedmiaru robót jest 2*2*0,25*4=4,0 m3,

wg projektu powinno być (2,75*2+2,125*2)*5,17*0,25=19,7 m3.

W poz. 19 przedmiaru robót jest 8*30*6=1.440,0 m3,

wg projektu powinno być 8*31*9=2.232 m3.

W poz. 20 przedmiaru robót jest (8+8+30+30)*9=684 m3,

wg projektu powinno być (8+8+31+31)*12=936 m3.

W poz. 21 i 22 przedmiaru robót jest 420 m3 (pojemność zbiornika),

wg projektu powinno być 420+8*31*3=1.164 m3.

W przedmiarze robót brakuje pozycji: dowóz zagęszczanego gruntu z mechanicznym zagęszczeniem,

powinno być: 8*31*3=744 m3.

W poz. 23 przedmiaru robót jest 1.440-420=1.020,0 m3,

wg projektu powinno być 2.232-420-744=1.068 m3.

Odpowiedź:

Do wyceny oferty należy przyjąć prawidłowe wielkości przedmiaru robót.

Zgodnie z pkt. 15.1 SIWZ cena oferty jest ceną ryczałtową i wobec tego winna zawierać wszystkie przewidywane koszty wszystkich robót ujętych w przedmiarze robót, specyfikacjach technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz w założeniach zawartych w Specyfikacjach Istotnych Warunków Zamówienia wpływających na cenę wraz z wartością materiałów i urządzeń. Cena ryczałtowa musi uwzględniać wszystkie roboty wynikające z charakteru przedmiotu zamówienia, których wykonanie jest konieczne do realizacji kompletnego zamówienia.

Zgodnie z pkt. 15. 3 SIWZ wartość umowy w całości obejmuje wszelkie ryzyko i nieprzewidziane okoliczności przy prowadzeniu robót, w tym w szczególności wzrost cen materiałów i usług  w trakcie realizacji przedmiotu umowy, a także wszelkie roboty i wydatki dodatkowe bądź inne, czy to odrębnie lub szczegółowo wymienione bądź określone w umowie, czy nie, które albo są nieodzowne w celu wykonywania i ukończenia robót, albo mogą przypadkiem stać się nieodzowne w celu przezwyciężenia takich ryzyk lub nieprzewidzianych okoliczności przed ukończeniem robót, a które Wykonawca posiadający dostęp do dokumentacji projektowej w oparciu o posiadane doświadczenie i wiedzę powinien przewidzieć.

Zgodnie z pkt. 15. 4 SIWZ cenę oferty w złotych ustalić należy na podstawie projektu budowlanego z jednoczesnym uwzględnieniem specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz mając na uwadze założenia zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wpływające na cenę oraz wyjaśnienia Zamawiającego udzielane na piśmie Wykonawcom, w związku z ich zapytaniami i wątpliwościami, co do przedmiaru robót.

W stanowisku Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych wyrażonym w piśmie z dnia 02.12.2013 r., znak UZP/DP/o/026/1526/13/AG, KW-1106313, opubl. www.dzp.us.edu.pl. wskazano, że: „Obliczenie przez wykonawcę ceny oferty na podstawie przedmiaru następuje wyłącznie w przypadku przyjęcia przez zamawiającego zasady kosztorysowego wynagrodzenia wykonawcy robót budowlanych. Gdy wynagrodzenie ma charakter ryczałtowy, wykonawca ustala cenę oferty na podstawie dokumentacji projektowej (przede wszystkim projektu budowlanego oraz projektu wykonawczego) oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych (...). Przy wynagrodzeniu ryczałtowym, zamawiający nie jest zobowiązany do sporządzenia i przekazania wykonawcy przedmiaru. Uwzględnienie przedmiaru robót w dokumentacji, służącej do odpisu przedmiotu zamówienia na roboty budowlane, za które wykonawcy będzie przysługiwało wynagrodzenie ryczałtowe, ma wyłącznie charakter pomocniczy. Udostępnienie przez zamawiającego przedmiaru robót nie zwalnia wykonawcy od obowiązku skalkulowania ceny oferty w oparciu o projekt, dokumentację wykonawczą oraz specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, jak również uwzględnienia wszystkich robót i kosztów (także nieprzewidzianych w przedmiarze). Tym samym, wykonawca robót rozliczanych w formie ryczałtowej jest zobowiązany do sprawdzenia kompletności przedmiaru, jeżeli jest on przez zamawiającego załączany do dokumentacji projektowej, oraz traktowania go w sposób pomocniczy do ww. dokumentów mających pierwszeństwo przy określeniu rzeczywistego zakresu robót, wchodzących w skład przedmiotu zamówienia, które wykonawca zobowiązuje się wykonać na podstawie umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Odpowiedzi są integralną częścią SIWZ i są  wiążące dla wszystkich Wykonawców.

Termin i miejsce składania ofert i otwarcia ofert pozostają bez zmian.

Burmistrz Nowogrodźca

Robert Marek Relich