Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zakład Obsługi Szkół w Nowogrodźcu

 

Zakład Obsługi Szkół
w Nowogrodźcu
ul. Asnyka 53/1
59-730 Nowogrodziec
 
Strona internetowa oraz Biuletyn Informacji Publicznej: http://zosznowogrodziec.pl/
 
e-mail:
 
dyrektor- 75 731 7118

Księgowość - 75 731 7225
 

Dyrektor

Marta Kołodziejska
 
          
        Zakład Obsługi Szkół funkcjonuje od 29 czerwca 2007 r. Powołany został Uchwałą Nr XII/67/07 Rady Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia 27 kwietnia 2007 r.

Do zakresu działania Zakładu Obsługi Szkół w Nowogrodźcu należy realizacja zadań ustawowych z zakresu systemu oświaty nałożonych na Gminę Nowogrodziec, jako organ prowadzący jednostki oświatowe. Do zadań tych należy:

 1. opracowywanie analiz demograficznych oraz wieloletnich prognoz liczebności uczniów i przygotowywanie stosownych wniosków w tym zakresie;
 2. na podstawie informacji i sprawozdań otrzymywanych od jednostek oświatowych, opracowywanie analiz dotyczących ilości uczniów z terenu gminy, realizujących obowiązek szkolny w szkołach na terenie gminy i poza tym terenem, ilości i liczebności oddziałów w szkołach, struktury zawodowej i poziomu wykształcenia nauczycieli i pozostałych pracowników zatrudnionych w jednostkach oświatowych, okresowe przedstawianie tych analiz Burmistrzowi Nowogrodźca wraz z wnioskami w zakresie wpływu uzyskanych danych na kształtowanie się subwencji oświatowej;
 3. opracowywanie koncepcji i planów kształtowania sieci jednostek oświatowych i ich struktury przy współpracy między innymi z dyrektorami jednostek oświatowych i organami samorządu gminy;
 4. weryfikacja projektów organizacyjnych jednostek oświatowych pod kątem zgodności z obowiązującymi przepisami prawa i zabezpieczenia środków finansowych;
 5. prowadzenie analiz kosztów funkcjonowania jednostek oświatowych oraz norm organizacyjnych i finansowych dotyczących poszczególnych jednostek oświatowych, opracowywanie danych i wniosków w tym zakresie;
 6. badanie przestrzegania dyscypliny finansów publicznych poprzez stałe analizowanie kształtowania się wykonania wydatków oraz w razie stwierdzenia zagrożenia przekroczenia planowanych wydatków lub innych nieprawidłowości informowanie o tym Burmistrza Nowogrodźca wraz z przedstawieniem wniosków zmierzających do likwidacji tych zagrożeń lub nieprawidłowości.
 7. obsługa finansowo-księgowa i koordynowanie działań na poziomie gminy w zakresie funduszu zdrowotnego dla nauczycieli;
 8. obsługa finansowo-księgowa i koordynowanie działań na poziomie gminy w zakresie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli;
 9. obsługa finansowo-księgowa i koordynowanie działań na poziomie gminy w zakresie dofinansowania wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej;
 10. obsługa zadań związanych z przyznaniem przez Burmistrza dofinansowania pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników;
 11. prowadzenie i koordynowanie działań w zakresie systemu informacji oświatowej, w tym prowadzenie bazy danych dla Zakładu Obsługi Szkół w Nowogrodźcu oraz bazy danych oświatowych w zakresie zadań przewidzianych dla organu prowadzącego;
 12. organizacja i sprawowanie nadzoru nad dowozem uczniów (w tym niepełnosprawnych) do placówek oświatowych;
 13. sprawdzanie realizacji obowiązku szkolnego;
 14. koordynowanie i nadzorowanie przebiegu procesu rekrutacji dzieci do jednostek oświatowych;
 15. współpraca z dyrektorami jednostek oświatowych w zakresie prowadzenia prawidłowej polityki kadrowej;
 16. obsługa administracyjna postępowań egzaminacyjnych na stopień nauczyciela mianowanego i przygotowanie decyzji w tym zakresie;
 17. prowadzenie spraw związanych z powoływaniem komisji konkursowej wyłaniającej kandydata na dyrektora jednostki oświatowej;
 18. prowadzenie spraw związanych z oceną dyrektorów jednostek oświatowych;
 19. prowadzenie spraw związanych ze współpracą samorządu gminy ze związkami zawodowymi;
 20. prowadzenie spraw związanych z nagrodami Ministra Edukacji Narodowej, Kuratora Oświaty oraz Burmistrza Nowogrodźca;
 21. weryfikacja wniosków o przyznanie stypendiów i nagród dla uczniów za wyniki w nauce i osiągnięcia artystyczne;
 22. sporządzanie i przesyłanie sprawozdań zbiorczych z wykonywania zadań z zakresu opieki nad dziećmi w wieku do lat 3;
 23. prowadzenie ewidencji niepublicznych placówek oświatowych;
 24. prowadzenie spraw związanych z udzielaniem i rozliczaniem dotacji dla placówek oświatowych prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego i osoby fizyczne oraz dla niepublicznych placówek oświatowych;
 25. prowadzenie spraw związanych z naliczaniem i wystawianiem not księgowych dla jednostek samorządu terytorialnego, z których dzieci korzystają z usług wychowania przedszkolnego w przedszkolu publicznym, dla którego Gmina Nowogrodziec jest organem prowadzącym.
  

 Szczegółowy zakres działania jednostki  określa Statut Zakładu Obsługi Szkół w Nowogrodźcu,  nadany Uchwałą nr  XXVIII/203/16 Rady Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia 21 października 2016 r. w sprawie nadania Statutu Zakładowi Obsługi Szkół w Nowogrodźcu

 

poprzednia wersja statutu jednostki: uchwała Nr XII/68/07 Rady Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia 27 kwietnia 2007r.