Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Skarbnik

Skarbnik
Irena Johna-Rudko
tel. 75 7380663
e-mail: i.johna@nowogrodziec.pl

1. Do zadań Skarbnika należy:
1) wykonywanie obowiązków wynikających z przepisów prawa w zakresie obsługi bankowej i rachunkowo księgowej budżetu gminy i nadzór nad działalnością Wydziału Finansowego.
2) opracowywanie projektu budżetu gminy oraz jego układu wykonawczego,
3) nadzorowanie i kontrola realizacji budżetu w zakresie przychodów, dochodów, rozchodów i wydatków,
4) kontrasygnata czynności prawnych powodujących powstanie zobowiązań pieniężnych w tym umów i zleceń,
5) sporządzanie sprawozdań z działalności finansowej i budżetowej gminy,
6) planowanie kontroli oraz dokonywanie analizy wyników kontroli i sprawozdań, ocena i bieżące informowanie Burmistrza o sytuacji finansowej gminy,
7) opiniowanie i przygotowywanie projektów uchwał wywołujących skutki finansowe dla gminy,
8) kontrolowanie i analiza gospodarki finansowej jednostek i zakładów budżetowych oraz sołectw,
9) nadzorowanie ewidencji księgowej majątku gminy,
10) nadzorowanie stosowania przez pracowników ustawy o opłacie skarbowej,
11) współdziałanie z bankami, instytucjami finansowymi oraz RIO,
12) nadzorowanie czynności windykacyjnych,
13) opracowywanie harmonogramu dochodów budżetowych,
14) wykonywanie innych zadań z upoważnienia lub na polecenie Burmistrza,
15) planowanie kontroli finansowych wewnętrznych i zewnętrznych,
16) pełnienie funkcji kierownika Urzędu podczas nieobecności Burmistrza, Zastępcy Burmistrza i Sekretarza.
2. Skarbnik sprawuje nadzór w szczególności w zakresie:
1) przestrzegania instrukcji i przepisów finansowych,
2) terminowego realizowania finansowych zobowiązań budżetowych,
3) terminowego realizowania dochodów budżetowych,
4) rozliczeń budżetowych,
5) dyscypliny finansów publicznych,
6) kontroli finansowej wewnętrznej i zewnętrznej.
3. Bezpośrednio Skarbnikowi podlega Wydział Finansowy – FN.