Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Sekretarz

Sekretarz

Iwona Janiec

tel. 75 7380698

i.janiec@nowogrodziec.pl

 

1. Do zadań Sekretarza należy zapewnienie sprawnego funkcjonowania Urzędu, a w szczególności:
1) kontrola i nadzór nad dyscypliną i organizacją pracy w Urzędzie, nadzór nad działalnością Wydziału Administracyjno Prawnego, Wydziału Spraw Społecznych,
2) podejmowanie w imieniu Burmistrza czynności z zakresu prawa pracy w stosunku do wszystkich pracowników Urzędu,
3) dysponowanie środkami budżetowymi bieżącymi ujętymi w planie finansowym Urzędu,
4) zapewnienie przestrzegania prawa przez wszystkie komórki organizacyjne Urzędu oraz jego pracowników
5) koordynowanie działalności komórek organizacyjnych Urzędu oraz organizowanie ich współpracy
6) rozstrzyganie sporów pomiędzy poszczególnymi komórkami organizacyjnymi , w szczególności dotyczących podziału zadań
7) uczestnictwo i udział w sprawach związanych z przyjmowaniem i analizowaniem oświadczeń majątkowych oraz innych oświadczeń i informacji składanych przez osoby zobowiązane do tego przepisami art. 24 h ust. 1, 4 i 5 , art. 24 j ust.1 i 2 Ustawy o samorządzie gminnym oraz art. 31 i 32 Ustawy o pracownikach samorządowych
8) podpisywanie umów i zleceń związanych z bieżącym funkcjonowaniem Urzędu w granicach określonych w planie finansowym Urzędu
9) zatwierdzanie dodatkowych kryteriów wybranych przez oceniających w trakcie przeprowadzania okresowej oceny kwalifikacyjnej pracowników samorządowych , zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie przeprowadzania okresowej oceny kwalifikacyjnej pracowników samorządowych
10) przygotowanie projektów oraz zmian regulaminów, zarządzeń i innych aktów wewnętrznych, projektów uchwał Rady i zarządzeń Burmistrza,
11) inicjowanie i tworzenie warunków do podnoszenia kwalifikacji pracowników samorządowych zgodnie z potrzebami Urzędu,
12) koordynacja obsługi prawnej Urzędu,
13) kontrola i nadzorowanie przestrzegania instrukcji kancelaryjnej, regulaminu pracy, regulaminu organizacyjnego Urzędu oraz przepisów z zakresu prawa pracy w tym BHP i p. poż.,
14) kontrola i nadzór nad mieniem Urzędu
15) czuwanie nad tokiem terminowością wykonywania zadań Urzędu,
16) kontrola i nadzorowanie terminowego załatwiania interpelacji, skarg i wniosków,
17) przyjmowanie ustnych oświadczeń woli spadkodawcy,
18) organizacja i koordynacja prac związanych z przygotowywaniem wyborów, referendów i spisów,
19) organizowanie współdziałania z sołectwami oraz gminnymi jednostkami organizacyjnymi,
20) nadzór nad działalnością Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej i Gminnego Centrum Kultury i Sportu,
21) poświadczanie dokumentów i oświadczeń,
22) kontrola i archiwizacja dokumentów przed dostępem osób nieupoważnionych, zabezpieczenie informacji na nośnikach elektronicznych,
23) pełnienie funkcji kierownika Urzędu w razie nieobecności Burmistrza i Zastępcy Burmistrza,
24) opracowywanie planu operacyjnego ochrony przed powodzią,
25) wykonywanie innych zadań z upoważnienia lub na polecenie Burmistrza.
2. Sekretarz sprawuje kontrolę i nadzór nad realizacją zadań z zakresu:
1) organizacji administracji i kadr,
2) obsługi organów gminy,
3) spraw kancelaryjnych i administracyjno – gospodarczych,
4) dostępu do informacji publicznej,
5) pracy Punktu Obsługi Interesanta.
3. Bezpośrednio Sekretarzowi podlegają:
1) Wydział Spraw Społecznych – WSS,
2) Wydział Administracyjno Prawny – WAP.
3) Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
4) Gminne Centrum Kultury i Sportu w Nowogrodźcu

5) Dom Pomocy Społecznej w Nowogrodźcu